Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN2748 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 8784 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

281

Quyết định 5357/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 điều chỉnh Danh mục tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số: 5357/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC TÀI LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHỐI CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

282

Quyết định 5358/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

--------------- Số: 5358/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

283

Quyết định 2251/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12046-1:2019 ISO 6326-1:2007 Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

284

Thông tư 03/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

03/2010/TT-BNNPTNT,Thông tư 03 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn,Tiêu chuẩn quốc gia,TCVN 4193:2005,Cà phê nhân,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

285

Hướng dẫn 1280/SXD-KTKT năm 2014 áp dụng định mức gạch xi măng cốt liệu và TCVN 6477:2011 để sử dụng gạch bê tông trong công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp ban hành

1280/SXD-KTKT,Hướng dẫn 1280 2014,Tỉnh Đồng Tháp,Gạch bê tông công trình xây dựng ,Gạch xi măng cốt liệu,TCVN 6477:2011,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2015

286

Quyết định 2934/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Bệnh động vật và thủy sản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

thuật; Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1.

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

287

Quyết định 2249/QĐ-TĐC năm 2014 hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Số: 2249/QĐ-TĐC Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

288

Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung áp dụng các quy trình giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

ngày 04 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ÁP DỤNG CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA UBND TỈNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

289

Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Nuôi trồng thủy sản” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2546/QD-UBND,Quyết định 2546 2014,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quản lý chất lượng nuôi trồng thủy sản ,Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 2008,Chất lượng thủy sản,Chất lượng thủy sản Thừa Thiên Huế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

290

Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

291

Quyết định 216/QĐ-K2ĐT năm 2014 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

Số: 216/QĐ-K2ĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CỤC TRƯỞNG CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

292

Quyết định 214/QĐ-K2ĐT năm 2014 áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

214/QĐ-K2ĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2008 CỤC TRƯỞNG CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

293

Quyết định 2485/QĐ-UBND năm 2014 về "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"

năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 CHO XÃ, PHƯỜNG THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

294

Quyết định 1306/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quốc gia sau đây: 1. TCVN 5309:2016 Giàn di động trên biển - Phân cấp 2. TCVN 5310:2016 Giàn di động trên biển - Thân giàn 3. TCVN 5311:2016 Giàn di động trên biển - Trang thiết bị

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

295

Quyết định 1091/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành thành phố Hải Phòng

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN VÀ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

296

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Vĩnh Long

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CỦA TỈNH VĨNH LONG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết

Ban hành: 18/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2015

297

Quyết định 2502/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng

2502/QD-UBND,Quyết định 2502 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ,Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ,Hoạt động của cơ quan ,Hoạt động của cơ quan nhà nước ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

298

Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA KẾT QUẢ XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết

Ban hành: 27/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

299

Quyết định 2446/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020

2446/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 03 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

300

Quyết định 2921/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Lãnh đạo Bộ KHCN; - Vụ PC; - Lưu VT, TĐC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc Thắng DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) (Được công bố kèm theo Quyết định số 2921/QĐ-BKHCN ngày 30

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194