Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 434/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019

Số hiệu: 434/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Tráng Thị Xuân
Ngày ban hành: 21/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Ngh định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019. Thời gian thực hiện: từ ngày 02 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, KSTT (Tr 40b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Mục đích

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hp pháp; các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân.

- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định, TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

- Kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được các mục đích nêu trên.

3. Phạm vi rà soát

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính còn hiệu lực thi hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cp xã đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Mu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện để thực hiện đối với từng thủ tục hành chính

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Nội dung

- Nội dung rà soát, đánh giá TTHC phải dựa trên Danh mục rà soát quy định TTHC ban hành kèm theo Kế hoạch này. Ngoài nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát TTHC thường xuyên theo quy định của pháp luật. (Có phụ lục Danh mục gửi kèm)

2. Cách thc rà soát

- Thực hiện theo quy định tại Chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời sử dụng Biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC và hướng dẫn tại Phụ lục VII (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP) để rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp, và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung được giao tại Kế hoạch này; Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.

1.2. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá TTHC theo phụ lục danh mục gửi kèm, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định.

1.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động rà soát và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong công tác rà soát, đơn giản hóa đối với TTHC cấp huyện đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện theo nội dung Kế hoạch.

1.4. Các sở, ban, ngành được giao trong Kế hoạch này hoàn thành việc rà soát TTHC và tổng hợp kết quả gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/8/2018 để kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với TTHC.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch này.

- Kiểm tra kết quả rà soát TTHC của các sở, ban, ngành, địa phương. Trường hợp chưa đạt yêu cầu thì gửi trả lại và yêu cầu đơn vị bổ sung hoặc chỉnh sửa đảm bảo theo quy định.

- Tổng hợp kết quả rà soát của các các sở, ban, ngành, địa phương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC gửi Cục kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/9/2019 theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Tên nhóm TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện rà soát

Thời gian thực hiện rà soát

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

A

Cấp tỉnh

I

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Lao đng thương binh và Xã hội

1

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Người có công

Sở Lao động thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

02/2019

15/8/2019

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý.

An toàn vệ sinh lao động

Sở Lao động thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

02/2019

15/8/2019

II

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Tài nguyên và Môi trường

3

Thủ tục sổ đăng ký chủ nguồn thải.

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

02/2019

15/8/2019

4

Thủ tục cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải.

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

02/2019

15/8/2019

III

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Tư pháp

5

Nhập quốc tịch Việt Nam

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

02/2019

15/8/2019

6

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

Bổ trợ tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

02/2019

15/8/2019

B

Cấp huyện

IV

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực Tư pháp

7

Đăng ký khai sinh có yếu tnước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

Tư pháp

UBND huyện Sốp Cộp

- Sở Tư pháp

- Phòng Tư pháp - UBND huyện Sốp cộp

02/2019

15/8/2019

V

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Kế hoạch và Đầu tư

8

Đăng ký hợp tác xã.

Hợp tác xã

UBND huyện Yên châu

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Yên châu

02/2019

15/8/2019

9

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính).

Hợp tác xã

UBND huyện Yên châu

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Yên châu

02/2019

15/8/2019

10

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

Hợp tác xã

UBND huyện Yên châu

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Yên châu

02/2019

15/8/2019

11

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

Hợp tác xã

UBND huyện Yên châu

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND

huyện Yên châu

02/2019

15/8/2019

12

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên).

Hợp tác xã

UBND huyện Yên châu

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Yên châu

02/2019

15/8/2019

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 434/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


378

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172