Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 2404 công văn

21

Công văn 3438/BTNMT-PC năm 2018 về rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

19. Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

22

Công văn 2153/TCT-CS năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Tại khoản 14, 15 Điều 5 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013) quy định đối tượng không chịu thuế: “Điều 5. Đối tượng không chịu thuế … 14. Phát sóng truyền thanh,

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

23

Công văn 1475/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

4. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (ban hành ngày 26/11/2014; có hiệu lực từ 01/7/2015) Toàn bộ văn bản Nghị định số 96/2015/NĐ- CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 5. Luật

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

24

Công văn 5228/BNV-CQĐP năm 2014 xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành

luật hiện hành, Bộ Nội vụ thấy rằng, căn cứ pháp lý để xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã là Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 (sau đây gọi là Luật Cán bộ, công chức) và các nghị định của Chính phủ: Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP);

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

25

Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 sử dụng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1 Bộ luật Hình sự 01/01/2010 Điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 170a, 171       2 Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

26

Công văn 552/BNV-CCVC năm 2015 báo cáo kỷ luật công, viên chức năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; - Đại học Quốc gia Hà Nội; - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

27

Công văn 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành

Toàn bộ văn bản 4. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (ban hành ngày 26/11/2014; có hiệu lực từ 01/7/2015) Toàn bộ văn bản Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

28

Công văn 3462/BTTTT-VP năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

29

Công văn 1891/BNN-TCTS năm 2018 về tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

26-NQ/TW ngày 05/8/2008...). Thứ hai, kế thừa những nội dung, quy định đã khẳng định tính phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn trong Luật Thủy sản 2003; các nội dung sửa đổi, bổ sung phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, sự phát triển thủy sản hiện nay, khắc phục được những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Thủy sản 2003. Thứ

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

30

Công văn 719/TCT-CS xử lý vi phạm pháp luật thuế do Tổng cục Thuế ban hành

pháp luật thuế Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh Trả lời công văn số 5339/CT-TTr ngày 19/11/2009 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về vướng mắc xử lý vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm 2.a, mục IV, phần B Thông tư số

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

31

Công văn 4647/BTNMT-KH thực hiện Luật sửa đổi Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 38/2009/QH12 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thành phố. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 (gọi tắt là Luật sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 khóa XII ngày 19 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2009. Tiếp đó Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành như

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

32

Công văn 18899/BTC-KBNN năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS liên quan đến điểm mới của Luật Ngân sách nhà nước 2015 do Bộ Tài chính ban hành

18899/BTC-KBNN V/v hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

33

Công văn 16984/BTC-PC theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ Tài chính ban hành

hiện một số điều của Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 nám 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 18/06/2008 24/09/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

34

Công văn 3101/TCT-TNCN vướng mắc khi thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai Trả lời công văn số 919/CT-TNCN ngày 19/7/2010 của Cục thuế tỉnh Lào cai về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại Điểm 3, Điều 2 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của

Ban hành: 17/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2010

35

Công văn 11567/TCHQ-TXNK năm 2016 thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

công trình, phục vụ sản xuất và hay phục vụ các công việc khác mà chỉ dựa trên khai báo của doanh nghiệp. Đề nghị có hướng dẫn phân biệt nội dung này. (Cục HQ Bình Dương) Khoản 1 Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 đã quy định máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

36

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

37

Công văn 6087/TCHQ-TTr năm 2018 hướng dẫn triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

đơn vị. Người vi phạm phải được xử lý tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 80 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Điều 6 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ. Đối với các văn bản quy định của ngành thì áp dụng thực hiện như sau: 2.1 Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm và hành vi vi phạm đó

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

38

Công văn 143/VP-TH năm 2014 công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định 19) v/v áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

39

Công văn số 561/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập của văn phòng luật sư do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009 Kính gửi: Văn phòng luật sư Đoàn Hồng Sơn Trả lời công văn số 69/2008/DHS-VPLS ngày 08/12/2008 và kiến nghị nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan của Văn phòng luật sư Đoàn Hồng Sơn về chính sách thuế thu nhập đối với

Ban hành: 19/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2009

40

Công văn số 33/BTC-NSNN về việc thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

33/BTC-NSNN,Công văn 33 2009,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 33/BTC-NSNN V/v thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính

Ban hành: 02/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169