Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 310/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 19/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 90/TTr-TTr ngày 12/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 33 quy trình nội bộ giải quyết đối với 14 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh (Có quy trình nội bộ kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm PV Hành chính công tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Dũng (50b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH; GIÁM ĐỐC SỞ, NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 310/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

1. THỦ TỤC TIẾP CÔNG NHÂN

- Thời gian giải quyết: 07 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Đón tiếp, xác định nhân thân công dân.

Nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp nhận thông tin, tài liệu

Phân loại, xử lý

Công chức phụ trách tiếp dân của Ban tiếp công dân cấp tỉnh; công chức tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, các sở.

Vào sổ tiếp công dân.

Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc Văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có chữ ký hoặc điểm chỉ của công dân) kèm theo các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

Cán bộ tiếp dân trả lời trực tiếp hoặc Dự thảo Văn bản trả lời.

5,5 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phê duyệt và ban hành Dự thảo Văn bản trả lời

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Trưởng ban Tiếp công dân/chánh thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở.

Thông báo thụ lý/không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc Văn bản chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đến người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

01 ngày làm việc

Bước 3

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định

Công chức phụ trách tiếp dân của Ban tiếp công dân cấp tỉnh; công chức tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, các sở.

Hồ sơ xử lý đơn;

Báo cáo theo quy định.

½ ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện

07 ngày làm việc

2. THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN THƯ

- Thời gian thực tế giải quyết: 07 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư của Ban tiếp công dân cấp tỉnh/Thanh tra tỉnh và các sở

Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có)

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND cấp tỉnh/Chánh Thanh tra tỉnh/ Giám Đốc sở

Ý kiến phân công

Bước 3

Phân loại, xử lý đơn thư

Phòng/Ban/Công chức được giao thụ lý đơn

Dự thảo Văn bản trả lời

4,5 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét, phê duyệt và ban hành

Chủ tịch UBND cấp tỉnh/Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh/Chánh Thanh tra tỉnh/Giám Đốc sở.

Thông báo thụ lý/không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc Văn bản chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đến người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

01 ngày làm việc

Bước 5

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định

Phòng/Ban/Công chức được giao thụ lý đơn

Hồ sơ xử lý đơn;

Báo cáo theo quy định.

½ ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

07 ngày làm việc

3. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

- Thời gian thực tế giải quyết: 27 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.

02 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Đơn vị phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Ý kiến phê duyệt;

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Bước 3

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở xem xét

Bước 4

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

01 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Ý kiến phê duyệt

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra tỉnh.

Bước 5

Xây dựng Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại.

03  ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 6

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

09 ngày làm việc

Bước 7

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở.

02 ngày làm việc

Bước 8

Xây dựng phương án đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 9

Tiến hành tổ chức đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 10

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại (nếu có), xây dựng Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

05 ngày làm việc

Bước 11

Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

1 ngày làm việc

Bước 12

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết đnh giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

1 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết

27 ngày làm việc

4. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NI LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP HOẶC VÙNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 39 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhim v

Đơn vị phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Ý kiến phê duyệt;

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Bước 3

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở xem xét

Bước 4

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra tỉnh.

01 ngày làm việc

Bước 5

Xây dựng Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại.

05 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 6

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

20 ngày làm việc

Bước 7

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở.

02 ngày làm việc

Bước 8

Xây dựng phương án đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 9

Tiến hành tổ chức đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 10

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại (nếu có), ra quyết định giải quyết

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

10 ngày làm việc

Bước 11

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

Bước 12

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

1 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

39 ngày làm việc

5. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP VÀ VÙNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 54 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Đơn vị phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Ý kiến phê duyệt;

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Bước 3

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở xem xét

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra tỉnh.

Bước 5

Xây dựng Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại.

03 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 6

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

25 ngày làm việc

Bước 7

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở.

02 ngày làm việc

Bước 8

Xây dựng phương án đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 9

Tiến hành tổ chức đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 10

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại (nếu có), ra quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

14 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

Bước 11

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 12

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

1 ngày làm việc

 

54 ngày làm việc

6. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI

- Thời gian thực tế giải quyết: 39 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Các tài liệu khác có liên quan.

