Các hoạt động xây dựng, lắp đặt và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nào không thuộc danh mục giảm thuế GTGT thì áp dụng mức thuế nào?

"Cho tôi hỏi các hoạt động xây dựng, lắp đặt và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT thì áp dụng mức thuế nào? Mong được TVPL hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Cảm ơn TVPL rất nhiều," - Câu hỏi của Minh Anh.

Quy định về giảm thuế GTGT?

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP (khoản 4 Điều này được sửa đổi bởi Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP) quy định về giảm thuế GTGT cụ thể như sau:

(1) Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

(2) Mức giảm thuế giá trị gia tăng

- Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

- Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có)...

Các hoạt động xây dựng, lắp đặt và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT thì áp dụng mức thuế nào?

Các hoạt động xây dựng, lắp đặt và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nào không thuộc danh mục giảm thuế GTGT thì áp dụng mức thuế nào?

Quy định về thời điểm xác định thuế GTGT?

Đối với quy định về thời điểm xác định thuế GTGT thì tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

"Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT
1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Đối với dịch vụ viễn thông là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.
3. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.
4. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.
5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
6. Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan."

Các hoạt động xây dựng, lắp đặt và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nào không thuộc danh mục giảm thuế GTGT thì áp dụng mức thuế nào?

Tại Công văn 9275/CTHN-TTHT năm 2022 có câu trả lời cho trường hợp này cụ thể như sau:

Trường hợp công ty tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, phát sinh các hoạt động xây dựng, lắp đặt và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Đối với giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện nghiệm thu, bàn giao từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì được áp dụng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thuế giá trị gia tăng

Khánh Huyền

Thuế giá trị gia tăng
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thuế giá trị gia tăng có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thuế giá trị gia tăng
MỚI NHẤT
Pháp luật
Mới: 06 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 49/2022/NĐ-CP?
Pháp luật
Khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho hoạt động cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT và hoạt động không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT?
Pháp luật
Hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất máy điện châm tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương?
Pháp luật
Các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng năm 2022? Hàng hóa, dịch vụ nào sẽ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%, 5% và 10%?
Pháp luật
Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động thì hàng hóa, dịch vụ mua vào có được hoàn thuế giá trị gia tăng?
Pháp luật
Kinh doanh hóa chất có thuộc trường hợp giảm thuế giá trị gia tăng không? Trường hợp hóa đơn có sai sót thì người bán xử lý như thế nào?
Pháp luật
Doanh nghiệp phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi biếu tặng không? Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng cho, biếu tặng?
Pháp luật
Thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định là bao nhiêu khi bán hàng nông sản chưa qua chế biến cho hộ kinh doanh, cá nhân?
Pháp luật
Trường hợp nào sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng? Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm những giấy tờ gì?
Pháp luật
Giảm thuế giá trị gia tăng với những đối tượng nào? Mức giảm thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào