Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4647/BTNMT-KH thực hiện Luật sửa đổi Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 38/2009/QH12 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 4647/BTNMT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4647/BTNMT-KH
V/v thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đơn vị dự toán cấp II, III trực thuộc Bộ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố.

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 (gọi tắt là Luật sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 khóa XII ngày 19 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2009. Tiếp đó Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành như Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 thay thế Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng …. Các Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2009.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị thực hiện và hướng dẫn chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước về đầu tư phát triển thuộc quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. Nội dung của Luật sửa đổi và các Nghị định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, địa chỉ www.chinhphu.vn mục Hệ thống văn bản.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần lưu ý một số nội dung về đấu thầu như sau:

1. Phân cấp trong đấu thầu: Chủ đầu tư các dự án có thẩm quyền phê duyệt Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Các gói thầu được chỉ định thầu: Gói thầu tư vấn có giá trị không quá 3 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị không quá 2 tỷ đồng và gói thầu xây lắp không quá 5 tỷ đồng …. Việc áp dụng chỉ định thầu do người có thẩm quyền quyết định trên cơ sở tuân thủ đúng quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu, Điều 2 của Luật số 38/2009/QH12 và hướng dẫn tại Điều 40, 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Các đơn vị chấm dứt việc trình chỉ định thầu áp dụng theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại văn bản số 1235/BKH-QLĐT ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2009, các gói thầu chưa phê duyệt Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu được thực hiện theo Luật sửa đổi và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009. Những gói thầu đã phê duyệt Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu nhưng chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được phân cấp phê duyệt theo Luật sửa đổi.

5. Trong thời gian tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định đầu tư để kiểm tra và giám sát.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bộ (qua Vụ Kế hoạch) để tổng hợp, xem xét và hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ KH. Tr90.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4647/BTNMT-KH thực hiện Luật sửa đổi Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 38/2009/QH12 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.714
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10