Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 26/CT-UBND cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế 2016

Số hiệu: 26/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN LIỀN VỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi qua mạng ngày càng tăng, một số sở ngành đã bước đầu thụ lý văn bản trên môi trường mạng, từng bước tạo thói quen làm việc qua mạng.

Tuy nhiên, so với các yêu cầu đặt ra, các cơ quan, đơn vị vẫn chưa tận dụng hiệu quả các điều kiện hiện có để thực sự tạo nên một môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, tiết kiệm chi phí, thời gian. Công tác cải cách thủ tục hành chính, việc giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân còn chậm trễ, cơ chế một cửa thực hiện thiếu đồng bộ. Cơ chế giám sát còn lúng túng, việc kiểm soát thời gian giải quyết TTHC còn bất cập. Nhiều cơ quan vẫn còn trao đổi, thụ lý văn bản bằng hình thức giấy tờ truyền thống gây lãng phí thời gian và chi phí, công tác xử lý, điều hành công việc qua mạng của lãnh đạo các cấp chưa được quan tâm thực hiện.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; UBND các phường, xã, thị trấn có trách nhiệm:

a) Rà soát, xây dựng hệ thống quản lý cơ quan:

- Rà soát để điều chỉnh, xây dựng mới, hệ thống hóa các quy chế, quy định đảm bảo mọi việc trong cơ quan phải có người chịu trách nhiệm và chế tài xử lý. Thực hiện phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”.

- Mẫu hóa tất cả các văn bản hành chính do cơ quan, đơn vị ban hành để đồng bộ trong quản lý, nâng cao chất lượng văn bản và thuận tiện trong khâu soạn thảo.

- Triển khai áp dụng ISO điện tử trong cơ quan, đơn vị theo các bước sau:

+ Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ;

+ Số hóa các tài liệu hệ thống, quy trình hệ thống, quy trình giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc nội bộ đã ban hành trong Hệ thống quản lý chất lượng và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị;

+ Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ đối với các TTHC đã được quy trình hóa và tin học hóa các quy trình xử lý nội bộ;

+ Tổ chức giám sát, đánh giá nội bộ trên môi trường mạng thông qua việc kiểm soát online đối với các bước thực hiện các quy trình.

- Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu; xây dựng Bộ quy tắc quản lý của các cơ quan, đơn vị theo 6 mô hình (mô hình cấp xã, mô hình cấp huyện gồm Văn phòng HĐND và UBND huyện và phòng chuyên môn, mô hình cấp tỉnh gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở có Chi cục và Sở không có Chi cục) để áp dụng cho các loại hình cơ quan.

b) Thực hiện kiểm soát TTHC:

- Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác kiểm soát TTHC thông qua việc rà soát, đơn giản hóa toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền và các TTHC liên thông. Quá trình xây dựng, hoàn chỉnh TTHC đến đâu thì áp dụng ISO đến đó.

- Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền được tiếp nhận và hoàn trả tại Bộ phận Một cửa.

c) Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa:

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ đảm bảo hoạt động Một cửa theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”.

- 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai một cửa điện tử; thực hiện tốt trao đổi, giải quyết, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

d) Thực hiện xử lý văn bản điện tử trong giải quyết công việc cơ quan:

- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong nội bộ trong mỗi cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước với nhau.

+ Tập trung tổ chức vận hành có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, đảm bảo 100% văn bản đi và đến có tệp điện tử gửi kèm (trừ văn bản mật), lãnh đạo và chuyên viên phải thụ lý văn bản trên môi trường mạng. Triển khai việc xử lý văn bản trên mạng trong quá trình luân chuyển văn bản trong nội bộ cơ quan trong quý III năm 2016.

+ Các loại văn bản quy định tại Điều 9 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh chỉ gửi qua mạng, không phát hành văn bản giấy.

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu, các cơ quan, đơn vị xem xét quy định thêm các loại văn bản khác để gửi qua mạng, không gửi văn bản giấy trong nội bộ của cơ quan, đơn vị mình.

- Từng bước triển khai ứng dụng chữ ký số trong các hệ thống thông tin theo nhu cầu thực tế trước mắt phục vụ kịp thời việc xử lý văn bản trong nội bộ cơ quan nhà nước, góp phần giảm thiểu thời gian lưu chuyển hồ sơ trong quá trình chuyển phát của Bưu chính.

- Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 để xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT và triển khai Chính quyền điện tử phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình.

đ) Tăng cường và đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4:

- Rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị để triển khai cung cấp trực tuyến từ mức độ 3, mức độ 4, xây dựng danh mục và lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch của tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công.

- Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho công dân và các tổ chức.

e) Triển khai đồng bộ, khai thác có hiệu quả các phần mềm dung chung của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin Thừa Thiên Huế:

- Cung cấp đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp, phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

- Triển khai sử dụng phần mềm Đăng ký lịch để đăng ký, gửi và nhận giấy mời trên môi trường mạng.

g) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ theo dõi lĩnh vực CNTT, ISO, kiểm soát TTHC, Một cửa

- Phân công lãnh đạo theo dõi công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và ISO theo hướng tập trung đầu mối, tránh phân tán, kém hiệu quả; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Tăng cường quản lý, hướng dẫn đội ngủ cán bộ theo các chức danh chuyên trách CNTT, thư ký ISO, kiểm soát TTHC, một cửa… đảm bảo tính ổn định, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và UBND các phường, xã, thị trấn có trách nhiệm:

a) Quán triệt công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO là hoạt động thường xuyên, liên tục. Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan không chỉ là chủ thể kiểm tra, giám sát mà phải là đối tượng thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và áp dụng ISO.

b) Tổ chức quán triệt, đơn giản hóa cách hiểu về ISO trong cán bộ, công chức, ISO thực chất là “mô tả những gì đang làm, tổ chức thực hiện những gì đã mô tả và áp dụng ngôn ngữ ISO trong quá trình mô tả ấy”.

c) Gương mẫu sử dụng văn bản điện tử; thực hiện theo dõi, quản lý, điều hành công việc trên các hệ thống thông tin do UBND tỉnh triển khai và các hệ thống thông tin chuyên ngành.

d) Thống kê, quy trình hóa các công việc thuộc thẩm quyền theo hướng xác định thời gian, thẩm quyền, sản phẩm cụ thể.

đ) Quyết liệt chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trong cơ quan sử dụng văn bản điện tử; triển khai ngay việc thụ lý văn bản, hồ sơ từ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Một cửa điện tử.

e) Phân công một lãnh đạo đơn vị theo dõi toàn diện, đồng bộ về công tác cái cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

g) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai Chỉ thị tại cơ quan, đơn vị mình.

3. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

a) Thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng, khai thác, thụ lý văn bản điện tử trong công việc;

b) Sử dụng thư điện tử công vụ @thuathienhue.gov.vn để trao đổi công việc; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin các thư điện tử gửi đi của mình. Trong giờ hành chính phải thường xuyên truy cập thư điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Cổng thông tin điện tử và các hệ thống thông tin khác để kịp thời xử lý văn bản trên môi trường mạng.

Nghiêm cấm sử dụng các thư điện tử khác trong hoạt động công vụ hoặc sử dụng thư công vụ để trao đổi thông tin cá nhân.

c) Tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin triển khai trên mạng diện rộng của tỉnh. Bảo vệ mật khẩu truy cập, quản lý và lưu trữ thư điện tử cá nhân.

d) Thay đổi lề lối, thói quen làm việc, hướng tới môi trường làm việc điện tử, hiện đại, hiệu quả;

đ) Chủ động đề xuất các sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng ISO nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Bảo đảm mạng tin học diện rộng của tỉnh hoạt động thông suốt, ổn định. Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử.

b) Xây dựng và triển khai Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo đồng bộ, tích hợp, cập nhật 100% thông tin dịch vụ công trực tuyến các mức của sở ngành, địa phương.

c) Nghiên cứu dịch vụ chuyển file điện tử đối với các tài liệu, hồ sơ lớn để phục vụ thụ lý văn bản trên môi trường mạng.

- Xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh; xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thẩm định Khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã.

5. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

a) Triển khai quản lý, vận hành đồng bộ Cổng thông tin điện tử đa cấp phục vụ công tác điều hành, tác nghiệp của cán bộ, công chức toàn tỉnh.

b) Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành từ Trung ương đến các Sở (bao gồm các Chi cục thuộc Sở), ngành, đơn vị, UBND cấp huyện (bao gồm các phòng chuyên môn) và UBND cấp xã trong quý III năm 2016. Thường xuyên kiểm tra đảm bảo thông suốt việc gửi, nhận văn bản từ Trung ương đến các xã, phường.

c) Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy định về quản lý, vận hành các phần mềm dùng chung của tỉnh.

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT. Đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng CNTT trong việc đánh giá cán bộ, công chức.

b) Khẩn trương rà soát, điều chỉnh Quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp xã, cấp huyện và tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh phù hợp Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng mô hình một cửa hiện đại tại các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo UBND tỉnh để tổng kết mô hình một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

d) Nhân rộng mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu; xây dựng Bộ qui tắc quản lý của các cơ quan, đơn vị theo 6 mô hình (mô hình cấp xã, mô hình cấp huyện gồm Văn phòng HĐND và UBND huyện và phòng chuyên môn, mô hình cấp tỉnh gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở có Chi cục và Sở không có Chi cục).

đ) Khẩn trương hoàn chỉnh, đưa vào vận hành Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp xã.

7. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát TTHC của các ngành, các huyện và các xã, thị trấn.

b) Phối hợp Sở Nội vụ để thống nhất công bố thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo thuận lợi, đúng quy định.

8. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Khẩn trương hoàn chỉnh và triển khai mô hình khung ISO các cấp gồm mô hình khung cho cấp Sở có Chi cục trực thuộc (hoặc Ban), mô hình Sở không có Chi cục và mô hình của Văn phòng UBND tỉnh, mô hình khung cấp huyện gồm Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện và các phòng, mô hình khung cấp xã phù hợp với mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu.

b) Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo chất lượng, thư ký ISO của các đơn vị cấp huyện, xã theo hướng cầm tay chỉ việc. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị.

c) Khẩn trương xây dựng, triển khai ISO điện tử; báo cáo kết quả nghiên cứu đồng nhất Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO với hệ thống quản lý hành chính hiện hành.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm: Đảm bảo kinh phí nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, là điều kiện tối thiểu để làm việc, được ưu tiên kinh phí trong kế hoạch ngân sách hàng năm.

10. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thành và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, xây dựng chính quyền điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết và khai thác, sử dụng.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 17/10/2016 đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.524

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!