02 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Đơn vị phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Ý kiến phê duyệt;

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

c 3

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại vi Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở xem xét

01 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra tỉnh.

Bước 5

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai

03 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp tnh, Giám đốc Sở

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 6

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

20 ngày làm việc

Bước 7

Xây dựng phương án đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 8

Tiến hành tổ chức đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 9

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại, xây dựng Dự thảo Quyết đnh giải quyết nội dung khiếu nại.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

08 ngày làm việc

Bước 10

Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai

01 ngày làm việc

Bước 11

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 12

Lưu hồ sơ, tổng hp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

39 ngày làm việc

7. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP HOẶC VÙNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 54 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Các tài liệu khác có liên quan.

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Đơn vị phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Ý kiến phê duyệt;

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Bước 3

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở xem xét

02 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra tỉnh.

Bước 5

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai

03 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 6

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại. Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có). Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

30 ngày làm việc

Bước 7

Xây dựng phương án đi thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 8

Tiến hành tổ chức đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 9

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại, xây dựng Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn Khiếu nại)

13 ngày làm việc

Bước 10

Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai

01 ngày làm việc

Bước 11

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 12

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

54 ngày làm việc

8. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP VÀ VÙNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 63 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Các tài liệu khác có liên quan.

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Đơn vị phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Ý kiến phê duyệt;

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Bước 3

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở xem xét

02 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết đnh xác minh nội dung khiếu nại.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra tnh.

Bước 5

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai

03 ngày làm việc

Bước 6

Chủ tịch UBND cấp tnh, Giám đốc Sở

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 7

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

38 ngày làm việc

Bước 8

Xây dựng phương án đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 9

Tiến hành tổ chức đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 10

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại, xây dựng Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

14 ngày làm việc

Bước 11

Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai

01 ngày làm việc

Bước 12

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

63 ngày làm việc

9. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

- Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; Các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Văn bản giao nhiệm vụ;

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị được giao xác minh nội dung tố cáo.

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao nhiệm vụ

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao nhiệm vụ

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

01 ngày làm việc

Bước 5

 

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

 

Bước 6

Lập Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị bin pháp xử lý.

10 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

11 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân (nếu cần thiết)

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

Bước 12

 

 

 

 

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

30 ngày làm việc

10. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP

- Thời gian thực tế giải quyết: 45 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; Các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Văn bản giao nhiệm vụ;

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị được giao xác minh nội dung tố cáo.

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao nhiệm vụ

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao nhiệm vụ

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

 

Bước 6

Lập Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị bin pháp xử lý.

20 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

14 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung t cáo.

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo

03 ngày làm việc

Bước 13

Kiểm tra việc thực kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

Bước 14

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

45 ngày làm việc

11. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI VỤ VIỆC ĐẶC BIỆT PHỨC TẠP GIA HẠN LẦN ĐẦU

- Thời gian thực tế giải quyết: 75 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; Các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Văn bản giao nhiệm vụ;

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị được giao xác minh nội dung tố cáo.

 

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao nhiệm vụ

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao nhiệm vụ

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

Bước 6

Lập Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý.

40 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

24 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bi tố cáo/Quyết đnh xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

Bước 12

Kiểm tra việc thực kiện Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

75 ngày làm việc

12. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI VỤ VIỆC ĐẶC BIỆT PHỨC TẠP GIA HẠN LẦN HAI

- Thời gian thực tế giải quyết: 105 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; Các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Văn bản giao nhiệm vụ;

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị được giao xác minh nội dung tố cáo.

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao nhiệm vụ

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao nhiệm vụ

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

Bước 6

Lập kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý.

