Hoạt động sử dụng khoản thu của dự án sử dụng vốn đầu tư công của Ban quản lý dự án được quy định như thế nào?

Tôi có thắc mắc liên quan đến việc sử dụng khoản thu đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công. Cho tôi hỏi hoạt động sử dụng khoản thu dự án sử dụng vốn đầu tư công của Ban quản lý dự án được quy định như thế nào? Các khoản chi và các mẫu thanh quyết toán chi phí ban quản lý dự án được thực hiện như thế nào? - Câu hỏi chị My (TPHCM).

Dự án sử dụng vốn đầu tư công bao gồm những khoản thu nào?

Căn cứ Điều 2 Thông tư 108/2021/TT-BTC quy định về các khoản thu như sau:

Các khoản thu
1. Thu từ chi phí quản lý dự án của dự án được giao quản lý.
2. Thu từ thực hiện hoạt động tư vấn của dự án được giao quản lý.
3. Thu từ thực hiện hoạt động tư vấn, quản lý dự án cho dự án khác ngoài dự án được giao quản lý (theo hợp đồng).
4. Thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Theo đó, các khoản thu của dự án sử dụng vốn đầu tư công bao gồm khoản thu từ chi phí quản lý dự án của dự án được giao quản lý, thu từ thực hiện hoạt động tư vấn của dự án được giao quản lý.

Các khoản thu của dự án sử dụng vốn đầu tư công cũng bao gồm khoản thu từ thực hiện hoạt động tư vấn, quản lý dự án cho dự án khác ngoài dự án được giao quản lý (theo hợp đồng) và thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Dự án sử dụng vốn đầu tư công

Dự án sử dụng vốn đầu tư công (Hình từ Internet)

Hoạt động sử dụng khoản thu của dự án sử dụng vốn đầu tư công của Ban quản lý dự án được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 108/2021/TT-BTC quy định về việc sử dụng các khoản thu như sau:

Sử dụng các khoản thu
1. Chủ đầu tư, BQLDA do chủ đầu tư thành lập (trừ BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực): Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phê duyệt riêng dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án để thực hiện.
...
5. Phân bổ chi phí quản lý dự án hằng năm:
Trường hợp chủ đầu tư, BQLDA trực tiếp quản lý từ 02 dự án trở lên, hằng năm chủ đầu tư, BQLDA thực hiện phân bổ chi phí cho các dự án được giao quản lý, gửi cơ quan quản lý cấp trên theo nguyên tắc:
a) Chi phí đã xác định để chi cho dự án cụ thể: Phân bổ trực tiếp cho dự án đó.
b) Chi phí không xác định được chi cho dự án cụ thể: Phân bổ theo tỷ lệ chi phí tương ứng với giá trị khối lượng nhiệm vụ, công việc quản lý dự án trong năm của dự án.
6. Quyết toán:
a) Đối với chủ đầu tư, BQLDA quản lý 01 dự án: Khi dự án được giao quản lý hoàn thành, chủ đầu tư, BQLDA lập báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án kèm theo chứng từ chi tiêu cùng hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành gửi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán xem xét các chứng từ chi tiêu đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để báo cáo người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư phê duyệt chung trong quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.
b) Đối với chủ đầu tư, BQLDA trực tiếp quản lý từ 02 dự án trở lên: Khi từng dự án được giao quản lý hoàn thành, chi phí quản lý dự án được quyết toán là tổng hợp các giá trị quyết toán chi quản lý dự án phân bổ hằng năm đã được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt (nếu có) của từng dự án.
c) Các chi phí (chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác do chủ đầu tư, BQLDA tự thực hiện) của dự án do chủ đầu tư, BQLDA được giao quản lý: Được quyết toán tối đa không vượt giá trị được duyệt (hoặc điều chỉnh) trong tổng mức đầu tư (hoặc dự toán) của dự án.

Theo đó, Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập (trừ BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực) thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư.

Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phê duyệt riêng dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án để thực hiện.

Việc sử dụng các khoản thu của dự án sử dụng vốn đầu tư công của Ban quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 3 nêu trên.

Trách nhiệm của Ban quản lý dự án trong việc sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 108/2021/TT-BTC quy định về trách nhiệm của các đơn vị liên quan như sau:

Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
1. Chủ đầu tư, Giám đốc BQLDA: Chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng.
2. Kho bạc Nhà nước: Kiểm soát, thanh toán việc sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, BQLDA theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
3. Bộ, cơ quan trung ương, địa phương: Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công cửa các chủ đầu tư, BQLDA thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, Giám đốc Ban quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dự án sử dụng vốn đầu tư công

Tuyết Vân

Dự án sử dụng vốn đầu tư công
Đầu tư công
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Dự án sử dụng vốn đầu tư công có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Dự án sử dụng vốn đầu tư công Đầu tư công
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thời gian bố trí vốn thực hiện chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư phải đảm bảo trong bao lâu?
Pháp luật
Hành vi nào bị cấm trong đầu tư công? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án? Điều kiện để được quyết định chủ trương đầu tư là gì?
Pháp luật
Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn thì có được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không?
Pháp luật
Có bắt buộc phải quyết toán hoàn thành công trình đầu tư xây dựng do xã làm chủ đầu tư không hay không?
Pháp luật
Dự án đầu tư công tại nước ngoài là gì? Việc quản lý nguồn vốn đầu tư công cho dự án đầu tư công tại nước ngoài được quy định như thế nào?
Pháp luật
Thời hạn khóa sổ để lập báo cáo quyết toán theo niên độ đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công là vào thời điểm nào?
Pháp luật
Vốn đầu tư công là gì? Việc quản lý, thanh toán nguồn vốn đầu tư công được quy định như thế nào?
Pháp luật
Triển khai kế hoạch đầu tư công được quy định như thế nào? Nguyên tắc theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công là gì? Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công là gì? Trách nhiệm, thẩm quyền và biện pháp tổ chức, điều hành kế hoạch đầu tư công được quy định như thế nào?
Pháp luật
Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp được thực hiện như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp? Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án gồm những gì?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào