Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 2404 công văn

41

Công văn 1015/QLCL-TTPC năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật với quy định của Hiến pháp do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

127/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 8 năm 2007 Quy định chi tiết về một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 8

Ban hành: 10/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2014

42

Công văn 139/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiến hành tổng kết công tác sở hữu trí tuệ của đơn vị, xây dựng báo cáo tổng kết, cung cấp số liệu thống kê theo căn cứ, mục đích, phạm vi, nội dung, hoàn thiện các mẫu biểu như sau: 1. Căn cứ -

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

43

Công văn 2068/BNN-PC năm 2015 thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2068/BNN-PC,Công văn 2068 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2068/BNN-PC

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

44

Công văn số 7617/SXD-QLN về việc triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân hạng nhà chung cư trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 và Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/06/2008 của Bộ Xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phố tại Công văn số 3872/UBND-ĐTMT ngày 19/06/2008 về việc giao Sở Xây dựng triển khai, hướng dẫn thực hiện việc phân hạng, quản lý, sử dụng nhà chung cư, Sở Xây dựng đã xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung còn vướng mắc, đồng thời đã mời Bộ Xây dựng trực tiếp triển khai, tập huấn Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ

Ban hành: 28/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2008

45

Công văn 4996/BHXH-CSYT năm 2014 hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4996/BHXH-CSYT,Công văn 4996 2014,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Luật bảo hiểm y tế,Luật Bảo hiểm y tế 2014,Luật bảo hiểm y tế sửa đổi ,Hướng dẫn,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

46

Công văn 574/QLCL-TTPC năm 2014 thực hiện báo cáo tình hình hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT; thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2012 bãi bỏ quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 bãi bỏ một phần thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 19

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

47

Công văn 6318/TCHQ-PC thực hiện văn bản quy phạm pháp luật quy định về nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định và xuất nhập khẩu khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

08/2008/TT-BCT Hiệu lực ngày 06/10/2011 7. Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22/10/2007 của Bộ Công thương hướng dẫn xuất khẩu than. Hiệu lực ngày 18/11/2007 II. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

48

Công văn 1489/BXD-HĐXD báo cáo tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2003 do Bộ Xây dựng ban hành

Các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy về hợp tác xã Bộ Xây dựng đã cử cán bộ cấp Vụ tham gia Ban soạn thảo Đề án bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đã có ý kiến đóng góp trực tiếp tại các kỳ họp của Ban; đồng thời tại các công văn số 865/BXD-HĐXD ngày 09/5/2008 về Báo cáo

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

49

Công văn 1890/TCT-VP năm 2014 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 do Tổng cục Thuế ban hành

V/v áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2008 Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: - Các Cục Thuế tỉnh, TP trực thuộc TW - Các Vụ /đơn vị thuộc, trực thuộc TCT Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

50

Công văn 724/TCT-CS thực hiện Thông tư 28/2008/TT-BTC về đại lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

28/2008/TT-BTC về đại lý thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2011 Kính gửi: Hội tư vấn thuế Việt Nam. Ngày 19/1/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/HTVT ngày 6/1/2011 của Hội tư vấn thuế Việt Nam về thực hiện TT28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008. Sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính,

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

51

Công văn 2060/BHXH-VP năm 2014 tự công bố và áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, kể từ ngày 18/5/2014, việc cấp giấy chứng nhận HTQLCL cho các đơn vị được thay thế bằng việc các đơn vị tự công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; để

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

52

Công văn 5005/TCHQ-GSQL về vướng mắc thực hiện Nghị định 108/2008/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

108/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009 Kính gửi: Bộ Công Thương Ngày 07/10/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất nhưng cho đến nay Bộ Công Thương vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể Nghị định này. Do đó trong quá

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2009

53

Công văn số 25/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 192/CV-CTY ngày 19/2/2009 của Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn do Bộ Xây dựng ban hành

hạn quy định tại Điều 4 của Nghị quyết 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội. - Đối với diện tích làm văn phòng, nếu bên mua là cá nhân, tổ chức trong nước thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng với thời hạn sở hữu là thời hạn quy định trong giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư (bên bán) và được ghi rõ trên giấy

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

54

Công văn số 2315/BTP-THA về việc áp dụng quy định pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Kính gửi: - Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, - Giám đốc Sở Tư pháp, - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Luật thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Vì vậy, kể từ ngày 01

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2009

55

Công văn 54/BXD-KTQH về trả lời vướng mắc khi triển khai Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP. b) Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế. - Nội dung thông

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

56

Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV khẩn trương báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau 19/11 43 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang 19/11 BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN (Kèm theo công văn số: 8258/BGDĐT-CTHSSV ngày 03 tháng 12 năm 2012) Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

57

Công văn số 1988/VPCP-QHQT về việc kết quả kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Định hướng Nhà Pháp luật Việt-Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

trưởng Bộ Tư pháp Pháp ngữ và Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Định hướng Nhà Pháp luật Việt - Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Phê duyệt Chương trình hoạt động năm 2008 với các nội nêu tại công văn số 762/BTP-HTQT, ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Bộ Tư pháp. 2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì thành lập và triển khai hoạt động của Nhóm

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2008

58

Công văn số 1303/TCT-TNCN về kế hoạch thực hiện tuyên truyền Luật thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

phương. (Kết quả việc đăng ký thuế của các địa phương sẽ thường xuyên được thông báo trên truyền hình trong các tháng tiếp theo). - Tháng 7 - 11/2008: Tuyên truyền các quy định chung của Luật thuế TNCN: + Các quy định chung của Luật thuế TNCN (từ Điều 1 - Điều 9 của Luật); + Giảm trừ gia cảnh Điều 19, 20 + Tháng 8 hoặc tháng

Ban hành: 02/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2008

59

Công văn số 563/TCT-CS về việc vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

đáp vướng mắc vể Luật quản lý thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng Trả lời công văn số 1369/CT-KK KTT ngày 04/10/2007 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về việc vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Trường hợp người nộp thuế có

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2008

60

Công văn số 12301/BTC-ĐT về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

phủ số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 về việc điều hành kế hoạch đầu tư XDCB và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, số 637/QĐ-TTg ngày 27/5/2008 về việc giao kế hoạch năm 2008 và phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các Bộ, ngành và địa

Ban hành: 16/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105