Chi tiết tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt trong hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu mới nhất?

Hiện tại tôi đang có thắc mắc về một vấn đề muốn được tư vấn như sau: Về mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ hoạt động sản xuất, pha chế xăng sinh học) trong hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào? Xin cảm ơn!

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ hoạt động sản xuất, pha chế xăng sinh học) được quy định như thế nào theo Thông tư 80/2021/TT-BTC?

Căn cứ Mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, theo đó quy định về mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ hoạt động sản xuất, pha chế xăng sinh học) (Mẫu 01/TTĐB) như sau:

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt trong hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật?

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt trong hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật?

Mẫu Phụ lục bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu theo Thông tư 80/2021/TT-BTC?

Căn cứ Mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, theo đó quy định về mẫu Phụ lục bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 01-2/TTĐB) như sau:

Mẫu phụ lục bảng phân bổ số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán được quy định ra sao theo Thông tư 80/2021/TT-BTC?

Căn cứ Mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, theo đó quy định về mẫu phụ lục bảng phân bổ số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán (Mẫu 01-3/TTĐB) như sau: