Công ty đại chúng có cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết có được đăng ký niêm yết lại không? Hồ sơ khi đăng ký niêm yết lại cần chuẩn bị những gì?

Tôi muốn biết công ty đại chúng có cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết có được đăng ký niêm yết lại không? Trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết trên sàn được quy định như thế nào? Nếu được thì khi đăng ký niêm yết lại cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết trong trường hợp nào?

Các trường hợp cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết được quy định tại khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

"Điều 120. Huỷ bỏ niêm yết bắt buộc
1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
b) Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 01 năm trở lên;
c) Tổ chức niêm yết bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;
d) Cổ phiếu không có giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 12 tháng;
đ) Cổ phiếu không đưa vào giao dịch trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận đăng ký niêm yết;
e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;
g) Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản;
h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp;
i) Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp;
k) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán phát hiện tổ chức niêm yết giả mạo hồ sơ niêm yết;
l) Tổ chức niêm yết bị xử lý vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7 Điều 12 Luật Chứng khoán;
m) Tổ chức niêm yết bị đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với ngành nghề hoặc hoạt động kinh doanh chính;
n) Không đáp ứng điều kiện niêm yết do sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp; hoặc sau khi hoàn thành các hoạt động sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết, đề nghị xem xét lại điều kiện niêm yết hoặc thay đổi đăng ký niêm yết trong thời hạn quy định;
o) Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở giao dịch chứng khoán và các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư."

Theo đó, nếu công ty đại chúng có cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được liệt kê trên thì cổ phiếu của công ty đại chúng đó bị hủy bỏ niêm yết.

Công ty đại chúng

Công ty đại chúng

Công ty đại chúng có cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết có được đăng ký niêm yết lại không?

Căn cứ theo Điều 122 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về đăng ký niêm yết lại như sau:

"1. Tổ chức có cổ phiếu bị hủy niêm yết theo quy định tại Điều 120, Điều 121 Nghị định này chỉ được đăng ký niêm yết lại sau khi giao dịch tối thiểu 02 năm trên hệ thống giao dịch Upcom.
2. Điều kiện, hồ sơ và thủ tục đăng ký niêm yết lại thực hiện theo quy định tại Điều 110, Điều 111 Nghị định này."

Theo đó, công ty đại chúng có cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết theo quy định chỉ được đăng ký niêm yết lại sau khi giao dịch tối thiểu 02 năm trên hệ thống giao dịch Upcom.

Công ty đại chúng có cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết đăng ký niêm yết lại cần chuẩn bị những gì?

Theo khoản 2 Điều 110 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:

"Điều 110. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
2. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty đã giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tối thiểu 02 năm, bao gồm:
a) Tài liệu quy định tại các điểm a, c, d, đ, g, h khoản 1 Điều này;
b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu;
c) Bản cáo bạch niêm yết theo Mẫu số 29 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này."

Theo quy định trên, hồ sơ đăng ký niêm yết lại cổ phiếu của công ty đã giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tối thiểu 02 năm gồm:

- Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu theo mẫu;

- Sổ đăng ký cổ đông của công ty đăng ký lại niêm yết kèm theo danh sách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;

- Cam kết của cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm và cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên về việc nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo;

- Hợp đồng tư vấn niêm yết;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương;

- Báo cáo tài chính trong 02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết lại của công ty đại chúng đăng ký niêm yết lại;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu;

- Bản cáo bạch niêm yết theo mẫu.

Mai Hoàng Trúc Linh

Công ty đại chúng
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thành viên Hội đồng quản trị công ty đại chúng có bắt buộc phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hay không?
Pháp luật
Mẫu thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng như thế nào? Ủy ban chứng khoán sẽ xem xét hủy tư cách công ty đại chúng khi nào?
Pháp luật
Tài liệu mà công ty đại chúng phải công bố thông tin về cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường kể từ khi thông qua Nghị quyết bao gồm những gì?
Pháp luật
Công ty đại chúng phải công bố thông tin về cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng bao nhiêu giờ kể từ khi thông qua Nghị quyết?
Pháp luật
Hội đồng quản trị công ty đại chúng có phải báo cáo đại hội đồng cổ đông về những nội dung chưa thực hiện hay không?
Pháp luật
Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng có phải thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động hay không?
Pháp luật
Báo cáo hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của công ty đại chúng có cần phải có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông hay không?
Pháp luật
Công ty đại chúng có vốn góp của chủ sở hữu là 150 tỷ đồng thực hiện việc công bố thông tin định kỳ như thế nào?
Pháp luật
Công ty cổ phần hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng thì có cần công bố thông tin đó hay không?
Pháp luật
Khi thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Lao Động 247
Pháp Luật Doanh Nghiệp
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công ty đại chúng
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Công ty đại chúng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào