Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2729/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2729/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA NĂM 2016 KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 423/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 732/TTr-SKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2016 tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh nhiệm vụ tại Điểm 2.2, Điểm 2.4, Mục 2, Phần I của Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2016 kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

a) Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Điểm 2.2. Xây dựng mô hình khung hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Điểm 2.4. Đào tạo và hướng dẫn cho 06 phường và 35 xã, thị trấn áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 (Theo mô hình khung đã được UBND tỉnh công bố) vào giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị một cách đồng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính của địa phương:

TT

Tên đơn vị

TT

Tên đơn vị

1

UBND phường Tô Hiệu - TP Sơn La

22

Thị trấn Thuận Châu - huyện Thuận Châu

2

UBND phường Quyết Thắng - TP Sơn La

23

Xã Thôm Mòn - huyện Thuận Châu

3

UBND phường Chiềng Sinh - TP Sơn La

24

Xã Chiềng Pấc - huyện Thuận Châu

4

UBND phường Chiềng An - TP Sơn La

25

Xã Bon Phặng - huyện Thuận Châu

5

UBND phường Chiềng Cơi - TP Sơn La

26

Xã Chiềng Pha - huyện Thuận Châu

6

UBND phường Quyết Tâm - TP Sơn La

27

Xã Phổng Lăng - huyện Thuận Châu

7

Xã Chiềng Đông - huyện Yên Châu

28

Xã Noong Lay - huyện Thuận Châu

8

Xã Chiềng Sàng - huyện Yên Châu

29

Xã Nà Bó - huyện Mai Sơn

9

Xã Viêng Lán - huyện Yên Châu

30

Xã Hát Lót - huyện Mai Sơn

10

Thị trấn Yên Châu

31

Thị trấn Hát Lót - huyện Mai Sơn

11

Xã Chiềng Lao - huyện Mường La

32

Xã Cò Nòi - huyện Mai Sơn

12

Xã Mường Bú - huyện Mường La

33

Xã Chiềng Mung - huyện Mai Sơn

13

Xã Hua Trai - huyện Mường La

34

Xã Mường Chanh - huyện Mai Sơn

14

Thị trấn Ít Ong - huyện Mường La

35

Xã Chiềng Kheo - huyện Mai Sơn

15

Xã Pi Toong - huyện Mường La

36

Xã Chiềng Mai - huyện Mai Sơn

16

Xã Tạ Bú - huyện Mường La

37

Xã Chiềng Ngần - TP Sơn La

17

Xã Chiềng Bằng - huyện Mường La

38

Xã Chiềng Xôm - TP Sơn La

18

Xã Mường Giàng - huyện Mường La

39

Xã Hua La - TP Sơn La

19

Xã Chiềng Khoang - huyện Thuận Châu

40

Xã Chiềng Cọ - TP Sơn La

20

Xã Phổng Lái - huyện Thuận Châu

41

Xã Chiềng Đen - TP Sơn La

21

Xã Tông Lạnh - huyện Thuận Châu

 

 

b) Nội dung sau khi điều chỉnh:

Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại UBND các phường trên địa bàn thành phố Sơn La: Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Quyết Thắng, Chiềng Sinh, Quyết Tâm.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện tại Mục 2, Phần II của Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2016 kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

a) Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La:

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch triển khai và lựa chọn tư vấn thực hiện

Kế hoạch được duyệt

Quý I năm 2016

Sở KH&CN

(Chi cục TC-ĐL-CL)

2

Thành lập Ban chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện tại các đơn vị xây dựng, áp dụng

- Thành lập Ban ISO của cơ quan thực hiện;

- Kế hoạch triển khai.

- Chi cục TC-ĐL-CL

- Đơn vị tư vấn

3

Xây dựng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các xã, phường, thị trấn

Hệ thống tài liệu đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2008

Từ quý II - III năm 2016

- Sở Nội vụ;

- Chi cục TC-ĐL-CL

- Cơ quan thực hiện

- Đơn vị tư vấn

4

Tổ chức hội thảo xin ý kiến về mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Tổ chức 02 hội thảo

Hoàn thiện mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các xã, phường, thị trấn

- Sở Nội vụ;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chi cục TC-ĐL-CL

- Đơn vị tư vấn

5

Đào tạo nhận thức chung, phương pháp sửa đổi, cập nhật tài liệu, chuyên gia đánh giá nội bộ và hướng dẫn áp dụng mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008

Tổ chức 41 khóa đào tạo tại các xã, phường, thị trấn

UBND các huyện; Cơ quan thực hiện, tư vấn

6

Chính thức áp dụng hệ thống đã xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Đánh giá nội bộ

Xem xét của lãnh đạo

Cơ quan thực hiện, tư vấn

7

Tiến hành đánh giá nội bộ và thực hiện khắc phục những điểm không phù hợp qua đánh giá nội bộ

Khắc phục những điểm không phù hợp

Cơ quan thực hiện, Tư vấn

8

Đánh giá thử và khắc phục những điểm không phù hợp

Xác định những điểm không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục

Cơ quan thực hiện, tư vấn

9

Lập hồ sơ công bố hợp chuẩn

Khắc phục các điểm không phù hợp

Quý III - IV năm 2016

Đơn vị tư vấn, cơ quan thực hiện

10

Công bố Phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho đơn vị áp dụng

Bản công bố hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Chi cục TC-ĐL-CL

11

Tổng kết chương trình

Công bố hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn

Cơ quan thực hiện, Chi cục TC-ĐL-CL

b) Nội dung sau khi điều chỉnh

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch triển khai và lựa chọn tư vấn thực hiện

Kế hoạch được duyệt

Quý I năm 2016

Sở KH&CN

(Chi cục TC-ĐL-CL).

2

Thành lập Ban chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện tại các đơn vị xây dựng, áp dụng

Thành lập Ban ISO của cơ quan thực hiện; Kế hoạch triển khai.

- Chi cục TC-ĐL-CL;

- Đơn vị tư vấn.

3

Tổ chức hội thảo xin ý kiến về mô hình HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Tổ chức 02 hội thảo;

Hoàn thiện mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các xã, phường, thị trấn

Quý II-III năm 2016

- Sở Nội vụ;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chi cục TC-ĐL-CL;

- Đơn vị tư vấn.

4

Đào tạo nhận thức chung, hướng dẫn áp dụng, đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Khóa đào tạo cho các cơ quan thực hiện.

Quý IV năm 2016

Cơ quan thực hiện;

Đơn vị tư vấn.

5

Xây dựng hệ thống tài liệu và áp dụng chính thức HTQLCL.

Hệ thống tài liệu; các Quyết định áp dụng; hồ sơ phát sinh.

Quý IV năm 2016

Cơ quan thực hiện;

Đơn vị tư vấn.

6

Đánh giá nội bộ và khắc phục những điểm không phù hợp.

Hồ sơ đánh giá nội bộ; hồ sơ khắc phục.

Quý IV năm 2016

Cơ quan thực hiện;

Đơn vị tư vấn.

7

Lập hồ sơ và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Quyết định công bố; bản công bố.

Quý IV năm 2016

Cơ quan thực hiện;

Đơn vị tư vấn.

Điều 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX, 10 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2729/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Sơn La tại Quyết định 423/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


838

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194