Chính sách hỗ trợ người dân khi tiến hành thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay như thế nào?

Thời gian tới thì gia đình tôi phải bàn giao mảnh đất và nhà ở tại Hà Nội theo quyết định thu hồi đất của Cơ quan Nhà nước. Cho tôi hỏi là trường hợp thu hồi đất tại Hà Nội hiện nay có áp dụng chính sách hỗ trợ gì cho nhân dân hay không? Tôi xin cảm ơn!

Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi đất tại Hà Nội được quy định thế nào?

Theo Điều 21 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Mức hỗ trợ ổn định đời sống cho 01 nhân khẩu theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP , đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo/tháng theo giá do Sở Tài chính công bố hàng năm; chi trả 01 (một) lần khi thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

- Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP , đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó; chi trả 01 (một) lần khi thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

- Người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP , đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, thuê lao động theo hợp đồng lao động thì được áp dụng hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc. Mức trợ cấp ngừng việc được tính bằng tiền lương tối thiểu nhân với số cấp bậc công việc của ngành nghề tương ứng theo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời gian tối đa là 06 tháng; chi trả 01 (một) lần khi thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Chính sách hỗ trợ khi tiến hành thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay được quy định như thế nào?

Chính sách hỗ trợ khi tiến hành thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay được quy định như thế nào?

Chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi ngành nghề khi thu hồi đất được quy định thế nào?

Theo Điều 22 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi bị Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP , đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, đối với các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 19 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP , đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , bằng 5 (năm) lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP , đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm như sau:

+ Bằng 1,0 (một) lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhỏ hơn 01 (một) ha/ chủ sử dụng đất.

+ Bằng 0,5 (không phẩy năm) lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi từ 01 (một) ha đến 02 (hai) ha/ chủ sử dụng đất

+ Đối với phần diện tích đất bị thu hồi trên 02 (hai) ha/ chủ sử dụng đất, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ xem xét, quyết định mức hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc tổng mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều này tối đa không quá 2.500.000.000 (hai tỷ năm trăm triệu) đồng /chủ sử dụng đất.

- Diện tích đất hỗ trợ theo khoản 1 và 2 Điều này là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai.

Giao mặt bằng nhanh thì có được hỗ trợ thêm chi phí hay không?

Theo khoản 4 Điều 24 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về việc thưởng tiến độ giao mặt bằng như sau:

“Điều 24. Hỗ trợ khác
4. Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng
a) Đối với chủ sử dụng đất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân, có đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định, đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thì được thưởng 3.000 đồng/m2, nhưng không quá 3.000.000 đồng/chủ sử dụng đất;
b) Đối với chủ sử dụng nhà ở, đất ở hoặc đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân:
- Trường hợp bị thu hồi toàn bộ hoặc thu hồi một phần đất nhưng phải phá dỡ toàn bộ nhà ở hoặc toàn bộ nhà xưởng, công trình phục vụ sản xuất kinh doanh thì được thưởng như sau:
+ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) /chủ sử dụng nhà, đất đối với trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng trước ngày quy định từ 16 ngày trở lên;
+ 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng)/chủ sử dụng nhà, đất đối với trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng trước ngày quy định trong phạm vi 15 ngày;
+ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/chủ sử dụng nhà, đất đối với trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng đúng ngày quy định.
- Trường hợp bị thu hồi một phần đất mà không phải phá dỡ toàn bộ nhà, công trình thì được thưởng theo quy định sau:
+ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/chủ sử dụng nhà, đất đối với trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng trước ngày quy định từ 16 ngày trở lên;
+ 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/chủ sử dụng nhà, đất đối với trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng trước ngày quy định trong phạm vi 15 ngày;
+ 1.000.000 đồng (một triệu đồng)/chủ sử dụng nhà, đất đối với trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng đúng ngày quy định.
c) Đối với tổ chức kinh tế bàn giao mặt bằng đúng tiến độ quy định: Được thưởng 10.000đ/m2 đất có xây dựng nhà xưởng, nhà làm việc bị thu hồi, nhưng tối đa không quá 500.000.000 đồng/tổ chức (năm trăm triệu đồng) và tối thiểu không thấp hơn 5.000.000 đồng/tổ chức (năm triệu đồng).
d) Các dự án đầu tư quan trọng thực hiện theo Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố.”

Trên đây là một số chính sách hỗ trợ khi tiến hành thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thu hồi đất

Nhựt Hào

Thu hồi đất
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thu hồi đất
MỚI NHẤT
Pháp luật
Cán bộ công chức bị thu hồi đất nông nghiệp có được nhà nước hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề hay không?
Pháp luật
Hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi có được nhận hỗ trợ bằng tiền đối với chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề hay không?
Pháp luật
Hộ gia đình có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi được bồi thường theo quy định như thế nào? Có được bồi thường chi phí đầu tư vào đất không?
Pháp luật
Đất trang trại trên đất sắp bị thu hồi vì mục đích quốc phòng thì có được chuyển mục đích sang đất ở không?
Pháp luật
Đất thuộc quỹ đất công ích của Ủy ban nhân dân xã cho cá nhân thuê khi bị Nhà nước thu hồi thì cá nhân đang sử dụng có được bồi thường chi phí gì không?
Pháp luật
Thửa đất nông nghiệp bị thu hồi bé hơn thửa đất được giao thì có phải nộp tiền chênh lệch hay không?
Pháp luật
Việc bồi thường cho đất nông nghiệp bị thu hồi có phụ thuộc vào nơi cư trú của người sử dụng đất hay không?
Pháp luật
Cá nhân có sổ đỏ đối với hai lô đất nhưng nhà nước chỉ bồi thường 1 lô khi thu hồi đất có đúng không?
Pháp luật
Nhà xưởng bằng khung thép có phải tài sản gắn liền với đất để được nhà nước bồi thường khi thu hồi đất hay không?
Pháp luật
Chủ đầu tư để trống đất được giao để xây dựng dự án nhiều năm thì có phát sinh rủi ro gì khi nhận làm tài sản thế chấp không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào