Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân hay không?

Xin chào, tôi muốn hỏi về vấn đề thành lập doanh nghiệp. Hiện tại tôi đang là thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thì tôi có được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân không? Xin cám ơn.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có những quyền hạn nào?

Căn cứ Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022) quy định về về quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên như sau:

"Điều 49. Quyền của thành viên công ty
1. Thành viên công ty có các quyền sau đây:
a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này;
c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
d) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;
đ) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ;
e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
g) Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này;
h) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
2. Ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này có các quyền sau đây:
a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;
b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;
c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và tài liệu khác của công ty;
d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết, quyết định đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
3. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 2 Điều này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này."

Theo đó, ngoài các quyền hạn chung như tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp;... thì các thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định hoặc sở hữu trên 90% vốn điều lệ thì còn được hưởng thêm một số quyền lợi khác theo quy định nêu trên.

Nghĩa vụ mà thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên cần thực hiện là gì?

Căn cứ Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022) quy định về nghĩa vụ của thành viên công ty như sau:

"Điều 50. Nghĩa vụ của thành viên công ty
1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 47 của Luật này.
2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 51, 52, 53 và 68 của Luật này.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty.
4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:
a) Vi phạm pháp luật;
b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
c) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
6. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này"

Như vậy, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có nghĩa vụ phải góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp; Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp cho phép theo quy định; tuân thủ Điều lệ và chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty theo quy định pháp luật.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân hay không?

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân hay không?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

"Điều 188. Doanh nghiệp tư nhân
...
3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần."

Theo đó, pháp luật doanh nghiệp chỉ quy định chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh cũng như chủ doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Như vậy, bạn hoàn toàn có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì công ty TNHH hai thành viên cần thực hiện những thủ tục nào trước?
Pháp luật
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoạt động dịch vụ trồng trọt gồm những gì?
Pháp luật
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thay đổi thành viên góp vốn thì có phải thay đổi điều lệ công ty hay không?
Pháp luật
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên hoạt động dịch vụ chăn nuôi bắt buộc lập thành tiếng Việt không?
Pháp luật
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên sản xuất các loại bánh từ bột sẽ gồm những gì?
Pháp luật
Đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên sản xuất kim loại màu thì cần chuẩn bị bao nhiêu bộ hồ sơ?
Pháp luật
Để đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên sản xuất bao bì từ plastic thì cần hồ sơ thế nào?
Pháp luật
Thu gom rác thải độc hại có mã ngành kinh tế bao nhiêu? Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên thu gom rác thải độc hại gồm những gì?
Pháp luật
Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có quyền phát hành trái phiếu và cổ phiếu không theo quy định?
Pháp luật
Sản xuất rượu vang có mã ngành kinh tế là bao nhiêu? Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên sản xuất rượu vang gồm những gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
1,923 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: