Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 2403 công văn

81

Công văn 1329/BTC-TCT thực hiện Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn rõ thêm một số điểm trong Thông tư số 130/2008/TT-BTC. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: 1. Hướng dẫn tính vào chi phí được trừ khoản nộp quỹ bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp. - Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội và Điều 25 Chương IV Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định

Ban hành: 29/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

Ban hành: 12/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2009

83

Công văn 1710/TCHQ-KTTT tham gia ý kiến sửa Nghị định 85/2007/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

trực tiếp phát hiện, xử lý. 6. Bộ Tài chính quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục đề nghị miễn xử phạt, trình tự thủ tục giải quyết miễn xử phạt.” 5. Về hiệu lực thi hành: Căn cứ Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 thì thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2010

84

Công văn số 3647/BTC-PC về danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương do Bộ Tài chính ban hành

Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008 Kính gửi: Bộ Công Thương Thực hiện công văn số 1924/BCT-PC ngày 12 tháng 3 năm 2008 về việc gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã rà soát và lập danh mục những văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành có

Ban hành: 31/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

85

Công văn 2704/2008/UBND-XD công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt Yên Bái, ngày 19 tháng 12 năm 2008 Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; - Kho bạc Nhà nước Yên Bái; - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

86

Công văn số 449/TTr về việc báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

449/TTr,Công văn 449 2008,Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào t,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH TRA ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 449/TTr V/v báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Luật PCTN

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2008

87

Công văn 2087/BKHĐT-QLKKT năm 2014 hướng dẫn phân cấp, ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

/NĐ-CP). - Hướng dẫn việc ủy quyền cho Ban quản lý thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 29/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP và một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật về xây dựng. (Khoản 13 Điều 1

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

88

Công văn 2142/TĐC-ĐL thực hiện hoạt động quản lý đo lường khi Luật Đo lường và Nghị định 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

kiến từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố (Chi cục TĐC) về việc triển khai thực hiện hoạt động quản lý đo lường khi Luật Đo lường và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường (Nghị định 86) có hiệu lực thi hành, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

89

Công văn số 4422/BCT-KH về việc hướng dẫn Ban quản lý thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

4422/BCT-KH,Công văn 4422 2009,Bộ Công thương,Doanh nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4422/BCT-KH V/v hướng dẫn Ban quản lý thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP Hà

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2009

90

Công văn 10966/BCT-TTTN hướng dẫn Thông tư 10/2008/TT-BCT về sản xuất, kinh doanh rượu do Bộ Công thương ban hành

rượu mà thương nhân kinh doanh. III. Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường : thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

91

Công văn số 3627/VPCP-XDPL về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về dự án Luật sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

năm 2007 Kính gửi: Bộ Tài chính Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8088/BTC-CST ngày 19/6/2007 xin ý kiến chỉ đạo về dự án Luật thuế sử dụng đất, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với 02 đề nghị sau đây của Bộ Tài chính: 1. Nghiên cứu xây dựng dự án Luật thuế tài sản theo hướng: điều chỉnh đồng bộ cả đất và

Ban hành: 02/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2008

92

Công văn 1573/SCT-TT Về việc hướng dẫn kê khai nộp thuế năm 2009 và quyết toán thuế TNCN năm 2008 do Sở Công thương TP Hà Nội ban hành

1573/SCT-TT V/v: Hướng dẫn kê khai nộp thuế năm 2009 và quyết toán thuế TNCN năm 2008 Hà nội, ngày 17 tháng 12 năm 2008 Kính gửi : Các Văn phòng đại diện, Tổ chức phi chính phủ và Đại sứ quán tại Hà nội - Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 - Căn cứ

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

93

Công văn số 58/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 1255/XD-CS ngày 26/6/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

19/11/2007 (có văn bản gửi kèm). Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. Noi nhận: - Như trên; - Thanh tra XD; - Lưu: VT, QLN&TTBĐS (2b). TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Nguyễn

Ban hành: 12/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2008

94

Công văn số 8326/BGTVT-VP về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2008 và chương trình công tác năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nư­ớc năm 2008, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. - Tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là giảm thiểu và kiềm chế tai nạn giao thông, chống ùn tắc

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

95

Công văn số 14285/BTC-UBCK về việc thực hiện một số điểm của Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

trường chứng khoán. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính hướng dẫn việc triển khai một số điểm của Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg như sau: I. VỀ VIỆC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Trong các năm 2007, 2008 nhiều công ty đã thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng chưa đúng với các quy định của Luật Chứng khoán, bao gồm một số

Ban hành: 26/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2008

96

Công văn số 3354/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2008-2009 về giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008-2009; công văn số 7583/BGDĐT-GDTX ngày 20/8/2008 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 đối với GDTX; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến GDTX và các văn bản chỉ đạo khác của địa phương, sở GD&ĐT chỉ

Ban hành: 22/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2009

97

Công văn số 13712/BTC-TCCB về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

13712/BTC-TCCB,Công văn 13712 2008,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13712/BTC-TCCB V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch KTV lên

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

98

Công văn số 11913/BTC-ĐT về việc thông báo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn trái phiếu Chính phủ 8 tháng 2008 do Bộ Tài chính ban hành

11913/BTC-DT,Công văn 11913 2008,Bộ Tài chính,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2008

99

Công văn số 4315/BGDĐT-GDTrH về việc nội dung báo cáo tổng kết giáo dục trung học năm học 2007-2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2007-2008 Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008 Kính gửi:  Các Sở Giáo dục và Đào tạo Để chuẩn bị tổng kết năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT lập báo cáo tổng kết năm học 2007-2008 theo các nội dung và mẫu văn bản báo cáo và các phụ lục gửi kèm công văn này. Các Sở GDĐT cần chỉ

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2008

100

Công văn số 143/VP-TH về việc đôn đốc chuẩn bị văn bản, đề án trình trong tháng 6/2008 do Bộ Tư pháp ban hành

2 Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật x Trường Đại học Luật Hà Nội Tháng 3/2008 3 Đề án thí điểm mô hình tổ chức thừa phát lại tại Thành phố

Ban hành: 27/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183