Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1459/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 02/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1459/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 730/TTr-SKHCN ngày 26/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2016. (Kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Kinh phí phục vụ kiểm tra được trích từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2016 đã được cấp theo dự toán cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Lưu VT, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

TT

Tên cơ quan chịu sự kiểm tra

Cơ quan chủ trì kiểm tra

Cơ quan phối hợp

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thông qua hồ sơ và báo cáo

Tại trụ sở cơ quan

1

UBND huyện Gia Viễn

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ

x

x

21/11

2

UBND thành phố Ninh Bình

x

x

3

UBND huyện Kim Sơn

x

x

22/11

4

Sở Tư pháp

x

x

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

x

23/11

6

Sở Công Thương

x

x

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

x

x

24/11

8

Sở Giao thông vận tải

x

x

9

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

x

x

28/11

10

Sở Thông tin và Truyền thông

x

x

11

Sở Y tế

x

x

29/11

12

Sở Xây dựng

x

x

13

Chi cục Quản lý thị trường

x

x

30/11

14

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

x

x

15

Văn phòng UBND tỉnh

x

 

 

16

Sở Khoa học và Công nghệ

x

 

 

17

Sở Nội vụ

x

 

 

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

 

19

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

x

 

 

20

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ

x

 

 

21

Sở Tài chính

x

 

 

22

Thanh tra tỉnh

x

 

 

23

Ban quản lý các khu công nghiệp

x

 

 

24

Ban Thi đua Khen thưởng

x

 

 

25

Ban tôn giáo

x

 

 

26

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

x

 

 

27

Chi cục Thủy sản

x

 

 

28

Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão

x

 

 

29

Chi cục bảo vệ môi trường

x

 

 

30

Chi cục Văn thư Lưu trữ

x

 

 

31

Chi cục Thú y

x

 

 

32

Chi cục Phát triển nông thôn

x

 

 

33

Chi cục Bảo vệ thực vật

x

 

 

34

Chi cục Kiểm lâm

x

 

 

35

Chi cục Thủy lợi

x

 

 

36

Chi cục Quản lý Biển, Đảo

x

 

 

37

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

x

 

 

38

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

x

 

 

39

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

x

 

 

40

UBND thành phố Tam Điệp

x

 

 

41

UBND huyện Yên Khánh

x

 

 

42

UBND huyện Yên Mô

x

 

 

43

UBND huyện Nho Quan

x

 

 

44

UBND huyện Hoa Lư

x

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1459/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


949

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.122