55 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

39 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

Bước 12

Kiểm tra việc thực kiện Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

105 ngày làm việc

 

PHỤ LỤC 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN, CHÁNH THANH TRA HUYỆN, TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 310/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

1. THỦ TỤC TIẾP CÔNG DÂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 07 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Đón tiếp, xác định nhân thân công dân

Nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Công chức phụ trách tiếp dân của Ban tiếp công dân cấp huyện

Vào sổ tiếp công dân

Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc Văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có chữ ký hoặc điểm chỉ của công dân); Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

Cán bộ tiếp dân trả lời trực tiếp (nếu có thể)

½ ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao việc

½ ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt Văn bản giao việc

Bước 3

Phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ

Dự thảo Văn bản trả lời (Nếu cơ quan được giao nhiệm vụ là các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện phải có sự tham gia ý kiến của Thanh tra cấp huyện)

4,5 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét, phê duyệt và ban hành Dự thảo Văn bản trả lời

Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Chánh Thanh tra huyện hoặc Trưởng phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

Thông báo thụ lý/không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc Văn bản chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đến người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

01 ngày làm việc

Bước 5

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

½ ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện

07 ngày làm việc

2. THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN

- Thời gian thực tế giải quyết: 07 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn từ công dân; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chuyển đến

Ban Tiếp công dân huyện

Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các tài liệu, chứng cứ liên quan.

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt Văn bản giao việc

Bước 3

Phân loại, xử lý đơn thư

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ

Dự thảo Văn bản trả lời (Nếu cơ quan được giao nhiệm vụ là các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện phải có sự tham gia ý kiến của Thanh tra cấp huyện)

4,5 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét, phê duyệt và ban hành

Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Chánh Thanh tra huyện hoặc Trưởng phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

Thông báo thụ lý/không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến ngh, phản ảnh hoặc Văn bản chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đến người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

01 ngày làm việc

Bước 5

Lưu hồ sơ, tổng hp báo cáo theo quy đnh

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

½ ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

07 ngày làm việc

3. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

- Thời gian thực tế giải quyết: 27 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Ban Tiếp công dân huyện tiếp nhận đơn từ công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chuyển đến

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại;

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Bước 3

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết đnh xác minh nội dung khiếu nại

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra huyện (để biết).

Bước 5

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

02 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 6

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

09 ngày làm việc

Bước 7

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại lần đầu.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp huyện.

02 ngày làm việc

Bước 8

Xây dựng phương án đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 9

Tiến hành tổ chức đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 10

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại (nếu có), ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết đnh đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

07 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

01 ngày làm việc

Bước 11

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 12

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy đnh.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian

27 ngày làm việc

4. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP HOẶC VÙNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 39 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Ban Tiếp công dân huyện tiếp nhận đơn từ công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chuyển đến

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi li khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại;

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn v/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp huyện

Bước 3

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại

01 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra huyện (để biết).

Bước 4

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

02 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 5

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám đnh (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

20 ngày làm việc

Bước 6

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại lần đầu.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp huyện.

02 ngày làm việc

Bước 7

Xây dựng phương án đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 8

Tiến hành tổ chức đối thoại đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 9

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại (nếu có), ra quyết đnh giải quyết khiếu nại lần đầu

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

10 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

Bước 10

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 11

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian

39 ngày làm việc

5. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP VÀ VÙNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 54 ngày.

- Quy trình:

BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Ban Tiếp công dân huyện tiếp nhận đơn từ công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chuyển đến

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại;

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt

Hồ sơ chuyển cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp huyện

Bước 3

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại

01 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra huyện (để biết).

Bước 4

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

02 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 5

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

25 ngày làm việc

Bước 6

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại lần đầu.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp huyện.

02 ngày làm việc

Bước 7

Xây dựng phương án đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 8

Tiến hành tổ chức đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 9

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại (nếu có), ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

14 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Bước 10

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 11

Lưu hồ sơ, tổng hp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian

54 ngày làm việc

 

6. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI

- Thời gian thực tế giải quyết: 39 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Ban Tiếp công dân huyện

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

+ Các tài liệu khác có liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt

Hồ sơ chuyển Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp huyện

Bước 3

Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại

02 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai gửi người khiếu nại, Thanh tra huyện (để biết)

Bước 4

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai

02 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 5

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh

21 ngày làm việc

Bước 6

Xây dựng phương án đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiến hành tổ chức đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 8

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại, ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

09 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai

Bước 9

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 10

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

39 ngày làm việc

 

7. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP HOẶC VÙNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 54 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Ban Tiếp công dân huyện

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

+ Các tài liệu khác có liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt

Hồ sơ chuyển Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp huyện

Bước 3

Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại

02 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai gửi người khiếu nại, Thanh tra huyện (để biết)

Bước 4

Lập kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai

02 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan

Bước 5

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại

Biên bản làm việc

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có)

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh

31 ngày làm việc

Bước 6

Xây dựng phương án đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiến hành tổ chức đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 8

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại, ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

14 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai

Bước 09

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 10

Lưu hồ sơ tổng hợp báo cáo theo quy định

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

54 ngày làm việc

 

8. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP VÀ VÙNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 63 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Ban Tiếp công dân huyện

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

+ Các tài liệu khác có liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt

Hồ sơ chuyển Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp huyện

Bước 3

Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại

02 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai gửi người khiếu nại, Thanh tra huyện (để biết)

Bước 4

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai

02 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Ý kiến phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại lần hai gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan

Bước 5

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại

Biên bản làm việc

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có)

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh

36 ngày làm việc

Bước 6

Xây dựng phương án đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 7

Tiến hành tổ chức đối thoại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 8

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại, ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

18 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần hai hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai

Bước 09

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 10

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cơ quan, đơn vị/Đoàn/Tổ được giao giải quyết

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết

63 ngày làm việc

 

9. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

- Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Ban Tiếp công dân huyện

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Chủ tịch UBND cấp huyện

Văn bản giao nhiệm vụ;

Hồ sơ chuyển Thanh tra huyện.

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Thanh tra huyện

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

02 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

Bước 6

Lập Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp huyện

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý.

09 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

09 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND cấp huyện

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

Bước 12

Kiểm tra việc thực kiện Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Thanh tra huyện

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Thanh tra huyện

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

Tổng 30 ngày làm việc

 

10. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP

- Thời gian thực tế giải quyết: 45 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Ban Tiếp công dân huyện

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Chủ tịch UBND cấp huyện

Văn bản giao nhiệm vụ;

Hồ sơ chuyển Thanh tra huyện.

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Thanh tra huyện

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

02 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

 

Bước 6

Lập Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp huyện

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý.

19 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

14 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND cấp huyện

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

Bước 12

Kiểm tra việc thực kiện Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Thanh tra huyện

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Thanh tra huyện

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thi gian giải quyết

Tổng 45 ngày làm việc

 

11. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI VỤ VIỆC ĐẶC BIỆT PHỨC TẠP GIA HẠN LẦN ĐẦU

- Thời gian thực tế giải quyết: 75 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

 

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Ban Tiếp công dân huyện

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

 

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

 

Chủ tịch UBND cấp huyện

Văn bản giao nhiệm vụ;

Hồ sơ chuyển Thanh tra huyện.

 

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Thanh tra huyện

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

 

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

02 ngày làm vic

 

Bước 5

 

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

 

Bước 6

Lập Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

 

Bước 7

Phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp huyện

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

 

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý.

34 ngày làm việc

 

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

29 ngày làm việc

 

Bước 10

Chủ tịch UBND cấp huyện

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo

 

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

 

Bước 12

Kiểm tra việc thực kiện Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Thanh tra huyện

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

 

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định

Thanh tra huyện

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

 

Tổng thời gian giải quyết

Tổng 75 ngày làm việc

 

 

12. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI VỤ VIỆC ĐẶC BIỆT PHỨC TẠP GIA HẠN LẦN HAI

- Thời gian thực tế giải quyết: 105 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Ban Tiếp công dân huyện

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Ban Tiếp công dân huyện

Dự thảo Văn bản giao nhiệm vụ tham mưu;

Chủ tịch UBND cấp huyện

Văn bản giao nhiệm vụ;

Hồ sơ chuyển Thanh tra huyện.

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Thanh tra huyện

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

02 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

Bước 6

Lập Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp huyện

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý.

54 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Thanh tra huyện

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

39 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND cấp huyện

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

Bước 12

Kiểm tra việc thực kiện Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Thanh tra huyện

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Thanh tra huyện

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

Tổng 105 ngày làm việc

 

 

PHỤ LỤC 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 310/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

1. THỦ TỤC TIẾP CÔNG DÂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 07 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Đón tiếp, xác định nhân thân công dân.

Nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận thông tin, tài liệu.

Phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân

Công chức phụ trách tiếp dân của UBND cấp xã

Vào sổ tiếp công dân.

Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có chữ ký hoặc điểm chỉ của công dân); các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

Cán bộ tiếp dân trả lời trực tiếp hoặc Dự thảo Văn bản trả lời.

5,5 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phê duyệt và ban hành Dự thảo Văn bản trả lời

Chủ tịch UBND cấp xã

Thông báo thụ lý/không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc Văn bản chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đến người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

01 ngày làm việc

Bước 3

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công chức phụ trách tiếp dân của UBND cấp xã

Hồ sơ xử lý đơn;

Báo cáo theo quy định.

½ ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện

07 ngày làm việc

2. THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN

- Thời gian thực tế giải quyết: 07 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến.

Văn thư

Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có).

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phân công

Hồ sơ chuyển công chức được giao nhiệm vụ

Bước 3

Phân loại, xử lý đơn thư

Công chức được giao thụ lý đơn

Dự thảo văn bản trả lời

4,5 ngày làm việc

Bước 4

Xem xét, phê duyệt và ban hành

Chủ tịch UBND cấp xã

Thông báo thụ lý/không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc Văn bản chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đến người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

01 ngày làm việc

Bước 5

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công chức được phân công xử lý đơn thư

Hồ sơ xử lý đơn;

Báo cáo theo quy định.

½ ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

07 ngày làm việc

3. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

- Thời gian thực tế giải quyết: 27 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

 

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.

01 ngày làm việc

 

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phân công

Hồ sơ chuyển công chức được giao nhiệm vụ

 

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp xã

 

Bước 3

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

01 ngày làm việc

 

Bước 4

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra huyện.

 

Bước 5

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại.

01 ngày làm việc

 

Chủ tịch UBND cấp xã

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

 

Bước 6

 

Bước 7

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

10 ngày ngày làm việc

 

Bước 8

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản.

Công chức được giao xác minh

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp xã.

02 ngày làm việc

 

Bước 9

Xây dựng phương án đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Công chức được giao xác minh

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

 

Bước 10

Tiến hành tổ chức đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Công chức được giao xác minh

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

 

Bước 11

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại (nếu có), ra quyết định giải quyết khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

08 ngày làm việc

 

Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

 

Bước 12

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

 

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công chức được giao xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

 

Tổng thời gian giải quyết

27 ngày làm việc

 

 

4. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU ĐẦU ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP HOẶC VÙNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 39 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phân công

Hồ sơ chuyển công chức được giao nhiệm vụ

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 3

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

01 ngày làm việc

Bước 4

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra huyện.

Bước 5

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại.

01 ngày làm việc

Bước 6

Chủ tịch UBND cấp xã

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 7

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

20 ngày ngày làm việc

Bước 8

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản.

Công chức được giao xác minh

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp xã.

02 ngày làm việc

Bước 9

Xây dựng phương án đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Công chức được giao xác minh

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 10

Tiến hành tổ chức đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Công chức được giao xác minh

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 11

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại (nếu có), ra quyết định giải quyết khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

10 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

Bước 12

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công chức được giao xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

39 ngày làm việc

 

5. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP VÀ VÙNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN

- Thời gian thực tế giải quyết: 54 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan.

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phân công

Hồ sơ chuyển công chức được giao nhiệm vụ

Kiểm tra lại quyết định bị khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Báo cáo tính đúng/sai của khiếu nại với Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 3

Thụ lý giải quyết khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại hoặc Quyết định xác minh nội dung khiếu nại.

01 ngày làm việc

Bước 4

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phê duyệt;

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi người khiếu nại, Thanh tra huyện.

Bước 5

Lập Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại.

01 ngày làm việc

Bước 6

Chủ tịch UBND cấp xã

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gửi các đơn vị, cá nhân có nội dung liên quan.

