Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 796/BGDĐT-TCCB về việc triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 796/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 12/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 796/BGDĐT-TCCB
V/v triển khai, thực hiện TTLT số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi là Thông tư số 35) và công văn số 1172/BGDĐT-TCCB ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 35, đến nay nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản báo cáo gửi về Bộ. Qua báo cáo, kiểm tra việc thực hiện của các Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:

1. Những việc đã làm được

Ngay từ đầu năm học 2008-2009, cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học về công tác tổ chức cán bộ, nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư số 35. Tính đến ngày 9/2/2009 đã có 50/63 Sở Giáo dục và Đào tạo có báo cáo (có danh sách kèm theo) về Bộ tình hình triển khai, thực hiện Thông tư số 35. Nhiều Sở đã chủ trì, xây dựng trình UBND tỉnh ký quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng theo quy định tại Thông tư số 35 (Bình Phước, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Đồng Nai, Gia Lai, Cà Mau, Sóc Trăng…). Trong đó, chú trọng các nội dung: chuyển giao trường Cao đẳng Sư phạm từ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là UBND cấp tỉnh) quản lý về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; giao Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đối với các tổ chức trực thuộc Sở; chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thực hiện việc tuyển dụng, hợp đồng lao động, điều động, luân chuyển và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức viên chức thuộc Sở; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm và phân bổ ngân sách của ngành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Nhiều Sở đã chủ động hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng khung biên chế mới của Phòng theo tinh thần Thông tư số 35, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu cán bộ viên chức; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho từng cán bộ, chuyên viên; điều chỉnh quy chế làm việc của các phòng, ban thuộc Sở, Phòng; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng quy chế làm việc; quy định tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó của các đơn vị…

2. Những tồn tại

Một số Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 35 còn chậm, thiếu đồng bộ. Đến nay, dự thảo Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Thông tư số 35 vẫn chưa được UBND tỉnh ký ban hành hoặc đã ban hành nhưng chưa thực hiện đúng tinh thần Thông tư số 35 (Bắc Giang, Ninh Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu…). Một số Sở Giáo dục và Đào tạo đến nay vẫn chưa có báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 35, chưa xây dựng được khung biên chế Sở, Phòng theo yêu cầu tại công văn số 1172/BGDĐT-TCCB ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo).

Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại này là do một số Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, tinh thần cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt chưa làm tốt công tác phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan để tham mưu với UBND cấp tỉnh trong việc triển khai Thông tư số 35 của liên Bộ.

Để thực hiện nghiêm túc Thông tư số 35 của liên Bộ, Bộ đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chưa triển khai hoặc đã triển khai thực hiện nhưng chưa đúng tinh thần Thông tư số 35, tiếp tục chủ động, khẩn trương xây dựng và tham mưu với UBND cấp tỉnh ký ban hành Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ đã giao cho Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tinh thần Thông tư số 35.

Dự kiến đầu tháng 4/2009, Bộ sẽ có sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này trên phạm vi toàn quốc để báo cáo liên Bộ và thông báo với UBND các tỉnh, thành phố. Các Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có báo cáo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 35 đề nghị báo cáo gấp về Bộ đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) hoặc Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổ chức biên chế) để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- UBND tỉnh (để phối hợp);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV NGÀY 14/7/2008 CỦA LIÊN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GD&ĐT VÀ PHÒNG GD&ĐT

(Kèm theo Công văn số 796/BGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 35)

Vùng

STT

Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo thực hiện TT số 35

QĐ chức năng, nhiệm vụ Sở, Phòng

Dự kiến khung biên chế Sở, Phòng

Ghi chú

Vùng 1

1

Quảng Ninh

12.11.2008

12.11.2009

 

 

2

Hòa Bình

13.1.2009

 

 

 

3

Lạng Sơn

13.1.2009

18.11.2008

 

 

4

Tuyên Quang

20.1.2009

20.1.2009

26.12.2008

 

5

Lai Châu

8.1.2009

 

8.1.2009

 

6

Hà Giang

9.1.2009

 

 

 

7

Cao Bằng

13.1.2009

 

13.1.2009

 

8

Thái Nguyên

 

 

14.1.2009

 

9

Điện Biên

14.1.2009

 

14.1.2009

 

10

Bắc Giang

16.1.2009

16.1.2009

16.1.2009

 

11

Phú Thọ

19.1.2009

 

19.1.2009

 

12

Lào Cai

19.1.2009

 

19.1.2009

 

13

Sơn La

19.1.2009

 

 

 

14

Bắc Kạn

19.1.2009

 

 

 

15

Yên Bái

19.1.2009

 

 

 

Vùng 2

16

Hưng Yên

25.12.2008

 

25.12.2008

 

17

Ninh Bình

13.1.2009

13.1.2009

5.1.2009

 

18

Thái Bình

13.1.2009

 

8.1.2009

 

19

Vĩnh Phúc

9.1.2009

 

9.1.2009

 

20

Hà Nam

13.1.2009

 

 

 

21

Hải Dương

 

 

 

 

22

Bắc Ninh

 

 

 

 

23

Nam Định

12.2.2009

 

 

 

Vùng 3

24

Hà Tĩnh

24.12.2008

24.12.2008

26.12.2008

 

25

Thanh Hóa

8.1.2009

13.1.2009

8.1.2009

 

26

Nghệ An

 

 

 

 

27

Quảng Bình

 

 

 

 

28

Quảng Trị

 

 

 

 

29

Thừa Thiên Huế

11.2.2009

 

10.2.2009

 

Vùng 4

30

Quảng Nam

26.12.2009

 

26.12.2008

 

31

Quảng Ngãi

9.1.2009

3.11.2008

 

 

32

Kon Tum

2.1.2009

 

2.1.2009

 

33

Gia Lai

19.1.2009

19.1.2009

5.1.2009

 

34

Đăk Nông

 

 

8.1.2009

 

35

Phú Yên

13.1.2009

 

 

 

36

Lâm Đồng

 

 

 

 

37

Khánh Hòa

12.1.2009

 

 

 

38

Đăk Lăc

 

 

 

 

39

Bình Định

 

 

 

 

Vùng 5

40

Bình Phước

 

8.10.2008

 

 

41

Đồng Nai

19.12.2009

19.12.2009

 

 

42

Bà Rịa - Vũng Tàu

22.1.2009

22.1.2009

22.1.2009

 

43

Bình Dương

2.2.2009

 

2.2.2009

 

44

Tây Ninh

5.2.2009

 

5.2.2009

 

45

Ninh Thuận

9.1.2009

5.2.2009

5.1.2009

 

46

Bình Thuận

13.1.2009

2.2.2009

09.2.2009

 

Vùng 6

47

Hậu Giang

12.1.2009

28.10.2008

12.1.2009

 

48

Kiên Giang

5.12.2009

5.12.2009

9.1.2009

 

49

Trà Vinh

16.12.2008

 

16.12.2008

 

50

Bến Tre

9.2.2009

5.1.2001

 

 

51

Tiền Giang

19.1.2009

19.1.2009

19.1.2009

 

52

An Giang

12.1.2009

 

 

 

53

Bạc Liêu

19.1.2009

 

 

 

54

Sóc Trăng

 

2.2.2009

 

 

55

Cà Mau

9.1.2009

2.2.2009

2.1.2009

 

56

Long An

22.1.2009

 

22.1.2009

 

57

Đồng Tháp

 

 

 

 

58

Vĩnh Long

 

 

 

 

Vùng 7

59

Đà Nẵng

9.1.2009

5.2.2009

 

 

60

Cần Thơ

 

 

22.1.2009

 

61

Hải Phòng

16.1.2009

 

 

 

62

Hà Nội

 

 

 

 

63

Thành phố Hồ Chí Minh

9.2.2009

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 796/BGDĐT-TCCB về việc triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.280

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49