Lập hóa đơn thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% có được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng?

Công văn 2688/BTC-TCT vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 23/03/2022 hướng dẫn Nghị định 15/2022/NĐ-CP về áp dụng thuế giá trị gia tăng. Theo đó, Công văn có đề cập đến thời điểm lập hóa đơn khi nào sẽ được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng?

Năm 2022, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng nào trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì các mặt hàng được giảm thuế giá trị gia tăng cho mặt hàng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bao gồm:

"Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng
1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng."

giảm thuế giá trị gia tăng

Lập hóa đơn thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% có được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng?

Trường hợp nào mặt hàng không được giảm thuế giá trị gia tăng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022?

Theo hướng dẫn tại Công văn 2688/BTC-TCT ngày 23/02/2022 Bộ Tài chính hướng dẫn các mặt hàng không được gairm thuế giá trị gia tăng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2022 như sau:

"1. Về các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng
Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định loại trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể không được giảm thuế và được chi tiết tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Các Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế đối chiếu hàng hóa, dịch vụ mà người nộp thuế sản xuất, kinh doanh với các nhóm hàng hóa, dịch vụ loại trừ không được giảm thuế tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2002/NĐ-CP và Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP để thực hiện đúng quy định."

Theo đó, các Cục Thuế căn cứ vào Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP để xác định các nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể không được giảm thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn người nộp thuế đối chiếu hàng hóa, dịch vụ mà người nộp thuế sản xuất, kinh doanh với các nhóm hàng hóa, dịch vụ loại trừ không được giảm thuế tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2002/NĐ-CP và Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP để thực hiện đúng quy định.

Lập hóa đơn thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% có được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng?

Theo hướng dẫn tại mục 2 Công văn 2688/BTC-TCT ngày 23/03/2022, để áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng được giảm thuế giá trị gia tăng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cần lưu ý đến thời điểm lập hóa đơn như sau:

"2. Về thời điểm lập hóa đơn
Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng.
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng.
Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về ngày lập hóa đơn.
Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về thời điểm lập hóa đơn.
Căn cứ quy định và hướng dẫn trên:
- Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng; đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng.
- Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng 01/2022 thi thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng.
- Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế giá trị gia tăng hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.
- Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022."

Như vậy, trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng; đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng. Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế giá trị gia tăng hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng đó được lập với thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thuế giá trị gia tăng

Ngọc Mai

Thuế giá trị gia tăng
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thuế giá trị gia tăng
MỚI NHẤT
Pháp luật
Doanh nghiệp nội địa khai và nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu thì có bị xử phạt không?
Pháp luật
Phân bón hữu cơ nhập khẩu có thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng hay không? Hiện nay có những loại phân bón nào được pháp luật quy định?
Pháp luật
Dịch vụ thu gom rác có bị đánh thuế giá trị gia tăng hay không? Thuế suất thuế giá trị gia tăng với dịch vụ thu gom rác là bao nhiêu?
Pháp luật
Kê khai nộp thuế nhà thầu đối với chi phí đăng quảng cáo Facebook, Google? Có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với khoản thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài không?
Pháp luật
Kê khai, tính thuế, nộp thuế đối với các nguồn thu hộ, chi hộ thế nào? Nguồn thu hộ có phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng không?
Pháp luật
Bị ấn định thuế giá trị gia tăng theo quyết định của cơ quan hải quan thì có được khấu trừ nữa hay không?
Hóa đơn tiền xe buýt cho con của người nước ngoài có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không?
Hóa đơn tiền xe buýt cho con của người nước ngoài có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không?
Pháp luật
Có phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền bồi thường đất do nhà nước thu hồi đất không?
Pháp luật
Mới: 06 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 49/2022/NĐ-CP?
Pháp luật
Hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình từ 01/02/2022 đến hết 31/12/2022 có được giảm thuế GTGT?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào