Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 873/KH-UBND 2017 áp dụng Hệ thống TCVN ISO 9001 vào cơ quan nhà nước Bình Thuận

Số hiệu: 873/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 13/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 873/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020.

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 4861/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Bản cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bình Thuận,

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây viết tắt là HTQLCL) trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện có kết quả, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL (ISO điện tử) nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác áp dụng HTQLCL.

3. Tiếp tục mở rộng triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% UBND cấp xã thực hiện áp dụng HTQLCL.

4. Thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL thông qua nhiều hình thức khác nhau, chú trọng giới thiệu các gương cơ quan, cá nhân điển hình có giải pháp, cách làm hay, thực hiện có kết quả, hiệu quả HTQLCL.

2. Mở rộng cơ quan xây dựng và áp dụng HTQLCL

a) Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL cho các UBND cấp xã theo lộ trình sau:

- Giai đoạn 2017-2018:

Triển khai cho 24 UBND cấp xã, trong đó: Thành phố Phan Thiết 16, thị xã La Gi 07 và UBND xã Long Hải, huyện Phú Quý.

- Giai đoạn 2019-2020:

Triển khai cho ít nhất 21 UBND xã, thị trấn thuộc 07 huyện còn lại.

b) Trong năm 2017, triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL cho Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng HTQLCL khi thành lập mới, chia tách, sáp nhập phải rà soát, đánh giá phạm vi và triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo đúng yêu cầu quy định.

d) Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập có tham gia trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL.

đ) Các cơ quan khi triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL không thuê đơn vị tư vấn, cơ quan tự thực hiện theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL

Đối với các cơ quan đã xây dựng, áp dụng HTQLCL:

a) Tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL theo các yêu cầu quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL cho cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL.

d) Thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Thực hiện ISO điện tử

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện ISO điện tử phù hợp với tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương, trước mắt triển khai tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

5. Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công chức (với nòng cốt là các công chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) đảm bảo có đủ năng lực hướng dẫn, hỗ trợ, thực hiện các hoạt động quản lý như tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện áp dụng HTQLCL của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện áp dụng, duy trì, mở rộng, cải tiến HTQLCL được sử dụng từ nguồn ngân sách của tỉnh, với tổng dự toán cho cả giai đoạn 2017 - 2020 là: 9.011.200.000 đồng (Chín tỷ không trăm mười một triệu hai trăm ngàn).

(Chi tiết theo Phụ lục dự toán đính kèm).

2. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ xây dựng và áp dụng HTQLCL, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành khác, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh

a) Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong hoạt động của cơ quan đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch này và chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả thực hiện;

b) Thường xuyên phổ biến, quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL đến các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, các phòng, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu của HTQLCL;

c) Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL;

d) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL;

đ) Định kỳ tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đạt kết quả, hiệu quả hoạt động áp dụng HTQLCL; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân triển khai có hiệu quả trong hoạt động áp dụng HTQLCL.

b) Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc áp dụng HTQLCL;

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL cho các UBND cấp xã.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình áp dụng HTQLCL của các cơ quan;

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL;

- Triển khai việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Xây dựng kế hoạch triển khai ISO điện tử và tổ chức thực hiện;

- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công chức hướng dẫn, hỗ trợ, tham mưu triển khai hoạt động áp dụng HTQLCL;

- Lập dự toán kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL hàng năm.

- Định kỳ tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh về tình hình áp dụng HTQLCL trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán được duyệt và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, hàng năm Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; gắn hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng về cải cách hành chính hàng năm. Tham mưu UBND tỉnh xét thi đua, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến HTQLCL.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch thực hiện ISO điện tử.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông phản ánh tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với các UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX. Việt.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 873/KH-UBND ngày 13/03/2017 về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


787

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!