Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản phải ánh những nội dung nào? Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản có bao nhiêu tài khoản cấp 2?

Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản phải ánh những nội dung nào? Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản có bao nhiêu tài khoản cấp 2? Câu hỏi của anh V.L.Q đến từ TP.HCM.

Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản phải ánh những nội dung nào?

Căn cứ tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản:

Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm:

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh;

- Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Là khoản dự phòng tổn thất do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư (công ty con, liên doanh, liên kết) bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn hoặc khoản dự phòng do suy giảm giá trị các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

+ Đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, nhà đầu tư chỉ trích lập khoản dự phòng do công ty liên doanh, liên kết bị lỗ nếu Báo cáo tài chính không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

+ Riêng khoản đầu tư mà nhà đầu tư nắm giữ lâu dài (không phân loại là chứng khoán kinh doanh) và không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư, việc lập dự phòng được thực hiện như sau:

++ Đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý khoản đầu tư được xác định tin cậy, việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu (tương tự như dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh);

++ Đối với khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo, việc lập dự phòng được thực hiện căn cứ vào khoản lỗ của bên được đầu tư (dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác)

- Dự phòng phải thu khó đòi: Là khoản dự phòng phần giá trị các khoản nợ phải thu và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác có bản chất tương tự các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Là khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho.

Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản phải ánh những nội dung nào?

Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản phải ánh những nội dung nào? (Hình từ Internet)

Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản có bao nhiêu tài khoản cấp 2?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản:

Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
...
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
Bên Nợ:
- Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết;
- Bù đắp giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác khi có quyết định dùng số dự phòng đã lập để bù đắp số tổn thất xảy ra.
- Bù đắp phần giá trị đã được lập dự phòng của khoản nợ không thể thu hồi được phải xóa sổ.
Bên Có:
Trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.
Số dư bên Có: Số dự phòng tổn thất tài sản hiện có cuối kỳ.
Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản có 4 tài khoản cấp 2
Tài khoản 2291 - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.
Tài khoản 2292 - Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn.
Tài khoản 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khó đòi.
Tài khoản 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
...

Như vậy, Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản có 4 tài khoản cấp 2

- Tài khoản 2291 - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

- Tài khoản 2292 - Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn.

- Tài khoản 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khó đòi.

- Tài khoản 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh vào Tài khoản 229 được quy định như thế nào?

Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh vào Tài khoản 229 được quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

(i) Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy giá trị thị trường của các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh bị giảm so với giá trị ghi sổ.

(ii) Điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng thực hiện theo các quy định của pháp luật.

(iii) Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được thực hiện ở thời điểm lập Báo cáo tài chính:

- Nếu số dự phòng phải lập năm nay cao hơn số dư dự phòng đang ghi trên sổ kế toán thì doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

- Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dư dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp hoàn nhập số chênh lệch đó và ghi giảm chi phí tài chính.

Tài khoản 229
Tài khoản kế toán
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Hàng gửi đi bán là gì? Hàng gửi đi bán được hạch toán thông qua tài khoản kế toán nào? Kết cấu tài khoản ra sao?
Pháp luật
Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng bằng ngoại tệ được hạch toán trong tài khoản kế toán nào? Kết cấu tài khoản đó ra sao?
Pháp luật
Các nội dung nào được phản ánh là chi phí trả trước tại Tài khoản 242? Tài khoản 242 - Chi phí trả trước phản ánh nội dung gì?
Pháp luật
Khoản tạm ứng là gì? Tài khoản 141 - Tạm ứng phản ánh nội dung gì? Phương pháp kế toán tài khoản 141 ở một số giao dịch kinh tế chủ yếu?
Pháp luật
Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành chỉ áp dụng ở doanh nghiệp nào? Nguyên tắc kế toán trái phiếu thường (trái phiếu không có quyền chuyển đổi)?
Pháp luật
Tài khoản 156 là gì? Khi mua hàng hóa, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì kế toán ghi nhận Tài khoản 156 thế nào?
Pháp luật
Tài khoản 244 là gì? Khoản cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược thuộc tài khoản này được xếp vào tài sản ngắn hạn hay dài hạn?
Pháp luật
Tài khoản 155 phản ánh thông tin gì? Không được tính vào giá gốc thành phẩm những chi phí nào?
Pháp luật
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác là gì? Tài khoản kế toán nào thể hiện khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác?
Pháp luật
Công thức tính tài sản thuế thu nhập hoãn lại? Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hạch toán theo tài khoản kế toán nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tài khoản 229
171 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Tài khoản 229 Tài khoản kế toán
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào