Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5714/BNN-PC năm 2014 kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành quy định về quyền con người tại Hiến pháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5714/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 18/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5714/BNN-PC
V/v kết quả rà soát văn bản QPPL bảo đảm thi hành các quy định về quyền con người tại Hiến pháp

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp công văn số 755/BTP-PLQT ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành các quy định về quyền con người tại Hiến pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả như sau:

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg , ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 383/QĐ-BNN-PC ngày 07 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 755/BTP-PLQT ngày 17 tháng 3 năm 2014 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành các quy định về quyền con người tại Hiến pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 1593/BNN-PC ngày 26/3/2014 về việc hướng dẫn cách thức thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật với các quy định của Hiến pháp. Công văn hướng dẫn cụ thể về phạm vi, đối tượng rà soát, nội dung, cách thức rà soát và thời hạn tiến hành rà soát để các đơn vị chủ động thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng rà soát.

3. Các đơn vị thuộc Bộ tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm rà soát của mình so với các quy định của Hiến pháp. Việc rà soát căn cứ vào tinh thần, các nguyên tắc cơ bản và những quy định cụ thể của Hiến pháp tại Chương II về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Từ Điều 14 đến Điều 49); các quy định của Hiến pháp tại Chương III về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

1. Kết quả rà soát Luật, Pháp lệnh thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các quy định của Hiến pháp:

- Tổng số Luật, Pháp lệnh thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm thi hành các quy định của Hiến pháp: 9 văn bản

- Tổng số Luật, Pháp lệnh có nội dung trái với quy định của Hiến pháp cần phải dừng thi hành: 0 văn bản

- Tổng số Luật, Pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp: 1 văn bản

(chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)

2. Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các quy định của Hiến pháp

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát: 708 văn bản

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp: 0 văn bản

- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái với quy định của Hiến pháp cần phải dừng thi hành: 0 văn bản

(chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.(6b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC 1:

BẢNG NỘI DUNG RÀ SOÁT
(Ban hành kèm theo công văn số 5714/BNN-PC ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1. Bảng nội dung rà soát luật, pháp lệnh về quyền con người

STT

Quy định của luật, pháp lệnh được rà soát (nêu tên của văn bản được rà soát mà quy định đó trực tiếp liên quan đến quy định của Hiến pháp)

Nội dung rà soát

Đề xuất, kiến nghị

Cơ quan chủ trì thực hiện đề xuất, kiến nghị

Các mốc thời gian thực hiện đề xuất kiến nghị

Rà soát theo mục 1.1. Phần III Hướng dẫn rà soát

Rà soát theo mục 1.2. Phần III Hướng dẫn rà soát

Rà soát theo mục 1.3. Phần III Hướng dẫn rà soát

 

Điều 33:

Mọi người có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm

1.

Pháp lệnh Giống vật nuôi
(Số: 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004)

 

 

Pháp lệnh chỉ quy định quản lý về giống, chưa quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh chăn nuôi thương mại

Thay thế bằng Luật Chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2014-2018

2. Bảng nội dung rà soát đối với văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Quy định của luật, pháp lệnh được rà soát (nêu tên của văn bản được rà soát mà quy định đó trực tiếp liên quan đến quy định của Hiến pháp)

Nội dung rà soát

Đề xuất, kiến nghị

Cơ quan chủ trì thực hiện đề xuất, kiến nghị

Các mốc thời gian thực hiện đề xuất kiến nghị

Rà soát theo mục 1.1. Phần III Hướng dẫn rà soát

Rà soát theo mục 1.2. Phần III Hướng dẫn rà soát

Rà soát theo mục 1.3. Phần III Hướng dẫn rà soát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT VÀ KIẾN NGHỊ HÌNH THỨC XỬ LÝ
(Ban hành kèm theo công văn số 5714/BNN-PC ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật được rà soát

1.1. Danh mục luật, pháp lệnh được rà soát: 09 văn bản

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

1.

Luật

Số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

 

2.

Luật

Số 33/2013/QH13 ngày 19/06/2013

Luật Phòng, chống thiên tai

 

3.

Luật

Số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Đê điều

 

4.

Luật

Số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

 

5.

Luật

Số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Luật Thủy sản

 

6.

Pháp lệnh

Số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004

Pháp lệnh thú y

 

7.

Pháp lệnh

Số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh Giống vật nuôi

 

8.

Pháp lệnh

Số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh Giống cây trồng

 

9.

Pháp lệnh

Số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/04/2001

Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi

 

1.2. Danh mục văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 708 văn bản

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Ghi chú

I. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

1.

Nghị định

58/2002/NĐ-CP, ngày 06/3/2002

Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

 

2.

Nghị định

02/2007/NĐ-CP, ngày 05/01/2007

Về kiểm dịch thực vật

 

3.

Nghị định

114/2013/NĐ-CP, ngày 10/4/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

4.

Quyết định

132/2006/QĐ-TTg, ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

 

5.

Quyết định

10/2010/QĐ-TTg, ngày 10/02/2010

Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

 

6.

Thông tư

88/2007/TT-BNN, ngày 11/01/2007

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa

 

7.

Thông tư

55/2009/TT-BNNPTNT, ngày 28/8/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

 

8.

Thông tư

77/2009/TT-BNNPTNT, ngày 10/12/2009

Quy định kiểm tra nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

 

9.

Thông tư

26/2010/TT-BNNPTNT, ngày 27/4/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

 

10.

Thông tư

58/2010/TT-BNNPTNT, ngày 10/5/2012

Hướng dẫn phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa

 

11.

Thông tư

63/2010/TT-BNNPTNT, ngày 01/11/2010

Hướng dẫn quy định cấp CSF đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

12.

Thông tư

71/2010/TT-BNNPTNT, ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

 

13.

Thông tư

18/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

14.

Thông tư

85/2011/TT-BNNPTNT, 14/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

15.

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT, ngày 27/3/2012

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

 

16.

Thông tư

39/2012/TT-BNNPTNT, ngày 13/8/2012

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

 

17.

Thông tư

40/2012/TT-BNNPTNT, ngày 15/8/2012

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 

18.

Thông tư

63/2012/TT-BNNPTNT, ngày 14/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

 

19.

Thông tư

65/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/12/2012

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

 

20.

Thông tư

03/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/01/2013

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

 

21.

Thông tư

14/2013/TT-BNNPTNT, ngày 25/02/2013

Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

 

22.

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT, ngày 17/4/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

 

23.

Thông tư

32/2013/TT-BNNPTNT, ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

 

24.

Thông tư

37/2013/TT-BNNPTNT, 02/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; ban hành Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Viêt Nam

 

25.

Quyết định

89/2002/QĐ-BNN, ngày 08/10/2002

Quy định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây và sinh vật có ích nhập khẩu

 

26.

Quyết định

82/2003/QĐ-BNN, ngày 04/9/2003

Ban hành tiêu chuẩn ngành “Quy định công tác điều tra, phát hiện sinh vật gây hại cây trồng”

 

27.

Quyết định

73/2005/QĐ-BNN, ngày 15/6/2007

Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

28.

Quyết định

35/2007/QĐ-BNN, ngày 23/4/2007

Công bố bảng mã HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

29.

Quyết định

48/2007/QĐ-BNN, ngày 29/5/2007

Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

 

30.

Quyết định

55/2007/QĐ-BNN

Công bố mã số HS thuốc Bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

 

31.

Quyết định

58/2007/QĐ-BNN, ngày 15/6/2007

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ Kiểm dịch thực vật và chế độ cấp phát, sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm dịch thực vật

 

32.

Quyết định

89/2007/QĐ-BNN, ngày 11/01/2007

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

 

33.

Quyết định

97/2008/QĐ-BNN, ngày 10/6/2008

Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

II. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

 

34.

Nghị định

08/2010/NĐ-CP, ngày 05/2/2010

Quản lý thức ăn chăn nuôi

 

35.

Nghị định

119/2013/NĐ-CP, ngày 09/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

 

36.

Quyết định

1405/QĐ-TTg, ngày 16/10/2007

Về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm.

 

37.

Thông tư liên tịch

148/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT, ngày 13/12/2007

Hướng dẫn chế độ đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi

 

38.

Thông tư

60/2008/TT-BNN, ngày 15/5/2008

Sửa đổi Thông tư 92/2007/TT-BNN hướng dẫn Quyết định 1405/QĐ-TTg về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 

39.

Thông tư

16/2009/TT-BNN, ngày 19/3/2009

Quy định về đánh số tai bò sữa, bò thịt

 

40.

Thông tư

81/2009/TT-BNNPTNT 25/12/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

 

41.

Thông tư

04/2010/TT-BNNPTNT, ngày 15/01/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

 

42.

Thông tư

39/2010/TT-BNNPTNT, ngày 28/06/2010

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

 

43.

Thông tư

01/2010/TT-BNNPTNT, ngày 07/01/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”

 

44.

Thông tư

33/2010/TT-BNNPTNT, ngày 22/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”

 

45.

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT, ngày 21/01/2011

Hướng dẫn quản lý nhà nước về chăn nuôi

 

46.

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

47.

Thông tư

43/2011/TT-BNNPTNT, ngày 07/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

 

48.

Thông tư

58/2011/TT-BNNPTNT, 24/08/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”

 

49.

Thông tư

61/2011/TT-BNNPTNT, ngày 12/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

 

50.

Thông tư

66/2011/TT-BNNPTNT, ngày 10/10/2011

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

 

51.

Thông tư

72/2011/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

 

52.

Thông tư

81/2011/TT-BNNPTNT, ngày 01/12/2011

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

 

53.

Thông tư

06/2012/TT-BNNPTNT, ngày 01/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn”

 

54.

Thông tư

23/2012/TT-BNNPTNT, ngày 18/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009

 

55.

Thông tư

26/2012/TT-BNNPTNT, ngày 25/6/2012

Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

 

56.

Thông tư

41/2012/TT-BNNPTNT, ngày 15/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

 

57.

Thông tư

49/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống được phép sản xuất, kinh doanh”

 

58.

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT, ngày 07/11/2012

Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

 

59.

Thông tư

18/2013/TT-BNNPTNT, ngày 14/3/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

 

60.

Thông tư

31/2013/TT-BNNPTNT, ngày 12/06/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

 

61.

Quyết định

61/2002/QĐ-BNN, ngày 08/7/2002

Danh mục hàng hóa giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

 

62.

Quyết định

66/2002/QĐ-BNN, ngày 16/7/2002

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

 

63.

Quyết định

77/2004/QĐ-BNN, ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

 

64.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNN, ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

 

65.

Quyết định

07/2005/QĐ-BNN, ngày 31/1/2005

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

 

66.

Quyết định

66/2005/QĐ-BNN, ngày 31/10/2005

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

 

67.

Quyết định

67/2005/QĐ-BNN, ngày 31/10/2005

Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

 

68.

Quyết định

88/2005/QĐ-BNN, ngày 27/12/2005

Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

 

69.

Quyết định

13/2007/QĐ-BNN, ngày 09/02/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

 

70.

Quyết định

42/2007/QĐ-BNN, ngày 16/05/2007

Bổ sung giống vật nuôi vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2007

 

71.

Quyết định

43/2006/QĐ-BNN, ngày 01/6/2006

Ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm.

 

72.

Quyết định

108/2007/QĐ-BNN, ngày 31/12/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

 

73.

Quyết định

03/2008/QĐ-BNN, ngày 09/01/2008

Bãi bỏ Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm”

 

74.

Quyết định

18/2008/QĐ-BNN, ngày 28/01/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi

 

III. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

 

75.

Nghị định

191/2007/NĐ-CP, ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

 

76.

Nghị định

88/2010/NĐ-CP, ngày 16/08/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

 

77.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP, ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

 

78.

Nghị định

42/2012/NĐ-CP, ngày 11/05/2012

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

 

79.

Nghị định

114/2013/NĐ-CP, ngày 03/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

80.

Nghị định

202/2013/NĐ-CP, ngày 27/11/2013

Về quản lý phân bón

 

81.

Nghị định

163/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

 

82.

Quyết định

01/2012/QĐ-TTg, ngày 09/01/2012

Chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

 

83.

Quyết định

49/2012/QĐ-TTg, ngày 08/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

 

84.

Quyết định

62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

 

85.

Thông tư

17/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

86.

Thông tư

21/2009/TT-BNN, ngày 24/04/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

 

87.

Thông tư

33/2009/TT-BNNPTNT, ngày 10/06/2009

Bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

 

88.

Thông tư

40/2009/TT-BNNPTNT, ngày 09/07/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

 

89.

Thông tư

41/2009/TT-BNNPTNT, ngày 09/07/2009

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.

 

90.

Thông tư

42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/07/2009

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

 

91.

Thông tư

43/2009/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

92.

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT, ngày 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

93.

Thông tư

59/2009/TT-BNNPTNT, ngày 09/09/2009

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015

 

94.

Thông tư

61/2009/TT-BNNPTNT, ngày 25/09/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam

 

95.

Thông tư

62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

96.

Thông tư

65/2009/TT-BNNPTNT, ngày 12/10/2009

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 

97.

Thông tư

72/2009/TT-BNNPTNT, ngày 17/11/2009

Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

 

98.

Thông tư

84/2009/TT-BNNPTNT, ngày 29/12/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

 

99.

Thông tư

85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

100.

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT, ngày 17/06/2010

Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

 

101.

Thông tư

36/2010/TT- BNNPTNT, ngày 24/06/2010

Ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

 

102.

Thông tư

39/2010/TT-BNNPTNT, ngày 28/6/2010

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo quyết định 142/2009/QĐ-TTg , ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

 

103.

Thông tư

40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

104.

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT, ngày 24/08/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

105.

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT, ngày 30/08/2010

Sửa đổi bổ sung Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

106.

Thông tư

52/2010/TT-BNNPTNT, ngày 09/09/2010

Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới.

 

107.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

 

108.

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 

109.

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

 

110.

Thông tư

29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 

111.

Thông tư

30/2011/TT-BNNPTNT, ngày 20/04/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

 

112.

Thông tư

41/2011/TT-BNNPTNT, ngày 02/06/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

 

113.

Thông tư

42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 

114.

Thông tư

45/2011/TT-BNNPTNT, ngày 24/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng

 

115.

Thông tư

48/2011/TT-BNNPTNT, ngày 05/07/2011

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

 

116.

Thông tư

51/2011/TT-BNNPTNT, ngày 27/07/2011

Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

 

117.

Thông tư

59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 

118.

Thông tư

64/2011/TT-BNNPTNT, ngày 04/10/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

 

119.

Thông tư

67/2011/TT-BNNPTNT, ngày 17/10/2011

Ban hành quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

 

120.

Thông tư

79/2011/TT-BNNPTNT, ngày 14/11/2011

Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

 

121.

Thông tư

86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 

122.

Thông tư

87/2011/TT-BNNPTNT, ngày 27/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

 

123.

Thông tư

09/2012/TT-BNNPTNT, ngày 15/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

 

124.

Thông tư

12/2012/TT-BNNPTNT, ngày 01/03/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

 

125.

Thông tư

13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 

126.

Thông tư

17/2012/TT-BNNPTNT, ngày 18/04/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

 

127.

Thông tư

18/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/04/2012

Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

 

128.

Thông tư

21/2012/TT-BNNPTNT, ngày 05/06/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

 

129.

Thông tư

24/2012/TT-BNNPTNT, ngày 19/06/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

 

130.

Thông tư

31/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 

131.

Thông tư

44/2012/TT-BNNPTNT, ngày 11/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

 

132.

Thông tư

45/2012/TT-BNNPTNT, ngày 12/09/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 

133.

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

 

134.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

 

135.

Thông tư

59/2012/TT-BNNPTNT, ngày 09/11/2012

Quy định về quản lý, sản xuất rau, quả và chè an toàn

 

136.

Thông tư

64/2012/TT-BNNPTNT, ngày  24/12/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

 

137.

Thông tư

180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011

Quy định về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

 

138.

Thông tư

06/2013/TT-BNNPTNT, ngày 22/01/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

 

139.

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT, ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

 

140.

Thông tư

11/2013/TT-BNNPTNT, ngày 06/02/2013

Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ

 

141.

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT, ngày 28/02/2013

Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

 

142.

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT, ngày 17/04/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

 

143.

Thông tư

30/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/06/2013

Hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng

 

144.

Thông tư

33/2013/TT-BNNPTNT, ngày 21/06/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giống cây trồng.

 

145.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT, ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

 

146.

Thông tư

47/2013/TT-BNNPTNT, ngày 8/11/2013

Hướng dẫn việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

 

147.

Quyết định

58/2004/QĐ-BNN, ngày 4/11/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng chính

 

148.

Quyết định

69/2004/QĐ-BNN, ngày 12/3/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu.

 

149.

Quyết định

74/2004/QĐ-BNN, ngày 16/12/2004

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

 

150

Quyết định

77/2005/QĐ-BNN ngày 23/11/2005

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

151.

Quyết định

79/2005/QĐ-BNN, ngày 5/12/2005

Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

 

152.

Quyết định

80/2005/QĐ-BNN, ngày 12/5/2005

Ban hành Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn.

 

153.

Quyết định

55/2006/QĐ-BNN ngày 7/7/2006

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

154.

Quyết định

10/2007/QĐ-BNN ngày 23/4/2007

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

155.

Quyết định

47/2007/QĐ-BNN, 29/05/2007

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

 

156.

Quyết định

56/2007/QĐ-BNN ngày 12/06/2007

Về việc bổ sung 12 loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS

 

157.

Quyết định

95/2007/QĐ-BNN, ngày 27/11/2007

Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

 

158.

Quyết định

102/2007/QĐ-BNN ngày 11/12/2007

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

159.

Quyết định

103/2007/QĐ-BNN, ngày 24/12/2007

Về việc bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm

 

160.

Quyết định

35/2008/QĐ-BNN, ngày 15/02/2008

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ.

 

161.

Quyết định

50/2008/QĐ-BNN, ngày 02/04/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

 

162.

Quyết định

59/2008/QĐ-BNN ngày 09/5/2008

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

163.

Quyết định

79/2008/QĐ-BNN ngày 08/7/2008

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

164.

Quyết định

98/2008/QĐ-BNN, ngày 09/10/2008

Bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS.

 

165.

Quyết định

104/2008/QĐ-BNN, ngày 21/10/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

 

166.

Quyết định

105/2008/QĐ-BNN, ngày 22/10/2008

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

 

167.

Quyết định

124/2008/QĐ-BNN, ngày 30/12/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

 

IV. LĨNH VỰC THÚ Y

168.

Nghị định

33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

 

169.

Nghị định

05/2007/NĐ-CP, ngày 09/01/2007

Phòng, chống bệnh dại ở động vật

 

170.

Nghị định

119/2008/NĐ-CP, ngày 28/11/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

 

171.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP, ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

 

172.

Nghị định

119/2013/NĐ-CP, ngày 09/10/2013

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và Thú y

 

173.

Chỉ thị

30/2005/CT-TTg, ngày 26/9/2005

Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

 

174.

Thông tư liên bộ

05/LB/TT, ngày 24/5/1997

Hướng dẫn những điều kiện trong giết mổ, buôn bán và vận chuyển Lợn, Trâu, Bò

 

175.

Thông tư liên tịch

64/2006/TTLT/BNN-BNV-BTC, ngày 25/08/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều

 

176.

Thông tư liên tịch

37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV, ngày 23/5/2011

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

177.

Thông tư

69/2005/TT-BNN, ngày 07/11/2005

Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm

 

178.

Thông tư

84/2005/TT-BNN, ngày 23/12/2005

Hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm đề phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1)

 

179.

Thông tư

85/2005/TT-BNN, ngày 23/12/2005

Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm

 

180.

Thông tư

37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006

Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

 

181.

Thông tư

42/2006/TT-BNN, ngày 01/6/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp

 

182.

Thông tư

02/2009/TT-BNN, ngày 14/01/2009

Hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y

 

183.

Thông tư

03/2009/TT-BNN, ngày 14/01/2009

Quy định ghi nhãn thuốc thú y

 

184.

Thông tư

11/2009/TT-BNN, ngày 04/3/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN

 

185.

Thông tư

15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009

Ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng dùng trong thú y

 

186.

Thông tư

22/2009/TT-BNN, ngày 28/4/2009

Hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi

 

187.

Thông tư

23/2009/TT-BNN, ngày 29/4/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong

 

188.

Thông tư

27/2009/TT-BNN, ngày 08/5/2009

Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt nam

 

189.

Thông tư

29/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/6/2009

Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN , ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

 

190.

Thông tư

30/2009/TT-BNN, ngày 04/6/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm

 

191.

Thông tư

36/2009/BNNPTNT, ngày 17/6/2009

Quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản

 

192.

Thông tư

48/2009/TT-BNN, ngày 04/8/2009

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật

 

193.

Thông tư

51/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/8/2009

Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

 

194.

Thông tư

52/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/8/2009

Ban hành danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong

 

195.

Thông tư

68/2009/TT-BNNPTNT, ngày 23/10/2009

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

 

196.

Thông tư

66/2009/TT-BNN, ngày 13/10/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

 

197.

Thông tư

06/2010/TT-BNNPTNT, ngày 02/02/2010

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

 

198.

Thông tư

20/2010/TT-BNNPTNT, ngày 02/04/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

 

199.

Thông tư

25/2010/TT-BNNPTNT, ngày 08/4/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

 

200.

Thông tư

29/2010/TT-BNNPTNT, ngày 06/5/2010

Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

 

201.

Thông tư

31/2010/TT-BNNPTNT, ngày 24/5/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

 

202.

Thông tư

39/2010/TT-BNNPTNT, ngày 28/6/2010

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

 

203.

Thông tư

41/2010/TT-BNNPTNT, ngày 5/7/2010

Quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

 

204.

Thông tư

43/2010/TT-BNNPTNT, ngày 14/7/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

 

205.

Thông tư

51/2010/TT-BNNPTNT, ngày 08/9/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

 

206.

Thông tư

53/2010/TT-BNNPTNT, ngày 10/9/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

 

207.

Thông tư

60/2010/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2010

Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn

 

208.

Thông tư

61/2010/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2010

Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm

 

209.

Thông tư

64/2010/TT-BNNPTNT, ngày 4/11/2010

Về việc đưa các sản phẩm có chứa trifluralin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

210.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT, ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

 

211.

Thông tư

04/2011/TT-BNNPTNT, ngày 24/01/2011

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn

 

212.

Thông tư

05/2011/TT-BNNPTNT, ngày 24/01/2011

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm

 

213.

Thông tư

20/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

 

214.

Thông tư

33/2011/TT-BNNPTNT, ngày 16/5/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y

 

215.

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT, ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

 

216.

Thông tư

52/2011/TT-BNNPTNT, ngày 28/7/2011

Quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi

 

217.

Thông tư

56/2011/TT-BNNPTNT, ngày 16/8/2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thú y thủy sản

 

218.

Thông tư

57/2011/TT-BNNPTNT, ngày 23/8/2011

Bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y

 

219.

Thông tư

71/2011/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

 

220.

Thông tư

01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012

Hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch

 

221.

Thông tư

03/2012/TT-BNNPTNT, ngày 16/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

 

222.

Thông tư

04/2012/TT-BNNPTNT, ngày 16/01/2012

Về việc đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

223.

Thông tư

07/2012/TT-BNNPTNT, ngày 13/02/2012

Quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

 

224.

Thông tư

08/2012/TT-BNNPTNT, ngày 13/02/2012

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

 

225.

Thông tư

25/2012/TT-BNNPTNT, ngày 22/6/2012

Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

226.

Thông tư

30/2012/TT-BNNPTNT, ngày 3/7/2012

Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện vệ sinh thú y

 

227.

Thông tư

32/2012/TT-BNNPTNT, ngày 20/7/2012

Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

 

228.

Thông tư

38/2012/TT-BNNPTNT, ngày 02/8/2012

Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

 

229.

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT, ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

 

230.

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT, ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/08/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

 

231.

Thông tư

28/2013/TT-BNNPTNT, ngày 31/5/2013

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

 

232.

Thông tư

53/2013/TT-BNNPTNT, ngày 12/12/2013

Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn

 

233.

Quyết định

99/NN-TY/QĐ, ngày 20/2/1995

Ban hành Quy định về vệ sinh thú y đối với lò mổ, điểm giết mổ động vật

 

234.

Quyết định

33/1998/QĐ-BNN/TY, ngày 24/02/1998

Ban hành Quy định về nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ các nước đang có bệnh Bò điên

 

235.

Quyết định

67/1999/QĐ-BNN/TY, ngày 20/4/1999

Ban hành Quy định về điều kiện và kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật

 

236.

Quyết định

45/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch

 

237.

Quyết định

46/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y

 

238.

Quyết định

47/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005

Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch

 

239.

Quyết định

48/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005

Quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y

 

240.

Quyết định

63/2005/QĐ-BNN, ngày 13/10/2005

Ban hành Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm

 

241.

Quyết định

64/2005/QĐ-BNN, ngày 13/10/2005

Ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

 

242.

Quyết định

69/2005/QĐ-BNN, ngày 07/11/2005

Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm

 

243.

Quyết định

86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005

Ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

 

244.

Quyết định

87/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005

Ban hành Quy trình kiểm soát giết mổ động vật

 

245.

Quyết định

06/2006/QĐ-BNN, ngày 23/01/2006

Ban hành danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

 

246.

Quyết định

10/2006/QĐ-BNN, ngày 10/02/2006

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

 

247.

Quyết định

15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/03/2006

Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y

 

248.

Quyết định

38/2006/QĐ-BNN, ngày 16/05/2006

Về việc Ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc

 

249.

Quyết định

48/2006/QĐ-BNN, ngày 09/06/2006

Ban hành Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

 

250.

Quyết định

49/2006/QĐ-BNN, ngày 13/6/2006

Ban hành Quy định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

 

251.

Quyết định

51/2006/QĐ-BNN, 16/6/2006

Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng vắc xin Lở mồm long móng

 

252.

Quyết định

61/2006/QĐ-BNN, ngày 09/8/2006

Bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ một số tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

253.

Quyết định

67/2006/QĐ-BNN, ngày 12/09/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

 

254.

Quyết định

70/2006/QĐ-BNN, 14/9/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

 

255.

Quyết định

03/2007/QĐ-BTS, ngày 03/4/2007

Ban hành Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

 

256.

Quyết định

05/2007/QĐ-BNN, 22/01/2007

Sửa đổi quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

 

257.

Quyết định

10/2007/QĐ-BTS, ngày 31/7/2007

Ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

258.

Quyết định

71/2007/QĐ-BNN, 06/8/2007

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

 

259.

Quyết định

72/2007/QĐ-BNN, 06/8/2007

Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

 

260.

Quyết định

98/2007/QĐ-BNN, 03/12/2007

Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

 

261.

Quyết định

99/2007/QĐ-BNN, 03/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

 

262.

Quyết định

100/2007/QĐ-BNN, 03/12/2007

Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

 

263.

Quyết định

04/2008/QĐ-BNN, ngày 10/01/2008

Ban hành quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp Quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành

 

264.

Quyết định

06/2008/QĐ-BNN, ngày 18/01/2008

Bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

265.

Quyết định

19/2008/QĐ-BNN, 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

 

266.

Quyết định

66/2008/QĐ-BNN, 26/5/2008

Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

 

267.

Quyết định

71/2008/QĐ-BNN, 09/06/2008

Chuyển giao Trạm Kiểm dịch động vật Nội Bài về trực thuộc Cơ quan Thú y vùng I

 

268.

Quyết định

80/2008/QĐ-BNN, 15/7/2008

Ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)

 

269.

Quyết định

126/2008/QĐ-BNN, 30/12/2008

Sửa đổi, bổ sung Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

270.

Chỉ thị

2349/CT-BNN-TY, ngày 06/8/2008

Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm

 

271.

Chỉ thị

3599/CT-BNN-VP, ngày 02/12/2008

Tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng

 

V. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

272.

Nghị định

109/2003/NĐ-CP, ngày 23/9/2003

Về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

 

273.

Nghị định

200/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004

Về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh

 

274.

Nghị định

135/2005/NĐ-CP, ngày 08/11/2005

Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

 

275.

Nghị định

09/2006/NĐ-CP, ngày 16/01/2006

Về phòng cháy và chữa cháy rừng

 

276.

Nghị định

23/2006/NĐ-CP, ngày 03/03/2006

Về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

 

277.

Nghị định

32/2006/NĐ-CP, ngày 30/03/2006

Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

 

278.

Nghị định

82/2006/NĐ-CP, ngày 10/8/2006

Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

 

279.

Nghị định

119/2006/NĐ-CP, ngày 16/10/2006

Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm

 

280.

Nghị định

48/2007/NĐ-CP, ngày 28/03/2007

Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

 

281.

Nghị định

05/2008/NĐ-CP, ngày 14/01/2008

Về quỹ bảo vệ và phát triển rừng

 

282.

Nghị định

74/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010

Phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng.

 

283.

Nghị định

99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

284.

Nghị định

117/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010

Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

 

285.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

 

286.

Nghị định

157/2013/NĐ-CP, ngày 11/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

 

287.

Quyết định

162/1999/QĐ-TTg, ngày 7/8/1999

Chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ cộng hòa liên bang Đức

 

288.

Quyết định

141/2000/QĐ-TTg, ngày 11/12/2000

Chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Trị, Phú Yên, Giai Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)

 

289.

Quyết định

252/2000/QĐ-TTg ngày 22/3/2000

Về việc bổ sung, sửa đổi thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

 

290.

Quyết định

28/2001/QĐ-TTg 09/03/2001

Sửa đổi bổ sung Quyết định 141/2000 về Chính sách đầu tư hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án quy hoạch lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)

 

291.

Quyết định

152/2001/QĐ-TTg ngày 9/10/2001

Cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

 

292.

Quyết định

178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001

Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

 

293.

Quyết định

132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002

Về giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

 

294.

Quyết định

192/2003/QĐ-TTg, ngày 17/9/2003

Về việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010

 

295.

Quyết định

264/2003/QĐ-TTg, ngày 16/12/2003

Về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh

 

296.

Quyết định

153/2004/QĐ-TTg, ngày 17/8/2004

Về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững rừng ở Việt Nam

 

297.

Quyết định

304/2005/QĐ-TTg, ngày 23/11/2005

Về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên

 

298.

Quyết định

99/2006/QĐ-TTg, 08/05/2006

Về việc phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu

 

299.

Quyết định

132/2006/QĐ-TTg, ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

 

300.

Quyết định

186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/08/2006

Ban hành Quy chế quản lý rừng

 

301.

Quyết định

18/2007/QĐ-TTg, ngày 05/02/2007

Về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

 

302.

Quyết định

57/2007/QĐ-TTg, ngày 04/05/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

 

303.

Quyết định

147/2007/QĐ-TTg, ngày 10/09/2007

Về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015

 

304.

Quyết định

166/2007/QĐ-TTg, ngày 30/10/2007

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án “Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên”

 

305.

Quyết định

39/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng

 

306.

Quyết định

04/2010/QĐ-TTg, ngày 25/01/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

307.

Quyết định

73/2010/QĐ-TTg, ngày 16/11/2010

Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

 

308.

Quyết định

34/2011/QĐ-TTg, ngày 24/06/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

 

309.

Quyết định

66/2011/QĐ-TTg, ngày 9/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015

 

310.

Quyết định

07/2012/QĐ-TTg, ngày 8/02/2012

Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

 

311.

Quyết định

24/2012/QĐ-TTg, ngày 01/6/2012

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020

 

312.

Quyết định

39/2012/QĐ-TTg, ngày 5/10/2012

Ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

 

313.

Quyết định

11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 

314.

Chỉ thị

38/2005/CT-TTg, ngày 05/12/2005

Rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất)

 

315.

Thông tư

47/2001/TTNN-CS ngày 01/01/2001

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg , ngày 11/12/2000 và Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg , ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ “về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE(SF)”

 

316.

Thông tư

56/2005/TT-BNN, ngày 09/9/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 47/2001/BNN-CS ngày 19/4/2001 của Bộ NN và PTNT về hướng dẫn chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình tham gia dự án khu vực lâm nghiệp

 

317.

Thông tư

11/2006/TT-BNN, ngày 14/02/2006

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung theo Quyết định số 60/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

 

318.

Thông tư

14/2006/TT-BNN, ngày 07/03/2006

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương

 

319.

Thông tư

17/2006/TT-BNN, ngày 14/03/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

 

320.

Thông tư

99/2006/TT-BNN, ngày 06/11/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg , ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 

321.

Thông tư

102/2006/TT-BNN, ngày 13/11/2006

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

 

322.

Thông tư

21/2007/TT-BNN ngày 27/03/2007

Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015”

 

323.

Thông tư

22/2007/TTLT-BNN-BNV, ngày 27/03/2007

Về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương

 

324.

Thông tư

38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

 

325.

Thông tư

57/2007/TT-BNN ngày 13/06/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg , ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

 

326.

Thông tư

61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

327.

Thông tư

03/2007/TTLT-BNV-BNN ngày 19/10/2007

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm

 

328.

Thông tư

16/2007/TT-BNN ngày 14/02/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng Chứng chỉ xuất khẩu mẫu vật lưu niệm thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 

329.

Thông tư

70/2007/TT-BNN ngày 01/08/2007

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư

 

330.

Thông tư

05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008

Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng

 

331.

Thông tư

90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tịch thu

 

332.

Thông tư

13/2009/TT-BNN, ngày 12/3/2009

Hướng dẫn một số vấn đề quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

 

333.

Thông tư

24/2009/TT-BNN, ngày 05/5/2009

Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

334.

Thông tư

25/2009/TT-BNN, ngày 05/05/2009

Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng

 

335.

Thông tư

34/2009/TT-BNNPTNT, ngày 10/6/2009

Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng

 

336.

