Sinh viên đại học, cao đẳng có được thuê nhà ở xã hội để ở hay không? Nếu được thì phải thực hiện thủ tục nào?

Cho em hỏi, em là sinh viên trường Đại học thì có được thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để ở và học tập trong 04 năm không? Nếu được thì em phải thực hiện thủ tục đăng ký ở nhà như thế nào ạ? Chi phí ở được tính như thế nào ạ? Mong được các anh/chị hỗ trợ, em xin cảm ơn ạ.

Nhà ở xã hội là gì?

Theo khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định về nhà ở xã hội như sau:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
7. Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này."

Sinh viên có được thuê nhà ở xã hội không?

Sinh viên có được thuê nhà ở xã hội không?

Căn cứ quy định tại Điều 52 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng và điều kiện thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước như sau:

- Người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước phải thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở 2014.

Đối với đối tượng là học sinh, sinh viên quy định tại khoản 9 Điều 49 Luật Nhà ở 2014 (sau đây gọi chung là sinh viên) thì chỉ được thuê nhà ở trong thời gian học tập. Trường hợp không có đủ chỗ ở để bố trí theo yêu cầu thì thực hiện cho thuê theo thứ tự ưu tiên, gồm sinh viên là con gia đình thuộc diện chính sách, diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước; sinh viên vùng sâu, vùng xa, ngoại tỉnh; sinh viên học giỏi; sinh viên học năm đầu tiên.

- Trường hợp thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở 2104; trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì phải có diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 10 m2 sàn/người.

Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 49 Luật Nhà ở 2014 thì không áp dụng điều kiện về thu nhập nhưng phải thuộc diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

- Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và phải thanh toán ngay lần đầu số tiền thuê mua bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua; nếu người thuê mua đồng ý thì có thể thanh toán lần đầu số tiền bằng 50% giá trị của nhà ở thuê mua.

Theo quy định trên, ta thấy sinh viên thuộc đối tượng được thuê nhà ở xã hội nhưng chỉ được thuê nhà ở trong thời gian học tập.

Thủ tục thuê nhà ở xã hội đối với sinh viên được quy định như thế nào?

Thủ tục thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với sinh viên được quy định như sau:

* Hồ sơ đề nghị thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 53 Nghị định 99/2015/NĐ-CP gồm:

- Đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và có đủ điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định tại Điều 52 của Nghị định này;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội (nếu có).

* Trình tự, thủ tục thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Điều 54 Nghị định 99/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định 30/2021/NĐ-CP) như sau:

- Người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định này tại đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở hoặc tại cơ quan quản lý nhà ở nơi có nhà ở. Ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nộp đem nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và phân loại hồ sơ; nếu hồ sơ không có đủ các giấy tờ theo quy định thì phải trả lời ngay để người nộp đơn bổ sung giấy tờ. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở tiếp nhận hồ sơ thì sau khi kiểm tra và phân loại hồ sơ, đơn vị này phải có báo cáo danh sách người đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở kèm theo hồ sơ hợp lệ gửi cơ quan quản lý nhà ở xem xét, kiểm tra.

- Trên cơ sở danh sách người đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở kèm theo hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà ở trực tiếp xét duyệt hoặc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ để thực hiện xét duyệt từng hồ sơ đăng ký, xác định đối tượng đủ điều kiện hoặc chấm điểm xét chọn đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp đủ điều kiện hoặc được ưu tiên xét duyệt thuê, thuê mua nhà ở thì cơ quan quản lý nhà ở có tờ trình kèm theo danh sách và biên bản xét duyệt hoặc biên bản chấm điểm báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định; trường hợp không đủ điều kiện hoặc chưa được xét duyệt thì cơ quan quản lý nhà ở có văn bản thông báo cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để trả lời cho người nộp đơn biết.

- Trên cơ sở báo cáo của cơ quan quản lý nhà ở, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xem xét, ban hành quyết định phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở và gửi quyết định này cho cơ quan quản lý nhà ở để ký hợp đồng thuê mua với người được thuê mua hoặc gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để ký hợp đồng thuê nhà với người được thuê nhà ở.

- Thời gian giải quyết việc cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội là không quá 30 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải xét duyệt hồ sơ, tổ chức chấm điểm thì thời hạn giải quyết là không quá 60 ngày.

- Quyền và nghĩa vụ bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại Luật Nhà ở và theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở.

* Về giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước và các chi phí liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà ở này được xác định theo Điều 55 Nghị định 99/2015/NĐ-CP như sau:

- Giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được xác định theo quy định tại các khoản 1, 3 và khoản 4 Điều 60 Luật Nhà ở 2014, cụ thể như sau:

+ Trường hợp cho thuê nhà ở thì giá thuê được tính đủ chi phí bảo trì nhà ở; chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 20 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê; đối với nhà ở cho học sinh, sinh viên thuê thì chỉ tính đủ các chi phí quản lý vận hành và chi phí bảo trì, không tính chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở;

+ Không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội;

+ Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật Nhà ở 2014 quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội.

- Ngoài việc đóng tiền thuê, thuê mua nhà ở theo mức giá được xác định quy định tại khoản 1 Điều này, người thuê, thuê mua nhà ở còn phải nộp các chi phí có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà ở, bao gồm chi phí quản lý vận hành nhà ở, chi phí sử dụng điện, nước, sử dụng dịch vụ thông tin, liên lạc, truyền hình, chi phí cho các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.

Như vậy, sinh viên thuộc đối tượng được thuê nhà ở xã hội để ở trong thời gian còn đang học tập. Việc thuê nhà ở xã hội đối với sinh viên được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định. Việc xác định giá thuê nhà ở xã hội và các chi phí liên quan được thực hiện theo Điều 55 Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

Tải về mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước mới nhất 2023: Tại Đây

Nhà ở xã hội Tải về trọn bộ quy định liên quan Nhà ở xã hội:
Thuê mua nhà ở xã hội
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Hộ gia đình tại khu vực nông thôn có được hưởng ưu đãi nhà ở xã hội không? Nhà nước có hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở xã hội hay không?
Pháp luật
Cá nhân tự bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê được hưởng ưu đãi đầu tư khi đáp ứng điều kiện nào?
Pháp luật
Hồ sơ của chủ đầu tư đề nghị thẩm định giá bán nhà ở xã hội được quy định gồm những thành phần nào?
Pháp luật
Xây dựng nhà ở xã hội 75m2 có vi phạm tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà ở xã hội hiện nay không?
Pháp luật
Chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội hiện nay có được áp dụng đối với sinh viên đã tốt nghiệp hay không?
Pháp luật
Nhà ở xã hội được cá nhân đầu tư xây dựng để cho thuê có được không? Cá nhân sử dụng đất ở hợp pháp để xây dựng nhà ở xã hội được hưởng những chế độ gì?
Pháp luật
Khi thuê nhà ở xã hội giá thuê có bao gồm tiền sử dụng đất không? Ngoài chi phí thuê được xác định người thuê nhà có cần phải tốn thêm tiền gì nữa không?
Pháp luật
Nhà ở xã hội mà không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng chủ đầu tư phải dành bao nhiêu diện tích để cho thuê?
Pháp luật
Trong thời gian thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không có nhu cầu ở nữa thì có bán được hay không?
Pháp luật
Hướng dẫn thực hiện thuê mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất tại Luật Nhà ở 2023 như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Nhà ở xã hội
Trần Thị Huyền Trân Lưu bài viết
1,395 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Nhà ở xã hội Thuê mua nhà ở xã hội
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: