Công ty có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... và nộp thuế thay cho cá nhân không?

Cho tôi hỏi công ty có bắt buộc phải khai thuế thay và nộp thuế thay cho hộ khoán đạt doanh số không? Quà tặng khách hàng có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? - Câu hỏi từ Ly (Huế)

Doanh nghiệp có bắt buộc phải khai thuế thay và nộp thuế thay cho hộ khoán đạt doanh số không?

Tại Công văn 3870/TCT-DNNCN năm 2022 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn Công ty 4 Oranges Co., LTD về việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phức khoán như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về việc khai thuế thay, nộp thuế thay như sau:

Hồ sơ khai thuế
...
5. Tổ chức, cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho người nộp thuế phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về khai thuế, nộp thuế như quy định đối với người nộp thuế tại Nghị định này, bao gồm:
...
đ) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định.

Như vậy, doanh nghiệp thực hiện chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho hộ khoán đạt doanh số thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định trên.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải khai thuế thay và nộp thuế thay cho hộ khoán đạt doanh số không? Quà tặng khách hàng có thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Công ty có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... và nộp thuế thay cho cá nhân không?

Quà tặng khách hàng có thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại Điều 92 Luật Thương mại 2005 về các hình thức khuyến mại như sau:

Các hình thức khuyến mại
1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Ngoài ra, khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 ghi nhận thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký hoặc đăng ký sử dụng.

Đồng thời, Công văn 3870/TCT-DNNCN năm 2022 hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cho khách hàng không kèm theo việc mua, bán hàng hóa thì khoản quà tặng mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng.

Công ty có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013) về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
...
2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:
a) Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;
b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;
c) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này còn phải có: hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ; hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.
Việc thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Thuế sửa đổi 2014) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời tại Công văn 3870/TCT-DNNCN năm 2022 có hướng dẫn như sau:

Trường hợp Công ty chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thuế nộp thay cho cá nhân.

Thuế giá trị gia tăng
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT năm 2024 xuống 8% theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP của Chính phủ?
Pháp luật
Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hóa không chịu thuế GTGT 2024 có phát sinh sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT thì giải quyết ra sao?
Pháp luật
Phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì có được kê khai, khấu trừ bổ sung không?
Pháp luật
Có phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền lãi nhận được từ việc mua trái phiếu không?
Pháp luật
Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo quý 2024 như thế nào theo hướng dẫn mới nhất cơ quan thuế?
Pháp luật
Hướng dẫn cách tính số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động chuyển nhượng bất động sản?
Pháp luật
Có giảm thuế GTGT đối với hóa đơn dịch vụ thu tiền trước ngày 01/7/2023 nhưng hoàn thành dịch vụ sau ngày 01/7/2023 không?
Pháp luật
Hóa đơn dịch vụ xuất sai thời điểm có được kê khai khấu trừ thuế GTGT không? Thời điểm xuất hóa đơn điện tử quy định như thế nào?
Pháp luật
Hạn chót nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng Quý I/2024 là khi nào? Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng là khi nào?
Pháp luật
Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT đối với hóa đơn được điều chỉnh, thay thế ra sao?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thuế giá trị gia tăng
Tác giả Nguyễn Trần Hoàng Quyên Nguyễn Trần Hoàng Quyên Lưu bài viết
5,465 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thuế giá trị gia tăng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào