Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có tính tới chuẩn tiếng Anh không? Đánh giá theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên dựa trên những yêu cầu nào?

Tôi muốn hỏi tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có tính tới chuẩn tiếng Anh không? Khi đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên dựa trên những yêu cầu nào? Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định như thế nào? Rất mong được tư vấn

Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có tính tới chuẩn tiếng Anh không?

(1) Căn cứ Điều 1 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi là chuẩn nghề nghiệp giáo viên), hướng dẫn sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) và các tổ chức, cá nhân có liên quan."

Theo đó quy định chuẩn nghề nghiệp được ban hành kèm thông tin Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT áp dụng đối với cả giáo viên tiểu học.

(2) Căn cứ tại Điều 8. Tiêu chuẩn 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định như sau:

Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

(1) Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

+ Mức đạt: Có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Mức khá: Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Mức tốt: Có thể viết và trình bày đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

(2) Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

+ Mức đạt: Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục và quản lý học sinh theo quy định; hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục theo quy định;

+ Mức khá: Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động dạy học, giáo dục; cập nhật và sử dụng hiệu quả các phần mềm; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục;

+ Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục tộc;

Như vậy, tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có xét đến tiêu chí sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, trong đó tiếng anh là ngôn ngữ ưu tiên.

Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có tính tới chuẩn tiếng Anh không?

Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có tính tới chuẩn tiếng Anh không?

Đánh giá theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên dựa trên những yêu cầu nào?

Căn cứ Điều 9 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT yêu cầu đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

"1. Khách quan, toàn diện, công bằng và dân chủ.
2. Dựa trên phẩm chất, năng lực và quá trình làm việc của giáo viên trong điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.
3. Căn cứ vào mức của từng tiêu chí đạt được tại Chương II Quy định này và có các minh chứng xác thực, phù hợp."

Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 10 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

"1. Quy trình đánh giá
a) Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
b) Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
c) Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.
2. Xếp loại kết quả đánh giá
a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;
b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;
c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;
d) Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó)."

Trên đây là tư vấn của chúng tôi liên quan đến chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông mà bạn quan tâm.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giáo viên tiểu học

Trúc Linh

Giáo viên tiểu học
Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Giáo viên tiểu học Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
MỚI NHẤT
Pháp luật
Đối với giáo viên tiểu học hạng II có yêu cầu phải sử dụng thành thạo tiếng dân tộc thiểu số và tham gia đánh giá xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học hay không?
Pháp luật
Giáo viên tiểu học có định mức tiết dạy là 23 tiết/1 tuần hay 40 giờ/1 tuần? Giáo viên tiểu học đồng thời là giáo viên chủ nhiệm có được giảm định mức tiết dạy không?
Pháp luật
Giáo viên tiểu học có được nhận quà tặng vào ngày Nhà giáo Việt Nam không? Nếu như nhận quà tặng thì có bị phạt gì không?
Pháp luật
Số giờ làm thêm để được hưởng tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên tiểu học được pháp luật quy định như thế nào?
Pháp luật
Giáo viên tiểu học đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm định mức tiết dạy như thế nào? Tổng thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm là bao nhiêu?
Pháp luật
Giáo viên tiểu học có được nghỉ phép trong kỳ nghỉ hè hay không? Có được chi trả chế độ phép năm không?
Pháp luật
Việc bổ nhiệm hạng của giáo viên tiểu học có phải căn cứ trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không?
Pháp luật
Giáo viên tiểu học trong thời gian tập sự ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có được hưởng phụ cấp thu hút không?
Pháp luật
Hướng dẫn xếp hạng giáo viên tiểu học như thế nào? Cách xếp lương dành cho giáo viên tiểu học ra sao?
Pháp luật
Giáo viên tiểu học đã được giữ hạng II thì có cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng của hạng đó nữa không? Giáo viên hạng II muốn sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng cũ để giữ hạng có được không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào