Mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí năm 2022 (Mẫu CTT50)? Lập và ủy nhiệm lập biên lai như thế nào?

"Cho tôi hỏi về mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí hiện nay như thế nào?" - Đây là câu hỏi của bạn Bùi Hiệp đến từ Bình Phước.

Mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí năm 2022 (Mẫu CTT50)?

Căn cứ Phụ lục I.C quy định về mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí của các cơ quan thuế sử dụng thuế, phí, lệ phí của cá nhân, ban hành kèm Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí như sau:

Như vậy, mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí gồm những nội dung được quy định như trên.

Tải mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí: Tại Đây

Mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí hiện nay như thế nào 2022? Quy định về việc lập và ủy nhiệm lập biên lai như thế nào?

Mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí năm 2022 (Mẫu CTT50)? Lập và ủy nhiệm lập biên lai như thế nào? (Hình từ internet)

Quy định về biên lai thu phí, lệ phí như thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về xử lý chuyển tiếp biên lai thu phí, lệ phí theo mẫu như sau:

Điều 12. Xử lý chuyển tiếp
...
4. Biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và biên lai thu thuế được in theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế được tiếp tục sử dụng. Trường hợp sử dụng hết biên lai thuế, biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại các văn bản nêu trên thì sử dụng Mẫu theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước. Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng biên lai điện tử theo định dạng của cơ quan thuế thì tổ chức thực hiện chuyển đổi để áp dụng và thực hiện đăng ký sử dụng, thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng theo hướng dẫn tại Điều 34, Điều 36, Điều 38 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Như vậy, quy định về xử lý chuyển tiếp biên lai thu phí, lệ phí được quy định như trên.

Quy định về việc lập và ủy nhiệm lập biên lai như thế nào?

Căn cứ Điều 37 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về lập và ủy nhiệm lập biên lai như sau:

"Điều 37. Quy định về lập và ủy nhiệm lập biên lai
1. Lập biên lai
Nội dung trên biên lai phải đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; biên lai phải được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
Nội dung lập trên biên lai phải được thống nhất trên các liên có cùng một số biên lai, nếu ghi sai, hỏng thì người thu tiền không được xé khỏi cuống hoặc nếu đã xé thì phải kèm theo tờ biên lai đã ghi sai, hỏng; tổ chức thu phí, lệ phí khi lập biên lai phải đóng dấu của tổ chức thu phí, lệ phí vào góc trên, bên trái liên 2 của biên lai (liên giao cho người nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước).
2. Biên lai được lập theo đúng hướng dẫn khoản 1 Điều này là chứng từ hợp pháp để thanh toán, hạch toán và quyết toán tài chính.
Trường hợp không đáp ứng các hướng dẫn tại khoản 1 Điều này thì không có giá trị thanh toán và không được hạch toán, quyết toán tài chính.
3. Ủy nhiệm lập biên lai
a) Tổ chức thu phí, lệ phí ủy nhiệm cho bên thứ ba lập biên lai. Việc ủy nhiệm giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải theo hình thức văn bản, đồng thời phải gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm theo Mẫu số 02/UN-BLG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, chậm nhất là 03 ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập biên lai;
b) Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về biên lai ủy nhiệm (hình thức, loại, ký hiệu, số lượng biên lai (từ số... đến số...); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt biên lai ủy nhiệm (nếu là biên lai tự in); phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm;
c) Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về biên lai ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm và gửi thông báo phát hành tới cơ quan thuế; đồng thời phải được niêm yết tại nơi tổ chức thu tiền phí lệ phí, tổ chức nhận ủy nhiệm;
d) Biên lai ủy nhiệm được lập vẫn phải ghi tên của tổ chức thu phí, lệ phí (bên ủy nhiệm) và đóng dấu bên ủy nhiệm phía trên bên trái của mỗi tờ biên lai (trường hợp biên lai được in từ thiết bị in của bên nhận ủy nhiệm thì không phải đóng dấu của bên ủy nhiệm);
đ) Trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp thu phí hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm thu cùng sử dụng hình thức biên lai đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức thu phí, lệ phí phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng biên lai cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng biên lai theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số biên lai được phân chia;
e) Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các biên lai ủy nhiệm. Bên ủy nhiệm phải thực hiện báo cáo sử dụng biên lai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo hướng dẫn tại Nghị định này (bao gồm cả số biên lai của bên nhận ủy nhiệm sử dụng). Bên nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành biên lai và báo cáo tình hình sử dụng biên lai với cơ quan thuế;
g) Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm, hai bên phải xác định bằng văn bản, đồng thời thông báo cho cơ quan thuế và niêm yết tại nơi thu phí, lệ phí."

Như vậy, việc lập và ủy nhiệm lập biên lai được quy định cụ thể như trên.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Lệ phí

Mạnh Hùng

Lệ phí
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Lệ phí có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Lệ phí
MỚI NHẤT
Pháp luật
Hướng dẫn các nội dung liên quan đến thu, nộp, quản lý, chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí không được quy định tại Thông tư 36/2022/TT-BTC?
Pháp luật
Lệ phí với phí có giống nhau không? Khi nào phải nộp lệ phí trước bạ? Mức đóng lệ phí trước bạ là bao nhiêu?
Pháp luật
Khái niệm lệ phí được quy định như thế nào? Mua ca nô có cần phải nộp lệ phí trước bạ không? Mức thu lệ phí trước bạ đối với ca nô là bao nhiêu?
Pháp luật
Thế nào là thuế, phí và lệ phí? Phân biệt điểm giống và khác nhau của thuế, phí và lệ phí dễ hiểu nhất?
Pháp luật
Trường hợp nào được miễn lệ phí trước bạ? Đất làm nghĩa trang có được miễn lệ phí trước bạ không?
Pháp luật
Cụm từ 'lệ phí' được hiểu như thế nào? Có tổng bao nhiêu loại phí và lệ phí khi mua xe máy cá nhân cần phải đóng
Pháp luật
Người lao động hay người sử dụng lao động sẽ chịu lệ phí cấp giấy phép lao động theo quy định hiện hành?
Pháp luật
Mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí năm 2022 (Mẫu CTT50)? Lập và ủy nhiệm lập biên lai như thế nào?
Pháp luật
Mua ô tô điện có đóng thuế trước bạ không? Ngoài thuế trước bạ ô tô điện còn phải đóng các loại thuế nào nữa không?
Pháp luật
Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài sẽ không được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam trong trường hợp nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào