Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SON LA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 29977 văn bản

181

Quyết định 59/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

tỉnh; - Các Sở, Ban ngành tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La; - Báo Sơn La; - Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La; - TT Hành chính công; Lưu: VT, KSTT (Xoa 60b). CHỦ TỊCH Cầm Ngọc Minh KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

182

Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đô thị loại III

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ XÃ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA ĐÔ THỊ LOẠI III HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2017

183

Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2019 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La

113/NQ-HDND,Nghị quyết 113 2019,Tỉnh Sơn La HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/NQ-HĐND Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2019 NGHỊ

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

184

Quyết định 491/QĐ-UBND về phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp trồng dâu dướng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019

- Doanh nghiệp hoạt động theo quy định pháp luật. - Trồng cây dâu dướng với diện tích liền vùng, liền khoảnh tối thiểu 01 ha trở lên trên địa bàn 04 huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu và thành phố Sơn La. 3. Mức hỗ trợ - Hỗ trợ không quá 70% chi phí và tổng mức hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/ha để mua giống cây.

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

185

Quyết định 269/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

lưu trữ. Trên đây Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

186

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Sơn La ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Sơn La,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Sơn La, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

187

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La

2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Công chứng

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

188

Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

biến khí tượng thủy văn và thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các Sở ngành cơ quan chức năng liên quan và cơ quan thông tin đại chúng để thông báo cho các tổ chức, nhân dân biết chủ động phòng tránh, ứng phó. 14. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Trung

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

189

Quyết định 201/QĐ-UBND về Chương trình công tác Tư pháp năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng, thời lượng các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, thành phố; hệ thống truyền thanh cơ sở; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến,

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

190

Nghị quyết 112/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2020 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 9 Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2020 Luật Tổ chức

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

191

Quyết định 1385/QĐ-UBND về Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1385/QĐ-UBND Sơn La, ngày 02 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

192

Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2019

cấp huyện, 02 thủ tục hành chính cấp xã (có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ) phục vụ người dân và doanh nghiệp. - Liên thông phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Sơn La từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Triển khai mô hình bộ phận hiện đại tiếp nhận và trả kết quả liên thông tại UBND 33 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

193

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

La về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018, trên địa bàn tỉnh Sơn La. 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

194

Quyết định 53/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính do tỉnh Sơn La ban hành năm 2019

môn và UBND cấp xã). - Kiểm tra trực tiếp các đơn vị sau: + Ủy ban nhân dân các huyện: Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu, Thành phố Sơn La; + Các sở, ban, ngành: Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh. Trong trường hợp cần

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

195

Quyết định 15/QĐ-UBND về Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

theo Quyết định này Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Tổ công tác theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

196

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

Ban hành Chương trình THTK, CLP tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017-2020; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xây dựng và thực hiện nghiêm túc Chương trình THTK, CLP năm 2019, phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với thực hiện Nghị quyết số

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

197

Quyết định 3161/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

xét, điều chỉnh cho phù hợp. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

198

Quyết định 2905/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Hội Y học tỉnh Sơn La

định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Trụ sở Hội: Đặt tại Sở Y tế, số 48 đường Lò Văn Giá, thành phố Sơn La Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Y tế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

199

Quyết định 56/2018/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

29/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La. 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu nhiệm thi hành Quyết

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

200

Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo về An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La

nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 547/TTr-SNV ngày 15 tháng 7 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La gồm các thành phần sau: 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban. 2. Các Phó Trưởng ban - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; - Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.76.48