Việc xả nước thải trực tiếp ra môi trường với lượng nhỏ chưa qua xử lý của cơ sở chăn nuôi trang trại có thể bị xử phạt như thế nào?

Việc xả nước thải trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý của cơ sở chăn nuôi trang trại có bị xử phạt không? Trại nuôi heo ngay khu tôi sống xả nước thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nhưng với số lượng ít thì có bị phạt không? - Đây là câu hỏi của bạn Nghĩa Nguyễn đến từ Nha Trang.

Cơ sở chăn nuôi trang trại phải đáp ứng điều kiện xử lý chất thải như thế nào theo quy định?

Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật Chăn nuôi 2018 như sau:

Chăn nuôi trang trại
1. Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 53 của Luật này;
b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi;
c) Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
d) Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi;
đ) Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi;
e) Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại.
2. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.
3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Theo đó, cơ sở chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện cụ thể nêu trên. Phải có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi.

Xả nước thải

Xả nước thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường (Hình từ Internet)

Cơ sở chăn nuôi trang trại trước khi xả nước thải chăn nuôi ra ngoài môi trường cần phải xử lý nước thải đúng không?

Việc xử lý chất thải trong chăn nuôi trang trại thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Chăn nuôi 2018 như sau:

Xử lý chất thải trong chăn nuôi trang trại
1. Chất thải chăn nuôi bao gồm chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ, nước thải chăn nuôi, khí thải và chất thải khác.
2. Việc xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ được quy định như sau:
a) Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản;
b) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng;
c) Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.
3. Việc xử lý nước thải chăn nuôi được quy định như sau:
a) Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
b) Nước thải chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng;
c) Nước thải chăn nuôi chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng.
4. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi.
5. Việc xử lý chất thải khác phải tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.

Như vậy, theo quy định trên, ta thấy cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường.

Hành vi xả nước thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý với lượng nhỏ bị phạt như thế nào?

Xả nước thải vào môi trường là việc cá nhân, tổ chức xả các loại nước thải vào môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt bên trong và ngoài cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Trường hợp xả nước thải vào môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt (ao, hồ, hố,... trong khuôn viên của cơ sở) khi tính số lần vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, giá trị nguồn tiếp nhận Kq được tính bằng 0,6 theo quy chuẩn kỹ thuật đó theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 155/2016/NĐ-CP giải thích.

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường như sau:

Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).
2. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần bị xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ);
...
7. Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần; 20% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 02 lần; 30% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 05 lần hoặc giá trị pH từ 04 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5 hoặc nước thải có chứa 01 trong 03 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae); 40% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 05 đến dưới 10 lần; 50% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên. Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1.000.000.000 đồng."
8. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t và u khoản 4, các điểm h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s và t khoản 5 và các điểm g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r và s khoản 6 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở hoặc hoạt động gây ô nhiễm môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm ư, v, x và y khoản 4, các điểm u, ư, v, x và y khoản 5 và các điểm t, u, ư, v, x và y khoản 6 Điều này.
9. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này;
c) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

Theo đó, tùy vào lượng nước thải xả vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải sẽ có hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

Nếu xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%) thì bị phạt cảnh cáo.

Nếu hành vi xả lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần thì bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Xả nước thải

Mai Linh

Xả nước thải
Xử lý chất thải
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Xả nước thải có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Xả nước thải Xử lý chất thải
MỚI NHẤT
Pháp luật
Việc xả nước thải trực tiếp ra môi trường với lượng nhỏ chưa qua xử lý của cơ sở chăn nuôi trang trại có thể bị xử phạt như thế nào?
Pháp luật
Xả nước thải chưa xử lý ra môi trường bị xử phạt như thế nào? Và thẩm quyền xử phạt vi phạm thuộc về ai?
Pháp luật
Bị phạt bao nhiêu tiền khi không công khai hoặc công khai không đầy đủ thông tin về sản phẩm, bao bì do mình sản xuất trong xử lý chất thải?
Pháp luật
Trang trại chăn nuôi có bắt buộc phải thu gom và xử lý chất thải rắn theo quy định pháp luật hiện hành không?
Pháp luật
Đổ chất thải động vật trên đất của mình để gây mùi hôi thối cho hộ dân xung quanh có thể bị xử phạt như thế nào?
Pháp luật
Chủ đầu tư có trách nhiệm như thế nào trong vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải? Xử lý chất thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra sao?
Pháp luật
Mức xử phạt dành cho hành vi vi phạm về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi trường sau sự cố chất thải?
Pháp luật
Có bắt buộc phải vận hành thử nghiệm trong công trình xử lý chất thải không? Thời gian vận hành là bao lâu?
Pháp luật
Mẫu thông tin về cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi mới nhất? Quản lý cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi như thế nào?
Pháp luật
Bổ sung yêu cầu đối với cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: Phải bàn giao bản sao nhật ký sản xuất để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào