Hội đồng tư vấn khối ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hoạt động trong những lĩnh vực nào?

Hội đồng tư vấn khối ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập có thể hoạt động trong những lĩnh vực nào? Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tư vấn chuyên ngành ra sao? Có tối thiểu bao nhiêu thành viên trong Hội đồng? Câu hỏi của anh Kiệt từ TP.HCM

Hội đồng tư vấn khối ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hoạt động trong những lĩnh vực nào?

Căn cứ điểm a khoản 2 Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Mục II Quyết định 436/QĐ-TTG năm 2020 quy định về việc xây dựng và ban hành chuẩn chương trình cho từng lĩnh vực và ngành đào tạo trong giáo dục đại học như sau:

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
...
2. Xây dựng và ban hành chuẩn chương trình cho từng lĩnh vực và ngành đào tạo trong giáo dục đại học
a) Các bộ thành lập Hội đồng tư vấn khối ngành gồm các chuyên gia đầu ngành ở các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục đại học và đại diện của giới doanh nghiệp, công nghiệp và các cơ quan quản lý nguồn nhân lực, hoàn thành trong quý IV năm 2020 để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, ban hành, hoàn thành trong quý IV năm 2022, cụ thể như sau:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan thành lập các hội đồng tư vấn khối ngành cho các lĩnh vực gồm: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; kinh doanh và quản lý; pháp luật; khoa học sự sống; khoa học tự nhiên; toán và thống kê; máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật; kỹ thuật; sản xuất và chế biến; kiến trúc và xây dựng; nông lâm nghiệp và thủy sản; thú y; nhân văn; khoa học xã hội và hành vi; báo chí và thông tin; dịch vụ vận tải; môi trường và bảo vệ môi trường;
- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan thành lập hội đồng tư vấn khối ngành Sức khỏe;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan thành lập hội đồng tư vấn khối ngành cho các lĩnh vực gồm: Nghệ thuật; du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; dịch vụ xã hội;
- Bộ Công An chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thành lập hội đồng tư vấn khối ngành An ninh;
- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thành lập hội đồng tư vấn khối ngành Quốc phòng.
...

Theo quy định trên thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan thành lập các hội đồng tư vấn khối ngành cho các lĩnh vực gồm: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; kinh doanh và quản lý; pháp luật; khoa học sự sống; khoa học tự nhiên; toán và thống kê; máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật; kỹ thuật; sản xuất và chế biến; kiến trúc và xây dựng; nông lâm nghiệp và thủy sản; thú y; nhân văn; khoa học xã hội và hành vi; báo chí và thông tin; dịch vụ vận tải; môi trường và bảo vệ môi trường.

Hội đồng tư vấn khối ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hoạt động trong những lĩnh vực nào?

Hội đồng tư vấn khối ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hoạt động trong những lĩnh vực nào? (Hình từ Internet)

Hội đồng tư vấn chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ cấu tổ chức ra sao?

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng tư vấn khối ngành như sau:

Hội đồng tư vấn khối ngành
...
4. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tư vấn khối ngành
a) Hội đồng gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên và Thư ký là các chuyên gia trong lĩnh vực, nhóm ngành, ngành cần xây dựng chuẩn chương trình đào tạo; có uy tín, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của Hội đồng;
b) Hội đồng có tối thiểu 09 thành viên, trong đó có: đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Bộ chủ quản; đại diện cơ quan tổ chức xây dựng chuẩn chương trình đào tạo; đại diện một số cơ sở giáo dục đại học; đại diện doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp và các cơ quan quản lý nguồn nhân lực; chuyên gia về xây dựng, phát triển và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo;
c) Số lượng, cơ cấu, thành phần cụ thể, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng tư vấn khối ngành do Bộ chủ quản quyết định;
d) Các Ban chuyên môn của Hội đồng giúp Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Thành viên của mỗi Ban chuyên môn bao gồm một số thành viên Hội đồng và các chuyên gia khác có uy tín, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Ban.
...

Theo đó, Hội đồng tư vấn khối ngành có cơ cấu tổ chức gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên và Thư ký là các chuyên gia trong lĩnh vực, nhóm ngành, ngành cần xây dựng chuẩn chương trình đào tạo; có uy tín, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của Hội đồng.

Hội đồng có tối thiểu 09 thành viên, trong đó có: đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Bộ chủ quản; đại diện cơ quan tổ chức xây dựng chuẩn chương trình đào tạo; đại diện một số cơ sở giáo dục đại học; đại diện doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp và các cơ quan quản lý nguồn nhân lực; chuyên gia về xây dựng, phát triển và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo.

Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn khối ngành được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 5 Điều 13 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn khối ngành như sau:

Hội đồng tư vấn khối ngành
...
5. Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn khối ngành
a) Xác định việc xây dựng chuẩn chương trình đào tạo khối ngành theo từng lĩnh vực hay nhóm ngành và danh mục các ngành liên quan; sự cần thiết phải quy định các yêu cầu cụ thể cho từng ngành;
b) Xây dựng và cập nhật chuẩn chương trình đào tạo khối ngành đảm bảo phù hợp với chuẩn chương trình đào tạo đối với trình độ tương ứng theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và ban hành;
c) Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan chủ trì xây dựng chuẩn chương trình đào tạo giao theo quy định của pháp luật.
...

Như vậy, Hội đồng tư vấn khối ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập có những nhiệm vụ sau:

- Xác định việc xây dựng chuẩn chương trình đào tạo khối ngành theo từng lĩnh vực hay nhóm ngành và danh mục các ngành liên quan; sự cần thiết phải quy định các yêu cầu cụ thể cho từng ngành;

- Xây dựng và cập nhật chuẩn chương trình đào tạo khối ngành đảm bảo phù hợp với chuẩn chương trình đào tạo đối với trình độ tương ứng theo quy định, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và ban hành;

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan chủ trì xây dựng chuẩn chương trình đào tạo giao theo quy định của pháp luật.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hội đồng tư vấn khối ngành

Thành Nhân

Hội đồng tư vấn khối ngành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hội đồng tư vấn khối ngành có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Hội đồng tư vấn khối ngành Bộ Giáo dục và Đào tạo
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thành phần họp lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm những ai? Nội dung chính của cuộc họp lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm những nội dung gì?
Pháp luật
Quy trình bổ nhiệm người đứng đầu Ban Quản lý các dự án Bộ GDĐT đối với nguồn nhân sự tại chỗ gồm những bước nào?
Pháp luật
Công chức giữ chức vụ lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tự nhận thấy không đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao có được xem xét cho từ chức không?
Pháp luật
Bộ Giáo dục và Đào tạo phải phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ bao lâu một lần?
Pháp luật
Việc xem xét và ký quyết định bổ nhiệm lại Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục thuộc Bộ GDĐT thuộc thẩm quyền của ai?
Pháp luật
Việc quyết định về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GDĐT thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Việc xin chủ trương bổ nhiệm chức danh cấp phó của người đứng đầu Văn phòng thuộc Bộ GDĐT được quy định như thế nào?
Pháp luật
Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo không còn Vụ Thi đua - Khen thưởng kể từ ngày 1/11/2022?
Pháp luật
Hội đồng tư vấn khối ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hoạt động trong những lĩnh vực nào?
Pháp luật
Đối với báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nội dung sẽ gồm những gì?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào