Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 22/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa thực hiện nghiêm việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; một số chủ sử dụng lao động chưa nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi cho người lao động khi thực hiện đóng kinh phí công đoàn.

Để thực hiện nghiêm Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn, thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, đoàn viên công đoàn các cấp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vng mạnh; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 132/STC-QLNS ngày 21/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối tượng và thời điểm đóng kinh phí công đoàn:

- Các cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn); Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Nguồn đóng kinh phí công đoàn được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư; Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng một ln cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong kỳ.

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, các tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Khoản đóng kinh phí công đoàn được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Riêng đối với các tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

2. Mức đóng và phương thức đóng kinh phí công đoàn:

- Mức đóng: các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các loại hình trên thực hiện mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo him xã hội cho người lao động.

- Phương thức đóng: các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn vào tài khoản tin gửi của tổ chức công đoàn tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng.

3. Tổ chức thực hiện:

- Các Ban, Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Trường hợp cơ quan, đơn vị không làm thủ tục trích nộp kinh phí công đoàn, Kho bạc Nhà nước tạm giữ dự toán chi của nhóm mục chi cho con người tương ứng với số kinh phí công đoàn phải nộp và yêu cầu đơn vị làm thủ tục trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định.

- Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện trích nộp, quản lý và sử dụng kinh phí công đoàn theo quy định; chủ trì, phối hợp với cơ quan Tài chính, Thuế cùng cp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm pháp luật về đóng kinh phí công đoàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị của tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Quá trình thực hiện có vướng mc yêu cầu phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh đtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ph
ó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐLĐ t
nh và các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp t
nh;
- Các DN, HTX trên địa bàn tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, TH, Cường.

CHỦ TỊCH
Cm Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


909

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144