Thông tư

58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009

Hướng dẫn về trồng cao su trên đất lâm nghiệp

 

337.

Thông tư

87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009

Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

338.

Thông tư

15/2010/TT-BNNPTNT, ngày 22/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh”

 

339.

Thông tư

98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT, ngày 19/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP

 

340.

Thông tư

100/2010/TT-BNN-BCA, ngày 22/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

 

341.

Thông tư

25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

342.

Thông tư

35/2011/TT-BNNPTNT, ngày 20/5/2011

Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

 

343.

Thông tư

69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

 

344.

Thông tư

70/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

 

345.

Thông tư

78/2011/TT-BNNPTNT, ngày 11/11/2011

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng

 

346.

Thông tư

80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011

Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

347.

Thông tư

01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012

Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

 

348.

Thông tư

20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012

Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

349.

Thông tư

42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2012

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT 04/01/2012 quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

 

350.

Thông tư

47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012

Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

 

351.

Thông tư

51/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ và phát triển rừng quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 

352.

Thông tư

60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012

Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

353.

Thông tư

23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013

Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

 

354.

Thông tư

24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 

355.

Thông tư

40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 

356.

Quyết định

2375-NN-CBNLS/QĐ ngày 30/12/1996

Ban hành Quy chế về việc xét duyệt quy hoạch mạng lưới và cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các Doanh nghiệp

 

357.

Quyết định

94/2000/QĐ-BNN- KL ngày 24/8/2000

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ trong lực lượng Kiểm lâm

 

358.

Quyết định

06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005

Ban hành quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên

 

359.

Quyết định

13/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính

 

360.

Quyết định

14/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

 

361.

Quyết định

16/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.

 

362.

Quyết định

38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005

Về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

 

363.

Quyết định

61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ

 

364.

Quyết định

62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng

 

365.

Quyết định

89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005

Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

 

366.

Quyết định

20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006

Ban hành tạm thời Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng

 

367.

Quyết định

44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm;

 

368.

Quyết định

62/2006/QĐ-BNN ngày 16/08/2006

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020

 

369.

Quyết định

106/2006/QĐ-BNN ngày 27/11/2006

Ban hành bản hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn

 

370.

Quyết định

24/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính

 

371.

Quyết định

25/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

 

372.

Quyết định

26/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

 

373.

Quyết định

46/2007/QĐ-BNN ngày 28/5/2007

Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng

 

374.

Quyết định

59/2007/QĐ-BNN ngày 19/06/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

375.

Quyết định

83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007

Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã;

 

376.

Quyết định

104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007

Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

 

377.

Quyết định

107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006;

 

378.

Quyết định

78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008

Quyết định phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020

 

379.

Quyết định

95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008

Ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

 

380.

Quyết định

111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

 

381.

Quyết định

112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008

Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

 

382.

Quyết định

114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008

Về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

 

383.

Quyết định

128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

 

384.

Thông tư liên tịch

80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 03/9/2003

Hướng dẫn Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

 

385.

Thông tư liên tịch

62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

 

386.

Thông tư liên tịch

19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

 

387.

Thông tư liên tịch

22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007

Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương

 

388.

Thông tư liên tịch

61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy chữa cháy rừng

 

389.

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/04/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

 

390.

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010

 

391.

Thông tư liên tịch

65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

 

392.

Thông tư liên tịch

70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 04/11/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ NN và PTNT - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của TTCP về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015

 

393.

Thông tư liên tịch

98/2010/TTLT-BQP-BNN ngày 19/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa Lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ;

 

394.

Thông tư liên tịch

07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011

Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp

 

395.

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

396.

Thông tư liên tịch

11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC- BKHĐT ngày 01/03/2012

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

 

397.

Thông tư liên tịch

62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

398.

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 19/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 5/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015

 

399.

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

 

400.

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/06/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng;

 

401.

Thông tư liên tịch

80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng

 

402.

Thông tư liên tịch

100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số Điều Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển rừng đặc dụng

 

VI. LĨNH VỰC THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

 

403.

Nghị định

50/CP, ngày 10/5/1997

Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương

 

404.

Nghị định

143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

 

405.

Nghị định

08/2006/NĐ-CP, ngày 16/01/2006

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000

 

406.

Nghị định

72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007

Về quản lý an toàn đập

 

407.

Nghị định

113/2007/NĐ-CP, ngày 28/6/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

 

408.

Nghị định

14/2010/NĐ-CP, ngày 27/02/2010

Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương

 

409.

Nghị định

04/2011/NĐ-CP, ngày 15/01/2011

Về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

 

410.

Nghị định

67/2012/NĐ-CP, ngày 10/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

 

411.

Nghị định

139/2013/NĐ-CP, ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

 

412.

Quyết định

93/1999/QĐ-TTg, ngày 05/4/1999

Chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão.

 

413.

Quyết định

185/1999/QĐ-TTg, ngày 13/9/1999

Chính sách hỗ trợ đối với vùng phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.

 

414.

Quyết định

104/2000/QĐ-TTg, ngày 25/8/2000

Phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020

 

415.

Quyết định

63/2002/QĐ-TTg, ngày 20/5/2002

Quyết định về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

 

416.

Quyết định

132/2006/QĐ-TTg, ngày 31/5/2006

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

 

417.

Quyết định

58/2006/QĐ-TTg, ngày 14/3/2006

Phê duyệt Chương trình đầu tư, củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

 

418.

Quyết định

78/2007/QĐ-TTg, ngày 29/5/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần

 

419.

Quyết định

92/2007/QĐ-TTg, ngày 21/6/2007

Quyết định phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ hệ thống Sông Hồng, sông Thái Bình

 

420.

Quyết định

172/2007/QĐ-TTg, ngày 16/11/2007

Quyết định phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

 

421.

Quyết định

131/2009/QĐ-TTg, ngày 02/11/2009

Một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

 

422.

Quyết định

142/2009/QĐ-TTg, ngày 31/12/2009

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

 

423.

Quyết định

03/2010/QĐ-TTg, ngày 25/01/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi

 

424.

Quyết định

01/2011/QĐ-TTg, ngày 04/01/2011

Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

 

425.

Quyết định

49/2012/QĐ-TTg, ngày 08/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

 

426.

Thông tư

75/2004/TT-BNN, ngày 20/12/2004

Hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước

 

427.

Thông tư liên tịch

64/2006/TTLT/BNN-BNV-BTC, ngày 25/8/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều.

 

428.

Thông tư

33/2008/TT-BNN, ngày 04/02/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập

 

429.

Thông tư liên tịch

48/2009/TTLT-BTC-BNN, ngày 12/3/2009

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều

 

430.

Thông tư

01/2009/TT-BNN, ngày 06/01/2009

Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

 

431.

Thông tư

26/2009/TT-BNN, ngày 11/5/2009

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

 

432.

Thông tư

45/2009/TT-BNNPTNT, ngày 24/7/2009

Hướng dẫn lập và phê duyệt Phương án bảo vệ công trình thủy lợi

 

433.

