Có bị thu hồi đất ở khi thửa đất nằm ngoài chỉ giới xây dựng? Khi bị thu hồi đất ở thì có được đền bù và mua nền tái định cư không?

Tôi có thửa đất kích thước 6x6 = 36 m2. Khi nhà nước quy họach mở rộng lộ giới thì thửa đất nói trên nằm ngoài chỉ giới xây dựng (nằm hoàn toàn trong hành lang lộ giới, hành lang lộ giới 06m tính từ vỉa hè đường). Tôi xin hỏi: Thửa đất của tôi có bị nhà nước thu hồi không? Nếu có thì tôi có được đền bù và mua nền tái định cư không?

Có bị thu hồi đất ở khi thửa đất nằm ngoài chỉ giới xây dựng?

Căn cứ vào quy định tại Điều 157 Luật Đất đai 2013 có quy định về đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn như sau:

- Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn bao gồm đất xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình này.

- Việc sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải bảo đảm kết hợp khai thác cả phần trên không và trong lòng đất, bố trí kết hợp các loại công trình trên cùng một khu đất nhằm tiết kiệm đất và phải tuân theo các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan về bảo vệ an toàn công trình.

- Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình, chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an toàn công trình; trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang bảo vệ an toàn bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép để xử lý.

- Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ an toàn công trình; công bố công khai mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình; kịp thời xử lý những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an toàn công trình.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như thông tin anh cung cấp thì chúng tôi hiểu là thửa đất của anh thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp này anh có thể được tiếp tục sử dụng theo mục đích đã được xác định và không được gây cản trở đến công trình, nếu như việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

Có bị thu hồi đất ở khi thửa đất nằm ngoài chỉ giới xây dựng?

Có bị thu hồi đất ở khi thửa đất nằm ngoài chỉ giới xây dựng?

Quy định về căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng?

Căn cứ Điều 63 Luật Đất đai 2013 quy định về căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây:

"1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này;
2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án."

Khi bị thu hồi đất ở thì có được đền bù và mua nền tái định cư không?

(1) Căn cứ Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:
a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;
b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.
2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.
3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất."

(2) Căn cứ Điều 83 Luật Đất đai 2013 quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

"1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:
a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;
b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.
2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:
a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;
b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;
c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;
d) Hỗ trợ khác."

Như vậy, đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất ở thì có thể được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc bằng tiền. Ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét các khoản hỗ trợ được quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai 2013.

Thu hồi đất
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Mức đền bù đối với cây trồng hàng năm khi thu hồi đất được tính như thế nào theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có được ban hành bởi Tòa án nhân dân hay không?
Pháp luật
Thu hồi đất là gì? Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 20 tháng liên tục có bị thu hồi đất không?
Pháp luật
Luật Đất đai 2024: Trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất mới nhất như thế nào?
Pháp luật
Luật đất đai 2024 hướng dẫn mức chi phí bồi thường trong việc di chuyển tài sản khi nhà nước thu hồi đất từ ngày 01/01/2025 như thế nào?
Pháp luật
Đất thuộc chùa bị thu hồi thì có được bồi thường không? Mức bồi thường đối với đất thuộc chùa khi bị Nhà nước thu hồi là bao nhiêu?
Pháp luật
Thu hồi đất do bị thu hồi quyết định thành lập trường mầm non thì có thể bán đất lại cho người khác để lập trường mầm non khác ngay tại đất đó không?
Pháp luật
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh có được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ theo Luật Đất đai mới nhất không?
Pháp luật
Những trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai mới nhất? Ai có thẩm quyền thu hồi?
Pháp luật
Cơ quan, tổ chức của Nhà nước có quản lý thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất hay không theo Luật Đất đai mới nhất?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thu hồi đất
3,083 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thu hồi đất
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: