Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 1364/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 24/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1364/QĐ-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH ĐƯỢC GIAO TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm:

- Phụ lục 1: Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành được giao tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Phụ lục 2: Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết đinh sau:

- Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH ĐƯỢC GIAO TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Số TT

Mã TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Cơ quan giải quyết

Căn cứ pháp lý

Thủ tục được công bố theo Quyết định

I

Sở tư pháp

1

2.002039.000.00.00.H01

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp,

Bộ Tư pháp

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

Quyết định

số 540/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh

2

2.002038.000.00.00.H01

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

Sở Tư pháp,

Bộ Tư pháp

 

II

Sở Ngoại vụ

 

 

 

 

1

2.002311.000.00.00.H01

Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Sở Ngoại vụ

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

2

2.002313.000.00.00.H01

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

3

2.002314.000.00.00.H01

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

4

2.002312.000.00.00.H01

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

III

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

 

 

 

 

1.003646.000.00.00.H01

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06/11/2010;

- Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. Có hiệu lực từ ngày 01/3/2011.

Quyết định số 1913/QĐ-UBND , ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh

 

1.003835.000.00.00.H01

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06/11/2010;

- Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. Có hiệu lực từ ngày 01/3/2011.

Quyết định số 1913/QĐ-UBND , ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh

IV

Ban Quản lú Khu kinh tế

 

 

 

1

2.000192.000.00.00.H01

Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động

Ban Quản lý Khu kinh tế

+ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

+ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

+ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định số 3823/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh

 

1.007207.000.00.00.H01

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử- văn hóa, tượng đài ( 4 tại chổ)

- Ban Quản lý Khu kinh tế

- Sở Xây dựng

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính

.- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 cảu UBND tỉnh An Giang.

- Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

- Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2019 của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH ĐƯỢC GIAO TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

1. Sở Giao thông vận tải

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan giải quyết

Căn cứ pháp lý

Thủ tục được công bố theo Quyết định

I

Giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện

 

 

1

1.000314.000.00.00.H01

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ, đường địa phương

Sở Giao thông vận tải

 

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/ND-CP của Chính phủ

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

2

2.001963.000.00.00.H01

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường địa phương đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 35/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 13/2020/TT-BGTVT ngày 29-06-2020 của Bộ Giao thông vận tải

2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh

3

2.001921.000.00.00.H01

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường địa phương đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 35/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 13/2020/TT-BGTVT ngày 29-06-2020 của Bộ Giao thông vận tải

2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh

4

2.001915.000.00.00.H01

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường địa phương đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 35/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 13/2020/TT-BGTVT ngày 29-06-2020 của Bộ Giao thông vận tải

2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh

5

1.000583.000.00.00.H01

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ. đường đia phương

Sở Giao thông vận tải

 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

6

2.001919.000.00.00.H01

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường địa phương đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 35/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 13/2020/TT-BGTVT ngày 29-06-2020 của Bộ Giao thông vận tải

2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh

7

1.001087.000.00.00.H01

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ, đường địa phương đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

8

1.001061.000.00.00.H01

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường địa phương

Sở Giao thông vận tải

 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

9

1.001035.000.00.00.H01

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ, đường địa phương thuộc phạm vi được giao quản lý

Sở Giao thông vận tải

 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

10

 

Chấp thuận các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) trên đường tỉnh, đường đô thị trong địa bàn tỉnh hoặc trên nhiều hệ thống đường bộ (trừ quốc lộ hoặc trên nhiều hệ thống đường bộ trong đó có quốc lộ)

Sở Giao thông vận tải

 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

 

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

11

1.005021.000.00.00.H01

Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô

Sở Giao thông vận tải

 

Thông tư số 22/2015/TT- BGTVT ngày 06/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

12

 

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở công trình giao thông

Sở Giao thông vận tải

 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (đã hết hiệu lực, chưa có hướng dẫn mới)

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

13

 

Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án giao thông chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Sở Giao thông vận tải

 

- Thông tư số 209/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

14

1.000660.000.00.00.H01

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

 

- Thông tư số 49/2012/TT- BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ trường Bộ GTVT

- Thông tư số 73/2015/TT- BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ trường Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

15

1.000672.000.00.00.H01

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

 

- Thông tư số 49/2012/TT- BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ trường Bộ GTVT

- Thông tư số 73/2015/TT- BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ trường Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

161

2.000909.000.00.00.H01

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

 

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

17

1.002856.000.00.00.H01

Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

Sở Giao thông vận tải

 

Thông tư số 88/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

18

1.002063.000.00.00.H01

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 88/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

19

1.002852.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 88/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

20

1.001023.000.00.00.H01

Cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia

Sở Giao thông vận tải

Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

21

1.001577.000.00.00.H01

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

Sở Giao thông vận tải

Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

22

1.002877.000.00.00.H01

Cấp giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam

Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 63/2013/TT- BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

23

1.002869.000.00.00.H01

Cấp lại giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam

Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 63/2013/TT- BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

24

1.002268.000.00.00.H01

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam– Lào – Campuchia

Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 63/2013/TT- BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

25

1.002286.000.00.00.H01

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 63/2013/TT- BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

26

1.001001.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 85/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trường Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

27

1.000028.000.00.00.H01

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Sở Giao thông vận tải

Thông tư 46/2015/TT- BGTVT ngày 07 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTV

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

28

1.002030.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

29

2.000872.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

30

1.001919.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

31

1.001896.000.00.00.H01

Cấp đổỉ Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

32

2.000847.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

33

2.000881.000.00.00.H01

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

34

1.002007.000.00.00.H01

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

 

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

35

1.001994.000.00.00.H01

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

36

1.001826.000.00.00.H01

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

37

1.004995.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

38

1.004987.000.00.00.H01

Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

39

1.001777.000.00.00.H01

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

40

1.001623.000.00.00.H01

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

41

1.005210.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

42

1.001735.000.00.00.H01

Cấp Giấy phép xe tập lái

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

43

1.001751.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

44

1.002820.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy phép lái xe

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

1430/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh

45

1.002809.000.00.00.H01

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải

773/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh

46

1.002804.000.00.00.H01

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

773/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh

47

1.002801.000.00.00.H01

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải

773/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh

48

Thủ tục có trong VBQPPL nhưng chưa có trên hệ thống

Thủ tục lập lại hồ sơ gốc lái xe

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

49

1.009463.000.00.00.H01

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

50

1.009459.000.00.00.H01

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh

51

1.009460.000.00.00.H01

Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh

52

1.009462.000.00.00.H01

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa.

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh

53

1.009456.000.00.00.H01

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2025 của UBND tỉnh

54

1.009458.000.00.00.H01

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh

55

1.004242.000.00.00.H01

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2027 của UBND tỉnh

56

1.009452.000.00.00.H01

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa.

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

57

1.009453.000.00.00.H01

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

58

1.009454.000.00.00.H01

Công bố hoạt động bến thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh

59

1.009455.000.00.00.H01

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh

60

1.003658.000.00.00.H01

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh

61

1.009465.000.00.00.H01

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2025 của UBND tỉnh

62

1.009464.000.00.00.H01

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh

63

1.004088.000.00.00.H01

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

64

1.004047.000.00.00.H01

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

65

1.004036.000.00.00.H01

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

66

2.001711.000.00.00.H01

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

67

1.004002.000.00.00.H01

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

68

1.003970.000.00.00.H01

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

69

1.006391.000.00.00.H01

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

70

1.003930.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

71

2.001659.000.00.00.H01

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

72

2.002001.000.00.00.H01

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 78/2016/NĐ-CP của Chính phủ

- Nghị định số 128/2018/NĐ- CP ngày 24/9/2018

2262/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh

73

2.001998.000.00.00.H01

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 78/2016/NĐ-CP của Chính phủ

- Nghị định số 128/2018/NĐ- CP ngày 24/9/2018

2262/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh

74

1.003135.000.00.00.H01

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT

- Thông tư 02/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 sửa đổi một số điều Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

75

1.003168.000.00.00.H01

Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT

- Thông tư 02/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 sửa đổi một số điều Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

76

1.004261.000.00.00.H01

Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt nam – Campuchia cho phương tiện thủy

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ GTVT

- Thông tư 03/2013/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

77

1.004259.000.00.00.H01

Cấp lại giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt nam – Campuchia cho phương tiện thủy

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ GTVT

- Thông tư 03/2013/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ GTVT

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

78

1.000344.000.00.00.H01

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 61/2015/TT- BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

 

79

1.009461.000.00.00.H01

Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

II

Giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp xã

 

 

1

1.000314.000.00.00.H01

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ, đường địa phương

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/ND-CP của Chính phủ

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

2

2.001963.000.00.00.H01

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường địa phương đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 35/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 13/2020/TT-BGTVT ngày 29-06-2020 của Bộ Giao thông vận tải

2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh

3

2.001921.000.00.00.H01

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường địa phương đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 35/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 13/2020/TT-BGTVT ngày 29-06-2020 của Bộ Giao thông vận tải

2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh

4

2.001915.000.00.00.H01

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường địa phương đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 35/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 13/2020/TT-BGTVT ngày 29-06-2020 của Bộ Giao thông vận tải

2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh

5

1.000583.000.00.00.H01

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ. đường đia phương

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

6

2.001919.000.00.00.H01

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường địa phương đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 35/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư 13/2020/TT-BGTVT ngày 29-06-2020 của Bộ Giao thông vận tải

2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh

7

1.001087.000.00.00.H01

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ, đường địa phương đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

8

1.001061.000.00.00.H01

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường địa phương

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

9

1.001035.000.00.00.H01

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ, đường địa phương thuộc phạm vi được giao quản lý

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

10

Thủ tục có trong VBQPPL nhưng chưa có trên hệ thống

Chấp thuận các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) trên đường tỉnh, đường đô thị trong địa bàn tỉnh hoặc trên nhiều hệ thống đường bộ (trừ quốc lộ hoặc trên nhiều hệ thống đường bộ trong đó có quốc lộ)

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

3747/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

11

1.005021.000.00.00.H01

Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô

Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 22/2015/TT- BGTVT ngày 06/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

12

Thủ tục có trong VBQPPL nhưng chưa có trên hệ thống

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở công trình giao thông

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (đã hết hiệu lực, chưa có hướng dẫn mới)

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

13

Thủ tục có trong VBQPPL nhưng chưa có trên hệ thống

Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án giao thông chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 209/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

14

1.000660.000.00.00.H01

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 49/2012/TT- BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ trường Bộ GTVT

- Thông tư số 73/2015/TT- BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ trường Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

15

1.000672.000.00.00.H01

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 49/2012/TT- BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ trường Bộ GTVT

- Thông tư số 73/2015/TT- BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ trường Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

16

2.000909.000.00.00.H01

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

17

1.002856.000.00.00.H01

Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 88/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

18

1.002063.000.00.00.H01

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 88/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

19

1.002852.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 88/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

20

1.001023.000.00.00.H01

Cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

21

1.001577.000.00.00.H01

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

22

1.002877.000.00.00.H01

Cấp giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 63/2013/TT- BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

23

1.002869.000.00.00.H01

Cấp lại giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 63/2013/TT- BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

24

1.002268.000.00.00.H01

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam– Lào – Campuchia

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 63/2013/TT- BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

25

1.002286.000.00.00.H01

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 63/2013/TT- BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

26

1.001001.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 85/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trường Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

27

1.000028.000.00.00.H01

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 46/2015/TT- BGTVT ngày 07 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTV

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

28

1.002030.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

29

2.000872.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

30

1.001919.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

31

1.001896.000.00.00.H01

Cấp đổỉ Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

32

2.000847.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

33

2.000881.000.00.00.H01

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

34

1.002007.000.00.00.H01

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

35

1.001994.000.00.00.H01

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08/ 11/ 2016 của Bộ Tài chính

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

36

1.001826.000.00.00.H01

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

1848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

37

1.004995.000.00.00.H01

Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

38

1.004987.000.00.00.H01

Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

39

1.001777.000.00.00.H01

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

40

1.001623.000.00.00.H01

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

41

1.005210.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

42

1.001735.000.00.00.H01

Cấp Giấy phép xe tập lái

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

43

1.001751.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

114/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

44

Thủ tục có trong VBQPPL nhưng chưa có trên hệ thống

Thủ tục lập lại hồ sơ gốc lái xe

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

45

1.009463.000.00.00.H01

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

46

1.009459.000.00.00.H01

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh

47

1.009460.000.00.00.H01

Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh

48

1.009462.000.00.00.H01

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa.

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh

49

1.009456.000.00.00.H01

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2025 của UBND tỉnh

50

1.009458.000.00.00.H01

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh

51

1.004242.000.00.00.H01

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2027 của UBND tỉnh

52

1.009452.000.00.00.H01

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa.

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

53

1.009453.000.00.00.H01

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

54

1.009454.000.00.00.H01

Công bố hoạt động bến thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh

55

1.009455.000.00.00.H01

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh

56

1.003658.000.00.00.H01

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh

57

1.009465.000.00.00.H01

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2025 của UBND tỉnh

58

1.009464.000.00.00.H01

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh

59

1.004088.000.00.00.H01

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

60

1.004047.000.00.00.H01

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

61

1.004036.000.00.00.H01

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

62

2.001711.000.00.00.H01

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

63

1.004002.000.00.00.H01

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

64

1.003970.000.00.00.H01

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

65

1.006391.000.00.00.H01

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

66

1.003930.000.00.00.H01

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

67

2.001659.000.00.00.H01

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh

68

2.002001.000.00.00.H01

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 78/2016/NĐ-CP của Chính phủ

- Nghị định số 128/2018/NĐ- CP ngày 24/9/2018

2262/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh

69

2.001998.000.00.00.H01

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định số 78/2016/NĐ-CP của Chính phủ

- Nghị định số 128/2018/NĐ- CP ngày 24/9/2018

2262/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh

70

1.003135.000.00.00.H01

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT

- Thông tư 02/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 sửa đổi một số điều Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

71

1.003168.000.00.00.H01

Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT

- Thông tư 02/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 sửa đổi một số điều Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT

- Thông tư số 198/2016/TT- BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

72

1.004261.000.00.00.H01

Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt nam – Campuchia cho phương tiện thủy

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ GTVT

- Thông tư 03/2013/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

73

1.004259.000.00.00.H01

Cấp lại giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt nam – Campuchia cho phương tiện thủy

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ GTVT

- Thông tư 03/2013/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ GTVT

2698/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

74

1.000344.000.00.00.H01

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

- Thông tư số 61/2015/TT- BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

75

1.009461.000.00.00.H01

Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải

- Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

714/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Số TT

Mã TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Cơ quan giải quyết

Căn cứ pháp lý

Thủ tục được công bố theo Quyết định

I

Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

 

1

1.002051.000.00.00.H01

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 (14/11/2008);

- Luật BHYT số 46/2014/QH13 (13/6/2014);

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 (16/11/2013);

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Luật An toàn, VSLĐ số 84/2015/QH13 (25/6/2015);

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP (12/03/2015);

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP (28/7/2020);

- Nghị định số 58/2020/NĐ-CP (27/5/2020);

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (17/10/2018);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH (31/7/2015);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Quyết định số 1040/QĐ-BHXH (18/8/2020).

Ban hành kèm theo Quyết định số 222 /QĐ-BHXH ngày 25/02/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2

1.002179.000.00.00.H01

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).

nt

3

1.001939.000.00.00.H01

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

nt

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 (14/11/2008);

- Luật BHYT số 46/2014/QH13 (13/6/2014);

- Nghị định số 146/NĐ-CP (17/10/2018);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017;

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/03/2020).

nt

II

Lĩnh vực cấp thẻ BHYT

 

 

1

1.002759.000.00.00.H01

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 (14/11/2008);

- Luật BHYT số 46/2014/QH13 (13/6/2014);

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 (16/11/2013);

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (17/10/2018);

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP (12/3/2015);

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (15/11/2015);

-Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH (31/7/2015);

-Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc xác định tuổi của đảng viên;

- Thông tư số 13/TT-NV (04/9/1972) của Bộ Nội vụ;

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH (02/01/2019);

- Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (03/8/2009);

- Quyết định số 250/QĐ-TTg (29/01/2013);

- Công văn số 4533/BHXH-CSXH (14/11/2013);

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (17/10/2018);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020 .

Ban hành kèm theo Quyết định số 222 /QĐ-BHXH ngày 25/02/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

III

Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH

 

 

1

1.001667.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố

- Luật BHXH số 58/2014/QH13(20/11/2014);

- Nghị định số115/2015/NĐ-CP(11/11/2015);

- Nghị định số33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Nghị định số166/2016/NĐ-CP(24/12/2016);

- Nghị định số143/2018/NĐ-CP(15/10/2018);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH(29/12/2015)

- Thông tư số 46/2016/TT-BYT(30/12/2016);

- Thông tư số56/2017/TT-BYT(29/12/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH(31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH (08/9/2016);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

Ban hành kèm theo Quyết định số 222 /QĐ-BHXH ngày 25/02/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2

2.000693.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014) ;

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 46/2016/TT-BYT (30/12/2016);

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH (08/9/2016);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

nt

3

1.001598.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng trợ cấp DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Luật An toàn, VSLĐ số 84/2015/QH13 (25/6/2015);

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP (28/7/2020);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH (20/9/2017);

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH (8/9/2016);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

nt

4

1.001632.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Luật An toàn, VSLĐ số 84/2015/QH13 (25/6/2015);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị định số 58/2020/NĐ-CP (27/5/2020);

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP (28/7/2020);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 15/2016/TT-BYT (15/5/2016);

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).

nt

5

1.001521.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Luật An toàn, VSLĐ số 84/2015/QH13 (25/6/2015);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị định số 58/2020/NĐ-CP (27/5/2020);

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP (28/7/2020);

- Thông tư số 15/2016/TT-BYT (15/5/2016);

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 3194/BHXH-CSXH (08/10/2020).

nt

6

1.001643.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Luật An toàn, VSLĐ số 84/2015/QH13 (25/6/2015);

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị định số 58/2020/NĐ-CP (27/5/2020);

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP (28/7/2020);

- Thông tư số 15/2016/TT-BYT (15/5/2016);

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017;

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 3194/BHXH-CSXH (08/10/2020).

nt

7

2.000821.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Luật An toàn, VSLĐ số 84/2015/QH13 (25/6/2015);

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP (15/5/2016);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP (28/7/2020);

- Quyết định số 1380/QĐ-TTg (18/10/2018);

- Quyết định số 250/QĐ-TTg (29/01/2013);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020;

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH (02/01/2019);

- Quyết định 838/QĐ-BHXH (29/5/2017;

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

nt

8

2.000762.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

nt

- Quyết định số 613/QĐ-TTg (06/5/2010);

- Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH (01/6/2010);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Công văn số 1969 BHXH/CĐCS (15/01/2002);

- Công văn số 2834/BHXH-CSXH (9/7/2010);

- Công văn số 1594/BHXH-CSXH (22/4/2011);

- Công văn số 3984/BHXH-CSXH (28/9/2011);

- Công văn số 5371/BHXH-CSXH (16/12/2011);

- Công văn số 1614 BHXH/CĐCS (15/5/2014).

nt

9

1.001613.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng BHXH một lần

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị quyết số 93/2015/QH13 (22/6/2015);

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA- BLĐTBXH (30/6/2016);

- Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

nt

10

2.000605.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 (20/11/2019);

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020);

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH (20/9/2017);

- Quyết định 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

nt

11

2.000755.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/20140;

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Quyết định 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).

nt

12

2.000809.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).

nt

13

1.001742.000.00.00.H01

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH (30/6/2016);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).

nt

14

1.001710.000.00.00.H01

Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

nt

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).

nt

15

1.001646.000.00.00.H01

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên tronglương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

nt

- Nghị định số 14/2020/NĐ-CP (24/01/2020);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Công văn số 3040/BHXH-CNTT (20/8/2019);

- Công văn số 778/BHXH-CSXH (11/3/2020).

nt

3. Sở Xây dựng

Số TT

Mã TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Cơ quan giải quyết

Căn cứ pháp lý

Thủ tục được công bố theo Quyết định

 

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

 

 

 

1

1.008456.000.00.00.H01

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

UBND cấp xã (tiếp nhận chuyển UBND cấp huyện giải quyết)

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

1651/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1364/QĐ-UBND ngày 24/06/2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


109

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server250