Bước 7

Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Kết quả trưng cầu giám định (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

25 ngày ngày làm việc

Bước 8

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản.

Công chức được giao xác minh

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp xã.

02 ngày làm việc

Bước 9

Xây dựng phương án đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Công chức được giao xác minh

Phương án đối thoại

01 ngày làm việc

Bước 10

Tiến hành tổ chức đối thoại (đối với giải quyết khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức)

Công chức được giao xác minh

Biên bản tổ chức đối thoại, kết quả đối thoại (ký tên, điểm chỉ)

01 ngày làm việc

Bước 11

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại (nếu có), ra quyết định giải quyết khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Dự thảo Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu người khiếu nại đồng ý rút đơn khiếu nại)

15 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu hoặc Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

Bước 12

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Công chức được giao xác minh

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

1 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công chức được giao xác minh

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

54 ngày làm việc

 

6. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

- Thời gian thực tế giải quyết: 30 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phân công công việc

Hồ sơ chuyển công chức được giao nhiệm vụ

02 ngày làm việc

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND cấp xã

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

Bước 6

Lập kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Chủ tịch UBND cấp xã

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý.

07 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

10 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND cấp xã

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

Bước 12

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

30 ngày làm việc

 

7. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI VỤ VIỆC PHỨC TẠP

- Thời gian thực tế giải quyết: 45 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phân công công việc

Hồ sơ chuyển công chức được giao nhiệm vụ

02 ngày làm việc

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND cấp xã

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

Bước 6

Lập Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Chủ tịch UBND cấp xã

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý.

17 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

15 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND cấp xã

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

Bước 12

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý Kết luận nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

Bước 13

Kiểm tra việc thực kiện Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

Bước 14

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

45 ngày làm việc

 

8. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI VỤ VIỆC ĐẶC BIỆT PHỨC TẠP GIA HẠN LẦN ĐẦU

- Thời gian thực tế giải quyết, sau khi đã cắt giảm thời gian: 75 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phân công công việc

Hồ sơ chuyển công chức được giao nhiệm vụ

02 ngày làm việc

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thụ lý giải quyết tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND cấp xã

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

Bước 6

Lập Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Chủ tịch UBND cấp xã

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý.

32 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

30 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND cấp xã

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

Bước 12

Kiểm tra việc thực kiện Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

75 ngày làm việc

 

9. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI VỤ VIỆC ĐẶC BIỆT PHỨC TẠP GIA HẠN LẦN HAI

- Thời gian thực tế giải quyết: 105 ngày.

- Quy trình:

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến

Văn thư

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; các tài liệu liên quan

01 ngày làm việc

Bước 2

Xem xét, phân công nhiệm vụ

Chủ tịch UBND cấp xã

Ý kiến phân công công việc

Hồ sơ chuyển công chức được giao nhiệm vụ

02 ngày làm việc

Bước 3

Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý

03 ngày làm việc

Bước 4

Thu lý giải quyết tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chủ tịch UBND cấp xã

Dự thảo Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo/ giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi tổ chức, cá nhân tố cáo, Thanh tra huyện.

Bước 6

Lập Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

02 ngày làm việc

Bước 7

Chủ tịch UBND cấp xã

Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo

Bước 8

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Biên bản làm việc.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý.

47 ngày làm việc

Bước 9

Kết luận nội dung tố cáo

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Dự thảo Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý người có hành vi vi phạm bị tố cáo.

45 ngày làm việc

Bước 10

Chủ tịch UBND cấp xã

Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo

Bước 11

Xử lý kết luận nội dung tố cáo

Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo/Quyết định xử xử lý;

Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát nhân dân;

Thông báo kết luận kết luận nội dung tố cáo.

03 ngày làm việc

Bước 12

Kiểm tra việc thực kiện Kết luận nội dung tố cáo và việc xử lý kết luận nội dung tố cáo.

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Báo cáo kết quả kiểm tra

01 ngày làm việc

Bước 13

Lưu hồ sơ, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Công chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo

Hồ sơ xử lý đơn; Báo cáo theo quy định.

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết

105 ngày làm việc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 310/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


307

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198