Thủ tục cấp lại giấy khai sinh như thế nào? Liên hệ ở đâu để thực hiện thủ tục cấp giấy khai sinh?

Mình cần tư vấn làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh cho bố mình (thất lạc do chiến tranh). Ông bà nội của mình( tức cha mẹ bố mình) đã mất. Hiện muốn làm lại thì theo quy định của nhà nước cần chuẩn bị những gì? Mong được hỗ trợ.

Điều kiện đăng ký lại giấy khai sinh như thế nào?

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định về đăng ký lại khai sinh, kết hôn khai tử:

"1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.
2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.
3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ."

Căn cứ Điều 16 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gồm:

"1. Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.
2. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.
3. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết."

Vậy căn cứ theo quy định trên thì trường hợp của ba bạn thất lạc giấy khai sinh do chiến tranh, tức là giấy khai sinh đã được đăng ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2016. Căn cứ tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì có thể chia làm 2 trường hợp, cụ thể:

- Trường hợp nếu tại cơ quan chính quyền có thẩm quyền đã mất Sổ hộ tịch lưu thông tin đăng ký khai sinh của ban bạn do thì ba bạn được phép đăng ký lại giấy khai sinh;

- Trường hợp nếu tại cơ quan chính quyền có thẩm quyền còn lưu Sổ hộ tịch lưu thông tin đăng ký khai sinh của ban bạn thì ba bạn không được phép đăng ký lại giấy khai sinh mà sẽ trích lục giấy khai sinh từ sổ hộ tịch.

Thủ tục cấp lại giấy khai sinh

Thủ tục cấp lại giấy khai sinh

Liên hệ ở đâu để thực hiện thủ tục cấp giấy khai sinh?

Căn cứ Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

"1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử."

Dựa trên căn cứ pháp luật trên bạn có thể tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mà ba bạn đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc có thể tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn thường trú để đăng ký lại khai sinh.

Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP việc đăng ký lại giấy khai sinh cần các giấy tờ liên quan sau:

- Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết, bạn sẽ liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ba bạn đã đăng ký khai sinh trước đấy hoặc nơi đang thường trú để nộp hồ sơ cho căn bộ công chức tư pháp hộ tịch. Quy trình xử lý được quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Hộ tịch.

+ Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

- Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.(được hướng dẫn bởi Điều 10 Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành)

- Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

Vậy trong thời hạn 13 ngày làm việc cán bộ cộng chức Tư pháp - hộ tịch sẽ tiến hành xác minh hồ sơ của bạn. Nếu kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giấy khai sinh

Thành Nhân

Giấy khai sinh
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Giấy khai sinh có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Giấy khai sinh
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh năm 2022? Có được ủy quyền cho người khác đăng ký lại giấy khai sinh không?
Pháp luật
Ai có quyền yêu cầu cấp trích lục bản sao giấy khai sinh của người đã chết? Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các loại giấy tờ gì?
Pháp luật
Mất Giấy khai sinh có thể sử dụng giấy tờ có giá trị thay thế là Giấy chứng sinh để làm thủ tục đăng ký lại khai sinh được không?
Pháp luật
Con cái có thể xóa quan hệ huyết thống với bố mẹ không? Xóa tên cha, mẹ trong giấy khai sinh được không?
Pháp luật
Chồng nhận con ngoài giá thú có cần sự đồng ý của vợ hay không? Nhận con ngoài giá thú, có được ghi tên cha vào giấy khai sinh của con không?
Pháp luật
Có được xóa tên người mẹ trên Giấy khai sinh của con không và có được yêu cầu vợ cũ từ bỏ quyền làm mẹ hay không?
Pháp luật
Phân biệt quê quán và nguyên quán? Ghi quê quán và nguyên quán thế nào cho đúng? Thông tin quê quán trên giấy khai sinh bị sai xử lý thế nào?
Pháp luật
Khai sinh ngày 30/02, phải làm sao để làm lại Giấy khai sinh? Thủ tục thực hiện thay đổi như thế nào?
Pháp luật
Có thể làm lại giấy khai sinh cho người đã chết hay không? Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục giấy khai sinh được quy định như thế nào?
Pháp luật
Giải đáp phản ánh, thắc mắc của người dân về cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào