Từ ngày 15/12 đến 15/01 âm lịch, công ty vàng bạc đá quý khuyến mại giảm giá 55% trang sức thì có được không?

Từ ngày 15 - 30/12AL công ty vàng bạc đá quý khuyến mại giảm giá 55% bộ trang sức mang tên "tình yêu vĩnh cữu". Vậy chương trình này có vi phạm khuyến mại không? Khuyến mãi giảm giá đối với trang sức, vàng bạc, đá quý vượt quá mức giảm giá tối đa bị xử phạt như thế nào?

Từ ngày 15/12 đến 15/01 âm lịch công ty vàng bạc đá quý khuyến mại giảm giá 55% trang sức thì có được không?

Theo Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi như sau:

- Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này.

- Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố;

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

- Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Chương trình khuyến mại tập trung theo quy định tại Khoản 4 Điều này gồm:

+ Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;

+ Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:

++ Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;

++ Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

Như vậy, chương trình khuyến mãi từ ngày 15 - 30/12 âm lịch thuộc chương trình khuyến mãi tập trung nên được giảm giá trang sức 55% theo quy định pháp luật. Còn giai đoạn từ 01/01 đến 15/01 âm lịch thì không thuộc chương trình khuyến mãi tập trung nên không được phép giảm giá 55%.

Khuyến mãi giảm giá trang sức

Khuyến mãi giảm giá trang sức

Giảm giá trang sức vàng, bạc, đá quý 60% vào chương trình khuyến mãi dịp lễ tình nhân và mùa cưới có được không?

Theo Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, cụ thể:

- Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

- Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:

+ Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

+ Hàng thực phẩm tươi sống;

+ Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, muốn giảm giá 60% đối với trang sức vàng, bạc, đá quý vào dịp lễ tình nhân và mùa cưới thì xem xét dịp này có thuộc chương trình khuyến mãi tập trung theo quy định pháp luật hay không. Nếu thuộc thì được phép giảm còn không thuộc thì chỉ được giảm tối đa 50%.

Khuyến mãi giảm giá đối với trang sức, vàng bạc, đá quý vượt quá mức giảm giá tối đa bị xử phạt như thế nào?

Khoản 2 Điều 33 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định như sau:

"2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà không phải là thương nhân theo quy định được quyền thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ đó;

b) Thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác mà không có hợp đồng dịch vụ khuyến mại thẹo quy định hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của mình mà không có hợp đồng dịch vụ khuyến mại theo quy định;

c) Không thông báo, thông báo sửa đổi (gọi chung là thông báo) hoặc không đăng ký, đăng ký sửa đổi (gọi chung là đăng ký) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng với thực tế;

d) Không thông báo hoặc không báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại theo quy định hoặc thông báo, báo cáo không đúng quy định (trừ trường hợp quy định tại khoản 1a Điều này) hoặc nội dung thông báo, báo cáo không đúng thực tế;

đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc trì hoãn việc thực hiện các nội dung của chương trình khuyến mại đã thông báo, cam kết với khách hàng hoặc đã thông báo, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

e) Thực hiện khuyến mại có giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định;

g) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ vượt quá mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo quy định;

h) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện nhà nước có quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu; giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện nhà nước định giá cụ thể;

i) Thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá không đúng theo quy định về thời gian được phép thực hiện khuyến mại;

k) Sử dụng bằng chứng xác định trúng thưởng có hình thức giống hoặc tương tự với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành hoặc sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại;

l) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về việc trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi;

m) Chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp pháp luật cho phép hoặc trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận điều chỉnh thời gian thực hiện khuyến mại;

n) Chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận mà không thuộc các trường hợp pháp luật quy định;

o) Thực hiện khuyến mại trái quy định về nguyên tắc thực hiện khuyến mại;

p) Văn phòng đại diện của thương nhân thực hiện khuyến mại cho thương nhân mà mình đại diện hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại cho thương nhân mà mình đại diện tại Việt Nam."

Như vậy, khuyến mãi giảm giá đối với vàng bạc, đá quý vượt quá mức giảm giá tối đa bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là mức phạt đối với cá nhân còn tổ chức thì mức xử phạt sẽ gấp đôi (khoản 4 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP).

Khuyến mại
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thương nhân tổ chức chương trình nghệ thuật ca múa nhạc vì mục đích khuyến mại phải thực hiện thông báo công khai những thông tin gì?
Pháp luật
Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là gì? Thông tin về giá cung ứng dịch vụ khuyến mại có phải công khai không?
Pháp luật
Thương nhân thực hiện khuyến mại có bắt buộc phải thông báo công khai giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại không?
Pháp luật
Khuyến mại, khuyến mãi là gì? Khuyến mại và khuyến mãi khác nhau thế nào? Những sản phẩm, dịch vụ nào được khuyến mại?
Pháp luật
Treo biển khuyến mại giảm giá quanh năm có vi phạm pháp luật không? Giảm 70% giá bán hàng hóa có vi phạm pháp luật không?
Pháp luật
Nâng giá sản phẩm trước rồi mới khuyến mại giảm giá có bị xử phạt hay không? Không niêm yết giá nhằm thuận tiện nâng giá sản phẩm bị xử lý như thế nào?
Pháp luật
Nếu giá trị sách khuyến mãi trên 100 triệu tính cho 1 lần hay 1 năm thì có phải đăng ký với Sở Công thương không?
Pháp luật
Doanh nghiệp có được thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp khi chưa đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp?
Pháp luật
Đại lý thương mại sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký khuyến mại theo quy định của pháp luật trong trường hợp nào?
Pháp luật
Doanh nghiệp được quyền khuyến mại bằng hình thức giảm giá bán hàng hóa vượt quá 50% giá hàng hóa lúc đầu hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Khuyến mại
1,138 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Khuyến mại
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào