Cần thiết sửa đổi, rà soát lại các lỗ hổng của pháp luật, chính sách để chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị?

Tôi không biết có cần sửa đổi và rà soát lại các lỗ hổng của pháp luật, chính sách để chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hay không theo Nghị quyết mới nhất của Chính phủ? Mong được cung cấp thông tin!

Ngày 11 tháng 03 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thể hiện đây là một điều cần thiết và cấp bách. Bên cạnh đó, việc thực thi Chương trình hành động này cũng cần phải có sự thay đổi về mặt chính sách, pháp luật. Cho nên, Chính phủ cũng đã ban hành kèm theo Danh mục các chương trình, đề án nhằm thực thi hiện quả hành động quyết liệt này, cụ thể:

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 như sau:

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH/ĐỀ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH (NĂM)*

CẤP TRÌNH

1

Nghiên cứu, rà soát Luật An ninh quốc gia

Bộ Công an

Các bộ, cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

2

Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Bộ Nội vụ

Các bộ, cơ quan liên quan

2022

Quốc hội

3

Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Bộ Công an

Các bộ, cơ quan liên quan

2021 - 2022

Thủ tướng Chính phủ

4

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, cơ quan liên quan

2021 - 2022

Thủ tướng Chính phủ

5

Đề án xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, hiện đại

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các bộ, cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

6

Đề án tăng cường thông tin đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các bộ, ngành liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

7

Đề án chuyển đổi số của Đài Tiếng nói Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các bộ, ngành liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

8

Đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Đài Truyền hình Việt Nam

Đài Truyền hình Việt Nam

Các bộ, Cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi rà soát lại các lỗ hổng của pháp luật, chính sách để chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có phải là một điều cần thiết?

Sửa đổi rà soát lại các lỗ hổng của pháp luật, chính sách để chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có phải là một điều cần thiết?

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 như sau:

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH/ĐỀ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH (NĂM)*

CẤP TRÌNH

1

Đề án chiến lược quốc gia về nhân tài

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

2

Đề án nghiên cứu, xây dựng chuẩn mực giá trị văn hóa gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, cơ quan liên quan

2023

Thủ tướng Chính phủ

3

Các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ Nội vụ

2022

Chính phủ

4

Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Bộ Nội vụ

Các bộ, cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

5

Đề án sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Quy định mới thay thế Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao

Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cơ quan liên quan

2022

Ban cán sự đảng Chính phủ

6

Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế

Bộ Ngoại giao

Các bộ, cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thiện cơ chế, chính sách

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 như sau:

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH/ĐỀ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH (NĂM)*

CẤP TRÌNH

1

Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, cơ quan liên quan

2022

Quốc hội

2

Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, cơ quan liên quan

2023

Chính phủ

3

Dự án Luật Kiểm toán độc lập (sửa đổi, bổ sung)

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2024

Quốc hội

4

Dự án Luật Kế toán (sửa đổi, bổ sung)

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2024

Quốc hội

5

Dự án Luật Thuế tài sản

Bô Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2024 - 2025

Quốc hội

6

Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2022

Chính phủ

7

Nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2022

Chính phủ

8

Nghiên cứu, rà soát Luật Giá

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2022

Chính phủ

9

Nghiên cứu, rà soát Luật Đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành liên quan

2022

Chính phủ

10

Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành liên quan

2022

Chính phủ

11

Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước

Bộ Nội vụ

Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, ngành liên quan

2022 - 2023

Chính phủ

12

Hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng đẩy mạnh phân cấp gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2025

Chính phủ Thủ tướng Chính phủ

13

Đề án đổi mới cơ chế phân cấp quản lý phân bổ ngân sách nhà nước để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

2022

Bộ Chính trị Chính phủ

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 như sau:

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH/ĐỀ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH (NĂM)*

CẤP TRÌNH

1

Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

2

Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, cơ quan liên quan

2022 - 2023

Chính phủ

3

Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, cơ quan liên quan

2025

Thủ tướng Chính phủ

4

Đề án thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2023

Thủ tướng Chính phủ

5

Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Bộ Công an

Các bộ, ngành liên quan

2022

Bộ Chính trị Ban Bí thư Chính phủ

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 như sau:

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH/ĐỀ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH (NĂM)*

CẤP TRÌNH

1

Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Bộ Nội vụ

Các bộ, cơ quan liên quan

2022

Quốc hội

2

Đề án phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, cơ quan liên quan

2023

Thủ tướng Chính phủ

3

Đề án phát huy vai trò của xã hội trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, cơ quan liên quan

2023

Thủ tướng Chính phủ

4

Đề án đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành, địa phương

2022

Thủ tướng Chính phủ

5

Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2025

Thủ tướng Chính phủ

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hệ thống chính trị

Tấn Lộc

Hệ thống chính trị
Căn cứ pháp lý
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào