Hà Nội công bố thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động trên địa bàn?

Vào đợt cao điểm của dịch bệnh Covid-19 vừa qua, do thất nghiệp nên tôi đã bỏ về quê. Vào tháng 3 năm 2022 tôi quay trở lại Hà Nội làm việc cho một công ty xây dựng đến hiện tại. Vậy tôi có được nhận tiền hỗ trợ cho người lao động thuê nhà hay không? Tôi xin cảm ơn.

Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như thế nào?

Ngày 10/5/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 1535/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1535/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có công bố thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động như sau:

- Thời gian giải quyết: trong vòng 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định, trong đó:

+ Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội: 02 ngày làm việc;

+ Tại UBND cấp huyện: 04 ngày làm việc (trong đó 02 ngày để ban hành quyết định và 02 ngày làm việc để thực hiện chi trả).

Cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh.

- Phương thức nộp hồ sơ:

+ Trực tiếp;

+ Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

+ Đăng ký trực tuyến.

Theo đó, cần liên hệ bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để thực hiện thủ tực đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trở lại thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Người lao động sẽ phải chờ đợi ít nhất là khoảng 6 ngày làm việc để nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà.

Việc ban hành thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động nhằm mục đích thu hút nguồn lao động trở lại thành phố Hà Nội để thực hiện công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau khoảng thời gian trì trệ vì dịch bệnh.

Công bố thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội?

Công bố thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội?

Những ai sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ dành cho người lao động quay trở lại thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội?

Theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về nguyên tắc thực hiện, đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định như sau:

“Điều 1. Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc thực hiện, đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
Nguyên tắc, đối tượng và điều kiện hỗ trợ, mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả: thực hiện theo Điều 2, 4, 5, 8, 9 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (sau đây gọi là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg).”

Theo Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp như sau:

“Điều 8. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.
3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.”

Theo đó, để nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà thì điều kiện cơ bản cần phải có là người lao động trở lại thị trường lao động phải ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và có hợp đồng lao động với doanh nghiệp.

Mức hỗ trợ được quy định như thế nào?

Theo như khoản 1 Điều 1 Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động được căn cứ theo Điều 9 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Theo Điều 9 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về mức, thời gian và phương thức chi trả hổ trợ tiền thuê trọ được quy định như sau:

“Điều 9. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
1. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.
2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.
3. Phương thức chi trả: Hằng tháng.”

Theo đó, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng mỗi tháng và nhận được khoản hỗ trợ này trong vòng 3 tháng. Mức hỗ trợ này cao gấp 2 lần so với mức hỗ trợ dành cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp là 500.000 đồng mỗi tháng.

Hỗ trợ tiền thuê nhà
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Giái đáp một số vướng mắc về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?
Pháp luật
Ký hợp đồng lao động vào tháng 6/2022, NLĐ có được hỗ trợ tiền thuê nhà? Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gồm những gì?
Pháp luật
Thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà 01 triệu đồng/tháng theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH năm 2022?
Pháp luật
Làm sao để người lao động nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/tháng theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH năm 2022?
Pháp luật
Để nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà thì cần đáp ứng những điều kiện nào? Hồ sơ làm thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà bao gồm những giấy tờ gì?
Pháp luật
Người lao động quay trở lại làm việc trong khu công nghiệp có được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà không?
Pháp luật
Doanh nghiệp cần lên danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu đơn nào mới phù hợp với quy định?
Pháp luật
Doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền để nhận gộp 03 tháng hỗ trợ tiền thuê nhà hay không?
Pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?
Pháp luật
Doanh nghiệp phải nộp đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động chậm nhất là vào ngày nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hỗ trợ tiền thuê nhà
1,132 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Hỗ trợ tiền thuê nhà
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: