Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 433/QĐ-BTTTT kiểm tra việc xây dựng áp dụng duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 2017

Số hiệu: 433/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị đnh số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng;
- Lưu: VT, KHCN, NQT 40b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. Mục đích, yêu cầu kiểm tra

1. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi đơn vị được giao;

2. Kịp thời kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Bộ những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng cho hoạt động này tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.

III. Đối tượng, hình thức, thời gian kiểm tra và thành phần Đoàn kiểm tra

1. Đối tượng, hình thức, thời gian kiểm tra:

TT

Tên cơ quan chịu sự kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thông qua hồ sơ và báo cáo

Tại trụ sở cơ quan

 

1

Cục Tn s vô tuyến điện

 

X

Quý III/2017

2

Cục Thông tin đối ngoại

 

X

3

Cục Viễn thông

 

X

4

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

 

X

5

Cục Xuất bản, In và Phát hành

 

X

 

6

Cục Báo chí

 

X

 

7

Cục Tin học hóa

 

X

 

8

Cục An toàn thông tin

 

X

 

9

Trung tâm Internet Việt Nam

 

X

 

10

Trung tâm ứng cu khẩn cấp máy tính Việt Nam

 

X

 

11

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

 

X

 

12

Trung tâm Thông tin

 

X

Quý IV/2017

13

Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên

X

 

14

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

 

X

15

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

 

X

16

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

 

X

17

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

 

X

18

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

 

X

19

Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

X

 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Thành viên tham gia đoàn:

+ Văn phòng Bộ: 01 cán bộ.

+ Vụ Tổ chức cán bộ: 01 cán bộ.

+ Vụ Kế hoạch - Tài chính: 01 cán bộ.

+ Vụ Khoa học và Công nghệ: 02 cán bộ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 433/QĐ-BTTTT ngày 27/03/2017 Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


925

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159