Thông tư

65/2009/TT-BNNPTNT, ngày 12/10/2009

Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi

 

434.

Thông tư

56/2010/TT-BNNPTNT, ngày 01/10/2010

Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi

 

435.

Thông tư

42/2010/TT-BNNPTNT, 06/7/2010

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi

 

436.

Thông tư

39/2010/TT-BNNPTNT, ngày 28/6/2010

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh hiểm nguy được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

 

437.

Thông tư

21/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

 

438.

Thông tư

40/2011/TT-BNNPTNT, ngày 27/5/2011

Quy định năng lực của tổ chức cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

 

439.

Thông tư

46/2011/TT-BNNPTNT, ngày 27/6/2011

Về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

 

440.

Thông tư

27/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/6/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

 

441.

Thông tư liên tịch

75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT, ngày 15/5/2012

Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

 

442.

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT, ngày 16/01/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình Môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

 

443.

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGD, ngày 31/5/2013

Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa 3 ngành: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục trong về thực hiện Chương trình Môi trường quốc gia nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

 

444.

Quyết định

211/1998/QĐ-BNN-QLN, ngày 19/12/1998

Ban hành Quy định về chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của Doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi

 

445.

Quyết định

17/2002/QĐ-BNN, ngày 12/3/2002

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng vật tư dự trữ phòng chống lụt bão.

 

446.

Quyết định

59/2002/QĐ-BNN, ngày 03/7/2002

Quy định mức nước thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

 

447.

Quyết định

55/2004/QĐ-BNN, ngày 01/11/2004

Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

448.

Quyết định

56/2004/QĐ-BNN, ngày 01/11/2004

Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

 

449.

Quyết định

62/2007/QĐ-BNN, ngày 28/6/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

450.

Quyết định

92/2008/QĐ-BNN, ngày 17/9/2008

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão.

 

451.

Chỉ thị

57/2006/CT-BNN, ngày 21/7/2006

Về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão

 

452.

Chỉ thị

58/2006/CT-BNN, ngày 21/7/2006

Triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các địa phương miền núi

 

453.

Chỉ thị

60/2006/CT-BNN, ngày 02/8/2006

Triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ ở các địa phương duyên hải miền Trung.

 

454.

Chỉ thị

85/2007/CT-BNN, ngày 11/10/2007

Đẩy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven biển

 

VII. LĨNH VỰC THỦY SẢN

455.

Nghị định

27/2005/NĐ-CP ngày 8/3/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy sản;

 

456.

Nghị định

59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005

Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

 

457.

Nghị định

66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005

Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

 

458.

Nghị định

57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008

Ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia & quốc tế

 

459.

Nghị định

119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 33/2005/NĐ-CP

 

460.

Nghị định

14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

 

461.

Nghị định

32/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2010

Quy định về hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam;

 

462.

Nghị định

33/2009/NĐ-CP ngày 31/3/2010

Quy định về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

 

463.

Nghị định

52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010

Về nhập khẩu tàu cá

 

464.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011

Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

 

465.

Nghị định

53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

 

466.

Nghị định

80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

Về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

 

467.

Nghị định

55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012

Về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

468.

Nghị định

102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012

Về tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm ngư

 

469.

Nghị định

103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

 

470.

Chỉ thị

22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển đặc biệt là đánh bắt xa bờ.

 

471.

Quyết định

29/2007/QĐ-TTg ngày 28/2/2007

Thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

 

472.

Quyết định

118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro

 

473.

Quyết định

05/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

474.

Quyết định

18/2002/QĐ-BTS ngày 3/6/2002

Ban hành Quy chế khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản

 

475.

Quyết định

10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006

Ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

 

476.

Chỉ thị

02/2007/CT-BTS ngày 15/6/2007

Về việc tăng cường quản lý nghề cá nội địa

 

477.

Quyết định

96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007

Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.

 

478.

Quyết định

57/2008/QĐ-BNN ngày 02/5/2008

Ban hành danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh

 

479.

Quyết định

82/2008/QĐ-BNN ngày 7/7/2008

Công bố Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

 

480.

Thông tư

02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

 

481.

Thông tư

02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

 

482.

Quyết định

03/2007/QĐ-BTS ngày 3/4/2007

Ban hành quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

 

483.

Quyết định

06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008

Ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

484.

Quyết định

57/2008/QĐ-BNN ngày 2/5/2008

Ban hành Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh

 

485.

Thông tư

62/2008/TT-BNN ngày 20/05/2008

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 (phạm vi bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh giống)

 

486.

Quyết định

102/2008/QĐ-BNN ngày 17/10/2008

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

 

487.

Quyết định

108/2008/QĐ-BNN ngày 6/11/2008

Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

488.

Quyết định

123/2008/QĐ-BNN ngày 29/12/2008

Ban hành Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

 

489.

Thông tư

53/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009

Quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam

 

490.

Thông tư

57/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/09/2009;

Các văn bản ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

491.

Thông tư

67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009

Ban hành Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

 

492.

Thông tư

71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam”

 

493.

Thông tư

73/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009

Ban hành Quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng

 

494.

Thông tư

74/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009

Ban hành Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

 

495.

Thông tư

82/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009

Ban hành QCVN 02 - 14: 2009/BNNPTNT cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường

 

496.

Thông tư

12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam”

 

497.

Thông tư

13/2010/TT-BNNPTNT ngày 12/3/2010

Ban hành Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

 

498.

Thông tư

64/2010/TT-BNNPTNT ngày 4/11/2010

Các văn bản ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam;

 

499.

Thông tư

44/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

 

500.

Thông tư

45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

 

501.

Thông tư

01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2011

Quy định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

 

502.

Thông tư

15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

Ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển”

 

503.

Thông tư

24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

 

504.

Thông tư

28/2011/TT-BNNPTNT

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

 

505.

Thông tư

62/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/09/2011

Ban hành Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành

 

506.

Thông tư

65/2011/TT-BNNPTNT ngày 5/10/2011

Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

507.

Thông tư

89/2011/TT-BNN ngày 29/12/2011

Ban hành danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm

 

508.

Thông tư

03/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009

 

509.

Thông tư

04/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/1/2012.

Ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

510.

Thông tư

36/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

511.

Thông tư

37/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

512.

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT, ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/08/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

 

513.

Thông tư

08/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

514.

Thông tư

09/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

515.

Thông tư

13/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/2/2013

Quy định về đăng kiểm viên tàu cá

 

516.

Thông tư

25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

 

517.

Thông tư

26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013

Về quản lý giống thủy sản

 

518.

Thông tư

29/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2013

Quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh

 

519.

Thông tư

39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

 

520.

Thông tư

44/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2013

Bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi Điều 15 thuộc Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT

 

521.

Thông tư

52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (sau đây viết tắt là Nghị định số 80/2012/NĐ-CP).

 

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

522.

Quyết định

113/2000/QĐ/BNN-XDCB, ngày 06/11/2000

Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho: các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

523.

Quyết định

11/2001/QĐ/BNN-XDCB, ngày 19/02/2001

Ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

 

524.

Thông tư

81/2001/TT-BNN-XDCB, ngày 09/8/2001

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

525.

Quyết định

101/2001/QĐ-BNN, ngày 15/10/2001

Về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng cho: các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

526.

Quyết định

90/2002/QĐ-BNN, ngày 09/10/2002

Ban hành quy định tạm thời “Xét chọn, chuyển giao và sử dụng phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình thủy lợi

 

527.

Quyết định

44/2003/QĐ-BNN-XDCB, ngày 14/02/2003

Sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản Quản lý đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

528.

Quyết định

55/2003/QĐ-BNN, ngày 09/4/2003

Ban hành tạm thời chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

529.

Quyết định

11/2005/QĐ-BNN, ngày 7/3/2005

Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

530.

Thông tư

06/2011/TT-BNNPTNT, ngày 28/01/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2009 và Thông tư số 38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2009

 

531.

Thông tư

12/2011/TT-BNNPTNT, ngày 15/3/2011

Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

532.

Thông tư

84/2011/TT-BNNPTNT, ngày 12/12/2011

Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

 

XI. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

533.

Nghị quyết

03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000

Nghị quyết của Chính phủ về kinh tế trang trại

 

534.

Nghị định

151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007

Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

 

535.

Nghị quyết

24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008

Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 

536.

Nghị quyết

30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008

Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

 

537.

Nghị định

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009

Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

 

538.

Nghị định

114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của CP về phát triển và quản lý chợ.

 

539.

Nghị quyết

775/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 20/4/2009

Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La

 

540.

Nghị quyết

55/2010/QH12

Về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

541.

Nghị định

20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

542.

Nghị định

41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010

Nghị định về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

543.

Nghị định

193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

Quy định chi tiết về một số điều của Luật HTX

 

544.

Quyết định

62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004

Về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 

545.

Quyết định

134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004

Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

 

546.

Quyết định

146/2005/QĐ-TTg, ngày 15/6/2005

Về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

 

547.

Quyết định

31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007

Về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

 

548.

Quyết định

33/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007

Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010

 

549.

Quyết định

57/2007/QĐ-TTg ngày 5/4/2007

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

 

550.

Quyết định

198/2007/QĐ-TTg, ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 07 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

 

551.

Quyết định

24/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008

Ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến 2010

 

552.

Quyết định

25/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008

Ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến 2010

 

553.

Quyết định

26/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008

Ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2010

 

554.

Quyết định

27/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008

Ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh thành phố vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến 2010

 

555.

Quyết định

167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

 

556.

Quyết định

13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015

 

557.

Quyết định

56/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của TTCP về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015

 

558.

Quyết định

70/2009/QĐ-TTg ngày 27/04/2009

Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

 

559.

Quyết định

102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009

Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

 

560.

Quyết định

34/2010/QĐ-TTg ngày 8/4/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

 

561.

Quyết định

57/2010/QĐ-TTg ngày 17/09/2010

Về miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch

 

562.

Quyết định

63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010

Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

 

563.

Quyết định

67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

 

564.

Quyết định

69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010

Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

565.

Quyết định

08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011

Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

 

566.

Quyết định

09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011

Quyết định về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015

 

567.

Quyết định

33/2011/QĐ-TTg ngày 10/6/2011

Về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sông trên sông nước, đầm phá di chuyển đến tái định cư tại các khu, điểm tái định cư

 

568.

Quyết định

43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư DA thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

569.

Quyết định

30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012

Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

 

570.

Quyết định

42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012

Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

 

571.

Quyết định

54/2012/QĐ-TTg ngày 4/12/2012

Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

 

572.

Quyết định

52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012

Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp

 

573.

Quyết định

59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012

Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020

 

574.

Quyết định

15/2013/QĐ-TTg ngày 23/2/2013

Về tín dụng đối với hộ cận nghèo

 

575.

Quyết định

33/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013

Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015

 

576.

Quyết định

62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn

 

577.

Thông tư

77/2002/BNN-TT ngày 28/8/2002

Về mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

 

578.

Thông tư

75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004

Hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ hợp tác dùng nước.

 

579.

Thông tư liên tịch

819/2004/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 10/11/2004

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 27/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

 

580.

Thông tư

80/2007/TT-BNN ngày 24/09/2007

Hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La

 

581.

Thông tư

34/2008/TT-BNN ngày 14/02/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24/9/2007 hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

 

582.

Thông tư

08/2009/TT-BNN, ngày 26/2/2009

Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

 

583.

Thông tư

07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010

Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

 

584.

Thông tư

14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/03/2010

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

 

585.

Thông tư liên tịch

66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010

Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo

 

586.

Thông tư liên tịch

13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011

Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

 

587.

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

 

588.

Thông tư liên tịch

26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 800/2010/TTg ngày 4/6/2010 của TTCP phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 

589.

Thông tư

27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

590.

Thông tư

34/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2011

Hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

 

591.

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

 

592.

Thông tư

41/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

 

593.

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

 

594.

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

 

595.

Thông tư liên tịch

51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 2/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT_BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 

596.

Quyết định

39/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005

Ban hành Quy định áp dụng đơn giá lập Quy hoạch chi tiết khu (điểm) tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

 

X. LĨNH VỰC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI

 

597.

Nghị định

66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006

Phát triển ngành nghề nông thôn

 

598.

Quyết định

153/1999/QĐ-TTg ngày 15/7/1999

Về một số chính sách phát triển muối

 

599.

Quyết định

132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000

Một số chính sách khuyến khích, phát triển ngành nghề nông thôn

 

600.

Quyết định

26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007

Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 

601.

Quyết định

11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011

Chính sách phát triển ngành mây tre

 

602.

Quyết định

65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011

Sửa đổi, bổ sung 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

 

603.

Quyết định

68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013

Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

 

604.

Thông tư

116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

 

605.

Thông tư

60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011

Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu

 

606.

Thông tư

68/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của thông tư số: 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu

 

607.

Thông tư

88/2011/TT-BNN ngày 28/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

 

608.

Thông tư

28/2012/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2012

Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

 

609.

Chỉ thị

24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003

Về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

 

XI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

610.

Thông tư

47/2009/TT-BNNPTNT 31/07/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản (Khoản 5, khoản 6 Điều 1)

 

611.

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009

Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

612.

Thông tư

05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường.

 

613.

Thông tư

25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

 

614.

Thông tư

37/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản.

 

615.

Thông tư

47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

 

616.

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010

Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

617.

Thông tư

51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

 

618.

Thông tư

03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

 

619.

Thông tư

13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011

Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

 

620.

Thông tư

14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

 

621.

Thông tư

23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

 

622.

Thông tư

44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/06/2011

Về việc bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

623.

Thông tư

53/2011/TT-BNNPTNT ngày 2/8/2011

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

 

624.

Thông tư

74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

 

625.