Dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có được chấm dứt dự án đầu tư không?

Công ty của tôi đang thực hiện dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang quyết định chấm dứt dự án của chúng tôi. Việc làm này của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang có đúng phải luật hay không? Xin hãy tư vấn giúp tôi.

Dự án đầu tư nào thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư?

Theo Điều 32 Luật Đầu tư 2020, khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 quy định như sau:

“Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:
a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;
b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người;
b1) Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;
c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);
d) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.
..."

Theo đó, những trường hợp không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư tư Quốc Hội và Thủ tướng Chính phủ nếu thuộc khoản 1 Điều này thì sẽ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có được chấm dứt dự án đầu tư không?

Dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có được chấm dứt dự án đầu tư không?

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như thế nào?

Theo Điều 36 Luật Đầu tư 2020 quy định:

“Điều 36. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này được gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư.
Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này.
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
4. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này.”

Theo đó, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi hồ sơ đến các cơ quan liên quan để thẩm định nội dung hồ sơ. Sau khi nhận được ý kiến của những cơ quan liên quan thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ lập báo cáo thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Dựa vào báo cáo thẩm định này mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định có chấp thuận chủ trương đầu tư hay không.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền chấm dứt dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận chủ trường đầu tư không?

Theo khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư 2020 quy định:

“Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
3. Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.
…”

Căn cứ tiểu mục 82 mục IIi Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 2541/CV-TCT ngày 18/4/2022 trả lời vấn đề Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền chấm dứt dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận chủ trường đầu tư không như sau:

"III. Nội dung liên quan đến chấm dứt dự án đầu tư
82. Theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư lại là cơ quan thực hiện chấm dứt sau dự án đầu tư. Có hay không sự thiếu thống nhất giữa các quy định này?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.
Căn cứ quy định nêu trên, đối với dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.
Việc giao Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý nhà nước về đầu tư."

Theo đó, đối với dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư. Việc giao Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý nhà nước về đầu tư.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Nhựt Hào

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được pháp luật quy định như thế nào?
Pháp luật
Xử lý chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện như thế nào trong 02 trường hợp dưới đây?
Pháp luật
Dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có được chấm dứt dự án đầu tư không?
Pháp luật
Tại sao dự án đầu tư phải thuộc trường hợp ngừng hoạt động và đã bị xử phạt hành chính thì mới được xem là chấm dứt hoạt động?
Pháp luật
Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo cho các Sở, ngành và địa phương biết để triển khai các thủ tục liên quan đất đai, thuế... theo mẫu văn bản thông báo nào?
Pháp luật
Việc thu hồi đất được thực hiện trước hay sau khi chấm dứt, thu hồi dự án đầu tư theo quy định của pháp luật?
Pháp luật
Trình tự, thủ tục xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; xử lý những vấn đề phát sinh sau khi xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự được quy định như thế nào?
Pháp luật
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài được quy định như thế nào? Thủ tục chấm dứt được thực hiện như thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào