Sử dụng hóa đơn điện tử có cần phải hủy hóa đơn giấy còn tồn không? Có được sử dụng cùng lúc hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không?

Được biết hiện nay đã có quyết định triển khai sang hóa đơn điện tử, nhưng bên công ty tôi còn tồn hóa đơn giấy. Vậy theo quy định mới nhất có cần phải hủy hóa đơn giấy còn tồn không? Có được sử dụng cùng lúc hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không?

Thế nào là hóa đơn điện tử?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/07/2022), quy định hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

- Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Định dạng hóa đơn điện tử

Căn cứ tại Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/07/2022), quy định về dịnh dạng hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

- Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "eXtensible Markup Language" được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin).

- Định dạng hóa đơn điện tử gồm hai thành phần: thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số. Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã cơ quan thuế.

- Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và cung cấp công cụ hiển thị các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này.

- Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 5 Mbps.

+ Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.

+ Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.

- Hóa đơn điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của hóa đơn đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người mua có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Thời điểm áp dụng chuyển đổi hóa đơn điện tử?

- Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/07/2022), thời điểm bắt buộc áp dụng chuyển đổi hóa đơn chứng từ điện tử kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, nhưng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này của Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

- Hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Riêng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ :

+ Ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước 01 tháng 7 năm 2022

+ Kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Sử dụng hóa đơn điện tử có cần phải hủy hóa đơn giấy còn tồn không?

Sử dụng hóa đơn điện tử có cần phải hủy hóa đơn giấy còn tồn không?

Trước đây theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC (hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022) hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành, quy định như sau:

"Điều 7. Khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử
...
3. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.
Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in."

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/07/2022), quy định:

"Điều 15. Đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
...
3. Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.
..."

Như vậy, hiện tại không thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử nữa và phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn giấy đã thộng báo phát hành nhưng chưa sử dụng.

Hóa đơn điện tử Tải về trọn bộ các văn bản Hóa đơn điện tử hiện hành
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Địa điểm kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh thành thì sử dụng hóa đơn điện tử để khai thuế như thế nào?
Pháp luật
Thủ tục hủy hóa đơn điện tử khi doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định ra sao?
Pháp luật
Ngày lập và ngày ký trên hóa đơn điện tử khác nhau thì kê khai theo thời điểm nào theo hướng dẫn tại Công văn 18797/CTBDU-TTHT?
Pháp luật
Trên hóa đơn ăn uống thì đơn vị cung cấp dịch vụ có được phép ghi 'Dịch vụ ăn uống' hay không?
Pháp luật
Hộ kinh doanh ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong trường hợp nào theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn đầu vào có cảnh báo rủi ro cao về thuế tại Công văn 2177/CTTNI-TTHT?
Pháp luật
Bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử có trách nhiệm niêm yết việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử lên website của đơn vị mình không?
Pháp luật
Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có bắt buộc phải có thông tin người mua không?
Pháp luật
Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử có phải đăng tải thông tin công khai không?
Pháp luật
Việc tiếp nhận đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh của người nộp thuế được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hóa đơn điện tử
10,768 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Hóa đơn điện tử

TÌM KIẾM VĂN BẢN
Văn bản liên quan đến Hóa đơn điện tử
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào