Năm 2022, nộp hồ sơ để được quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được tiến hành ở đâu? Thời hạn nộp là bao lâu?

Đây là lần đầu tiên tôi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, ước tính cũng gần 7 triệu đồng. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ rồi nhưng tôi không biết sẽ đi nộp ở đâu. Và tôi có thể thực hiện nộp online được không? Vì tôi khá bận bịu với công việc (chỉ rảnh tối mà tối cơ quan thuế không làm việc được). Mong được tư vấn.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được nộp ở đâu?

Căn cứ Công văn 9188/CTHN-HKDCN năm 2022 của Cục thuế thành phố Hà Nội thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế được thực hiện như sau:

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp cá nhân khai và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN tại trang web https://canhan.gdt.gov.vn thì hệ thống có chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do cá nhân kê khai.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được xác định cụ thể như sau:

(1) Đối với tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

(2) Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

- Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm, Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

- Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Năm 2022, việc nộp hồ sơ để được hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ được tiến hành ở đâu? Thời hạn nộp là bao lâu?

Năm 2022, việc nộp hồ sơ để được quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được tiến hành ở đâu? Thời hạn nộp là bao lâu?

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là bao lâu?

Theo Công văn trên, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

(1) Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế là ngày 04/05/2022.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

(2) Đối với tổ chức chi trả thu nhập

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản.

Có được nộp hồ sơ quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân online được không?

Cục Thuế TP Hà Nội triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN và các phụ lục đính kèm; tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH trên hệ thống thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn tới NNT, cụ thể như sau:

- Đối với các tổ chức trả thu nhập có sử dụng chữ ký số TCTTN truy cập vào cổng thông tin điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn để gửi dữ liệu cho CQT. Tổ chức trả thu nhập khai thuế điện tử không gửi hồ sơ QTT bằng bản giấy.

- Cá nhân đã đăng ký thành công tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế truy cập vào cổng thông tin điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ dành cho cá nhân (trang web https://canhan.gdt.gov.vn) để nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến và không phải nộp bản giấy.

- Cá nhân chưa đăng ký thành công tài khoản giao dịch thuế điện tử và tổ chức trả thu nhập chưa sử dụng chữ ký số khi thực hiện kê khai tờ khai QTT TNCN sẽ thực hiện nộp quyết toán thuế bằng bản giấy có ký đóng dấu và đồng thời gửi file dữ liệu tại trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc copy file mềm vào usb khi nộp bản giấy cho CQT.

Lưu ý:

- Cá nhân và Tổ chức trả thu nhập kết xuất dữ liệu file Excel để lưu, kết xuất dữ liệu file XML để gửi CQT.

- Với trường hợp file dữ liệu có dung lượng lớn mà phần mềm HTKK không kết xuất thì CQCT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và hỗ trợ.

- Tổ chức trả thu nhập thông báo, hướng dẫn người lao động thuộc đơn vị QTT trực tiếp với CQT như sau: Các cá nhân thuộc diện phải QTT nếu không thuộc diện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì thực hiện QTT trực tiếp với CQT, thực hiện các bước tương tự như tổ chức trả thu nhập.

Từ năm 2021, Tổng cục Thuế đã hoàn thành xây dựng hệ thống ứng dụng đáp ứng việc tiếp nhận Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân (Tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN) theo phương thức điện tử trên cổng thông tin của Tổng cục thuế. Do đó, để tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại của cá nhân cũng như góp phần ngăn ngừa, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến khích cá nhân thực hiện giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thông qua việc sử dụng các ứng dụng trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Trên trang web của Cục thuế TP Hà Nội http://hanoi.gdt.gov.vn có đăng tải các phần mềm, tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn các bước đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, kê khai QTT TNCN để các cá nhân và tổ chức trả thu nhập dễ dàng thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2021.

Như vậy, người nộp thuế có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế để hoàn thuế thu nhập cá nhân online.

Thuế thu nhập cá nhân Tải về các quy định hiện hành liên quan đến Thuế thu nhập cá nhân
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 là bao lâu? Trường hợp nào không được hoàn thuế TNCN 2024?
Pháp luật
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có phải phân bổ thuế thu nhập cá nhân cho chi nhánh hay không?
Pháp luật
Hướng dẫn tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân 2024 nhanh nhất? Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Pháp luật
Hạn chót cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN 2024 là khi nào? Hướng dẫn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN 2024 online?
Pháp luật
Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN online năm 2024 chi tiết các bước như thế nào? Đối tượng nào phải tự quyết toán thuế TNCN?
Pháp luật
Tiền ăn giữa ca của người lao động là bao nhiêu? Tiền ăn giữa ca có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
Pháp luật
Mẫu Giấy xác nhận thu nhập tại công ty mới nhất 2024? Cách viết Giấy xác nhận thu nhập tại công ty chuẩn xác nhất?
Pháp luật
Cách tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất? Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024?
Pháp luật
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc và sau khi ký hợp đồng lao động chính thức được quy định như thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý trong trường hợp không phát sinh thu nhập theo hướng dẫn cơ quan thuế?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thuế thu nhập cá nhân
5,174 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thuế thu nhập cá nhân Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào