Sắp tới, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ bị giảm mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh theo Dự thảo mới?

Nhà tôi có một bé 4 tuổi, khi đi khám bệnh cho bé thì có được chi trả bảo hiểm y tế hết luôn. Tuy nhiên tôi có nghe người bán bảo hiểm y tế bảo là mức chi trả cho bé nhà tôi sẽ bị giảm. Không biết thông tin như vậy có đúng không, mong được tư vấn!

Mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định như thế nào trong Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế?

Theo Điều 27 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (Dự thảo 1) thì mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

- Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 32, 33 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

+ 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm d, e, g, h và i khoản 3 Điều 13 của Luật này.

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 của Luật này, chi phí ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước bảo đảm;

+ 100% chi phí KCB với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên;

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định;

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

+ 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với tất cả các đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 10 của Luật này;

+ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng khác.

- Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

- Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không phải là nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này như sau:

+ Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến trung ương là 40% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú; không thanh toán đối với khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú

+ Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú Không thanh toán đối với khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú;

+ Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

+ Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến xã là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn

- Những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế sau đây được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến chăm sóc cấp III, gồm:

+ Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Trẻ em dưới 6 tuổi có phải là đối tượng bị giảm mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trong tương lai không?

Trẻ em dưới 6 tuổi có phải là đối tượng bị giảm mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trong tương lai không?

Mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định như thế nào trong quy định hiện hành?

Theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) thì mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

- Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

+ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

+ 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

+ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

- Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

- Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

+ Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

+ Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

+ Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

- Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

- Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

So sánh sự khác biệt của Dự thảo và các quy định hiện hành

04 điểm khác biệt cần lưu ý về mức được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế trong Dự thảo so với quy định hiện hành:

Thứ nhất, các đối tượng sau đây dự kiến sẽ chỉ được hưởng 95% mức chi trả so với 100% mức chi trả theo quy định hiện hành:

- Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

- Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Thứ hai, đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, trường hợp khi nhóm đối tượng này khám chữa bệnh chi phí ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước bảo đảm, không lấy từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này.

Thứ ba, việc khám chữa bệnh không đúng tuyến được quy định lại cụ thể:

- Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến trung ương giữ nguyên mức chi trả, Dự thảo quy định rõ ràng hơn là không chi trả đối với ngoại trú so với luật hiện hành không đề cập.

- Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh giữ nguyên mức chi trả, Dự thảo quy định rõ ràng hơn là không chi trả đối với ngoại trú so với luật hiện hành không đề cập.

- Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến huyện giữ nguyên mức chi trả, không phân biệt các trường hợp (giống như luật hiện hành)

- Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến xã giữ nguyên mức chi trả, không phân biệt các trường hợp (so với luật hiện hành thì chỉ áp dụng cho trường hợp đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh).

Thứ tư, người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và gười đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo sẽ chỉ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nội trú tại sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến chăm sóc cấp III, không được phân ra tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến trung ương như luật hiện hành.

Như vậy, đối với trẻ em 6 tuổi thì mức hưởng bảo hiểm y tế trong tương lai dự kiến sẽ bị giảm 5% so với mức hưởng hiện hành.

Tải về Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế tại đây.

Bảo hiểm y tế Tải trọn bộ các văn bản quy định về Bảo hiểm y tế hiện hành
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Chế độ hưởng BHYT cho người hiến tạng được quy định như thế nào? Người hiến tặng có được cấp BHYT miễn phí?
Pháp luật
Năm 2024, hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các hành vi nào?
Pháp luật
Người lao động có cần phải đóng bảo hiểm y tế khi làm việc theo hợp đồng lao động 2 tháng hay không?
Pháp luật
Thực hiện biện pháp triệt sản nam thì người lao động được nghỉ dưỡng tối đa bao nhiêu ngày? Có được bảo hiểm y tế chi trả chi phí triệt sản không?
Pháp luật
Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước có phải tham gia bảo hiểm y tế không?
Pháp luật
Khám chữa bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không? Khám trái tuyến thì bảo hiểm y tế có chi trả tiền thuốc không?
Pháp luật
Công văn 2068/BYT-BH hướng dẫn chi tiết mức hỗ trợ và thời gian hưởng bảo hiểm y tế theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP?
Pháp luật
Có hoàn trả tiền bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình không?
Pháp luật
Người thuộc hộ gia đình cận nghèo có được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật hay không?
Pháp luật
Sinh viên có thuộc nhóm đối tượng thuộc tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Bảo hiểm y tế
720 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Bảo hiểm y tế
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào