Trường hợp viên chức đã có quyết định kỷ luật khiển trách từ cơ quan làm việc thì xếp loại viên chức như thế nào là đúng quy định pháp luật?

Tôi hiện đang là viên chức trong một đơn vị sự nghiệp công lập, trong năm nay tôi đã phải nhận một hình thức kỷ luật là khiển trách. Vậy trong năm nay tôi sẽ được đánh giá, xếp loại như thế nào mới đúng theo quy định của pháp luật. Tôi muốn biết rằng hiện nay việc áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức như tôi được quy định ra sao? Thẩm quyền đánh giá viên chức thuộc về ai?

Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức trong trường hợp nào?

Căn cứ Điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách như sau:

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

- Vi phạm quy định của pháp luật về: thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức; kỷ luật lao động; quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

- Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

- Không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong đơn vị;

- Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

- Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề nghiệp;

- Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Kỷ luật khiển trách viên chức

Kỷ luật khiển trách viên chức

Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ra sao?

Căn cứ Điều 15 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

- Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

+ Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

+ Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

+ Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

- Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

+ Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

+ Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

+ Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

+ Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Như vậy, theo quy định trên thì viên chức không giữ chức vụ quản lý hay viên chức quản lý nếu có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá dù với bất kỳ hình thức nào thì cũng được đánh giá xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm, tương tự như trường hợp của bạn.

Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thuộc về ai?

Căn cứ Điều 16 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức như sau:

- Đối với cán bộ

Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Đối với công chức

+ Việc đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

+ Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức thực hiện.

- Đối với viên chức

Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 43 Luật Viên chức 2010.

Như vậy bạn thấy rằng đối với thẩm quyền đánh giá viên chức căn cứ vào khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 43 Luật Viên chức 2010 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể:

"1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá.
3. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập."
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Viên chức

Đình Khôi

Viên chức
Kỷ luật
Hình thức kỷ luật khiển trách
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Viên chức Kỷ luật Hình thức kỷ luật khiển trách
MỚI NHẤT
Pháp luật
Tiêu chuẩn điều kiện tiếp nhận viên chức làm tại ban quản lý chuyên ngành vào làm công chức cần đáp ứng những gì?
Pháp luật
Nguyên tắc xử lý kỷ luật được quy định như thế nào? Viên chức tự ý nghỉ việc có bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc hay không?
Pháp luật
Những trường hợp nào mà người lao động được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức? Tiền lương của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được tính như thế nào?
Pháp luật
Thẩm quyền tuyển dụng viên chức được quy định thế nào và Hội đồng tuyển dụng viên chức bao gồm bao nhiêu thành viên?
Pháp luật
Để được thanh toán công tác phí thì viên chức cần đáp ứng các điều kiện gì? Quy định về thanh toán tiền chi phí đi lại cho viên chức được thực hiện ra sao?
Pháp luật
Việc thực hiện thẩm định đề thi tuyển viên chức đối với giáo viên được thực hiện như thế nào? Người được cử tham gia Ban đề thi phải đáp ứng được những tiêu chuẩn gì?
Pháp luật
Bảng lương viên chức năm 2022 theo mức lương cơ sở mới nhất? Khi nào viên chức được nâng lương theo quy định?
Pháp luật
Điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức từ ngày 15/8/2022?
Pháp luật
Chương trình và thời gian bồi dưỡng cho các chức danh viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường năm 2022?
Pháp luật
05 chuyên đề bồi dưỡng chuyên ngành địa chính cho chức danh viên chức tài nguyên môi trường năm 2022?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào