Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SON LA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 30052 văn bản

101

Nghị quyết 131/2020/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

131/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 131 2020,Tỉnh Sơn La,Học phí đối với giáo dục công lập năm học 2020 2021,Mức học phí đối với giáo dục mầm non Sơn La,Học phí đối với giáo dục phổ thông công lập Sơn La,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

102

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Sơn La,Học thêm tại các trường phổ thông công lập,Dạy thêm tại các trường phổ thông công lập,Dạy thêm học thêm tại các trường phổ thông Sơn La,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

103

Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2020 về định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

……….(1), xã/phường/thị trấn………(2), huyện/thành phố……....(3), tỉnh Sơn La về phát triển kinh tế - xã hội, về nếp sống văn hóa, quy định về việc cưới, việc tang, việc lễ, hội; quy định về an ninh, trật tự, quy định về bảo vệ các công trình công cộng, vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Các hộ gia đình, cá nhân sinh

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

104

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La

NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Văn Thủy QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

105

Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

định số 2169/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc sửa đổi bổ sung đơn giá nhân công tại Quyết định số 1869/QĐ-UBND tỉnh ngày 03 tháng 8 năm 2016. Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

106

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; - Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải; - Như Điều 3; - UBND các huyện, thành phố; - Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La; - Lưu: VT, KT(Đạt). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

107

Quyết định 1016/QĐ-UBND về Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

1016/QD-UBND,Quyết định 1016 2020,Tỉnh Sơn La,Giáo dục pháp luật đối với xã hội tỉnh Sơn La,Phổ biến pháp luật đối với xã hội tỉnh Sơn La,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với xã hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

108

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2020 về bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên bàn địa tỉnh Sơn La

soát, triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nguồn nước tại công trình thủy lợi. 1.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

109

Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La

thành phố (gọi chung cấp huyện) và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tiếp công dân, phục vụ công tác tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La. Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 1. Mọi hoạt động phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân và tham gia vào giải

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

110

Kế hoạch 86/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các khu vực, các địa phương và các nhóm dân cư; từng bước xã hội hóa công tác giảm nghèo bền vững trên phạm vi toàn tỉnh. - Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

111

Kế hoạch 75/KH-UBND về phòng, chống ma túy học đường năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

trị và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. - Phấn đấu mỗi huyện, thành phố mỗi năm xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại các đơn vị trường học. - Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Không để phát sinh tình trạng cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, đặc biệt

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

112

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua phương án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) - huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư (PPP) do tỉnh Sơn La ban hành

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC THÀNH PHỐ HÒA BÌNH (TỈNH HÒA BÌNH) - HUYỆN MỘC CHÂU (TỈNH SƠN LA) THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP). HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Luật

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

113

Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học tỉnh Sơn La

747/QD-UBND,Quyết định 747 2020,Tỉnh Sơn La,Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Sơn La,Lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 giáo dục phổ thông,Lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cấp tiểu học,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

114

Kế hoạch 51/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

tỉnh Sơn La (ban hành kèm theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La); hướng dẫn UBND cấp huyện, thành phố cấp phép thi công các công trình thiết yếu, nút giao đấu nối và xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. 2. UBND các huyện, thành phố - Triển khai thực hiện tốt nội dung theo quy

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

115

Quyết định 43/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; - Các Sở, Ban ngành tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La; - Lưu: VT, KSTTHC. CHỦ TỊCH

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

116

Kế hoạch 32/KH-UBND về thực hiện công tác gia đình năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

kinh phí được cấp theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; 2. Kinh phí triển khai thực hiện Công tác gia đình cấp huyện, thành phố: UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

117

Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2020 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La

La) I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (địa chỉ: tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La) (gọi tắt Trụ sở Tiếp công dân) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách,

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

118

Kế hoạch 33/KH-UBND về phòng, chống mại dâm năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

33/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/KH-UBND Sơn La, ngày 06 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

119

Kế hoạch 09/KH-UBND về nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI Có Phụ lục kèm theo IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Giao các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn:

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

120

Kế hoạch 52/KH-UBND về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V năm 2020 và Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2020); Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V năm

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117