Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SON LA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 29977 văn bản

201

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo (viết tắt BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết tắt Tổng điều tra) Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra năm 2019 và để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chủ tịch Ủy

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

202

Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2018. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố Sơn La; Chi cục Thủy lợi; Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Sơn La, thủ

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

203

Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

1.500 2.248 2.000 3 Trạm y tế xã Hua La BQLDA ĐTXD Thành phố Thành phố 2016-2020 1317-14/6/2018 3.795 3.795 2.800

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

204

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2016 Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

12/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2016,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/NQ-HĐND Sơn La, ngày 03 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

205

Quyết định 2977/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

206

Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

82/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2018,Tỉnh Sơn La,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2018/NQ-HĐND Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

207

Nghị quyết 90/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG CỦA BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà

Ban hành: 08/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

208

Quyết định 2909/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi Trung tâm Giáo dục - Lao động thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La sang Trung tâm cai nghiện tự nguyện

duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thí điểm chuyển đổi Trung tâm Giáo dục - Lao động thành phố Sơn La sang Trung tâm cai nghiện tự nguyện. Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Sơn La chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Đề án phê duyệt tại Điều 1 của Quyết

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

209

Nghị quyết 84/2018/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

84/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 84 2018,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2018/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

210

Quyết định 852/QĐ-UBND năm 2020 Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La

do - Hạnh phúc --------------- Số: 852/QĐ-UBND Sơn La, ngày 27 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HÀNG NĂM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

211

Quyết định 1313/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

nhân dân thành phố) Đơn vị: ha STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích (ha) Phân theo đơn vị hành chính Bàng La Hợp Đức Minh Đức Hải Sơn Ngọc Xuyên Vạn Hương

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

212

Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La

tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La. Điều 2. Quy định này áp dụng cho một số thiệt hại cơ bản do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Đối với các tài sản, vật chất chưa quy định trong Quyết định này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị căn cứ mức độ thiệt hại, thời điểm xảy ra thiên tai, giá thị

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

213

Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về việc quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

214

Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La năm 2019

ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Thuận Châu, thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn. UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo: Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; tăng cường công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; công tác thu gom, xử lý

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

215

Quyết định 2071/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch Cơ cấu lại lĩnh vực Thủy lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020

Thủy lợi Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố 2 Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Sơn La; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt Năm 2018 và các năm tiếp theo Chi cục Thủy lợi Các

Ban hành: 25/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2018

216

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành

hạ tầng các khu, cụm công nghiệp hiện có, đồng thời phát triển các cụm công nghiệp tại Thuận Châu, thành phố Sơn La, khu công nghiệp Vân Hồ để thu hút đầu tư các nhà máy công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử, công nghiệp công nghệ cao... Phát triển ngành công nghiệp điện và thủy điện; đẩy mạnh công tác thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

217

Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2019

106/NQ-HDND,Nghị quyết 106 2018,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

218

Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg do tỉnh Sơn La ban hành

bản đồ địa chính đối với các Công ty sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường và phần đất các công ty chuyển giao cho UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. + Thực hiện rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất; thực

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

219

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về Phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

40/2018/QD-UBND,Quyết định 40 2018,Tỉnh Sơn La,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2018/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 11 năm

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2018

220

Quyết định 1160/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Chi cục Giám định xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành

2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của liên Bộ: Xây dựng - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng,

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.76.48