Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN2748 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 8781 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

321

Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đề xuất dự án Hợp khối trụ sở làm việc các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Giang

B, C, D: Kết hợp hệ khung vách chịu lực. + Trung tâm hội nghị: Hệ cột BTCT chịu lực kết hợp Hệ dàn mái thép không gian. 3.5. Yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng công trình. - Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc được tính toán với cấp công trình cấp II. Tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991. -

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2015

322

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND về đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

ẩm 43.784 3 Vận tốc gió, hướng gió 43.579 4 Áp suất khí quyển 44.668 5 Bụi lơ lửng TCVN 5067 - 1995 222.491 6 Bụi chì

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

323

Quyết định 170/QĐ-BXD năm 2016 công nhận khả năng thực hiện phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 536 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

pháp lý tiến hành thử THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG 1 - Xác định khối lượng riêng của đất (tỷ trọng) TCVN 4195:1995 2 - Xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

324

Quyết định 367/QĐ-BTNMT năm 2014 về Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2014

325

Quyết định 2920/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

ngày ký./. Nơi nhận: - Lãnh đạo Bộ KHCN; - Vụ PC; - Lưu VT, TĐC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc Thắng DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) (Được công bố kèm theo Quyết định số 2920/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2008 của

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

326

Quyết định 1271/QĐ-BGTVT năm 2018 phê duyệt danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải năm 2019

gian (tháng) Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ) Ghi chú 1. Mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu “Porous Asphalt Pavement - Specification for Designing, Construction and Acceptance” TC1901 TCVN

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

327

Quyết định 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 05/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2014

328

Quyết định 209/QĐ-BHXH năm 2014 bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG 03 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 THUỘC LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

329

Quyết định 2284/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Ứng dụng đường sắt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN

Ban hành: 13/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2021

330

Quyết định 4121/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật và giám định côn trùng, thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12195-1:2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

331

Thông tư 27/2020/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư này hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (viết tắt là TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật (viết tắt là QCKT), bao gồm lập kế hoạch, rà soát, xây dựng, thẩm định TCVN và QCKT. 2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2020

332

Quyết định 4223/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1. TCVN 11590:2016. Phụ gia thực phẩm - Aspartam 2. TCVN 11591:2016 Phụ gia thực phẩm - Muối aspartam-acesulfam 3. TCVN 11592:2016 Phụ gia thực phẩm - Natri cyclamat 4.

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

333

Quyết định 3974/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Thịt và sản phẩm thịt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1. TCVN 8157:2017 Thịt xay nhuyễn đã xử lý nhiệt 2. TCVN 8158:2017 Thịt xay thô đã xử lý nhiệt 3. TCVN 8159:2017 Thịt đùi lợn đã xử lý nhiệt 4. TCVN 9668:2017

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

334

Quyết định 3946/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Rượu vang do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

335

Quyết định 3968/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Không khí trong nhà do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1. TCVN 10736-15:2017 ISO 16000-15:2008 Không khí trong nhà - Phần 15: Cách thức lấy mẫu nitơ dioxit 2. TCVN 10736-16:2017 ISO 16000-16:2008 Không khí trong nhà - Phần 16: Phát hiện và đếm nấm mốc - Lấy mẫu bằng cách lọc 3.

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

336

Quyết định 3757/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Đồ kim hoàn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1. TCVN 5544:1991 Đồ kim hoàn - Cỡ nhẫn - Định nghĩa, phép đo và ký hiệu 2. TCVN 9875:2013 ISO 11426:1997 Xác định hàm lượng vàng trong hợp kim vàng trang sức - Phương pháp cupen (hỏa luyện) 3. TCVN 9876:2013 ISO

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

338

Quyết định 4019/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

339

Báo cáo 149/BC-BNN-TCCB năm 2014 tình hình và kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2013 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 NĂM 2013 TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 sửa đổi một số Điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

340

Thông tư 15/2014/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phần 2. Nếu chưa rõ, cần phối hợp với Tổ chức đánh giá sự phù hợp để thực hiện việc định danh chủng loại sản phẩm. Tên sản phẩm nêu tại các Bảng trong Phần 2 được quy định theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN). 1.4.3. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Phần 2 khi lưu

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.122