Dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch: Tái cấu trúc quy trình đăng ký kết hôn trực tuyến thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia?

Anh chị cho tôi hỏi về hoạt động tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia? Cảm ơn!

Trách nhiệm của Sở Tư pháp trong thực hiện hoạt động tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch?

Căn cứ theo quy định tại Mục 1 Công văn 1945/UBND-KSTTHC năm 2022 hướng dẫn Sở Tư pháp trong thực hiện hoạt động tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch như sau:

1. Sở Tư pháp:
Trên cơ sở nội dung tái cấu trúc quy trình do Bộ Tư pháp ban hành tại văn bản số 1868/BTP-HTQTCT ngày 08/6/2022 về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn Thành phố; tổ chức triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn) trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công Thành phố trên toàn địa bàn từ ngày 01/7/2022.
- Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện ngay việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công Thành phố theo quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký
khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến do UBND Thành phố ban hành; không để xảy ra tình trạng chậm, muộn hoặc yêu cầu các thông tin không cần thiết, không đúng quy định.
- Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức công tác thông tin, truyền thông về việc thực hiện các dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công Thành phố để công dân, tổ chức biết, đặc biệt chú trọng trong công tác hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ này trên Công dịch vụ công quốc gia/Công dịch vụ công Thành phố.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời rà soát, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ giúp UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện và đảm bảo việc thực hiện quy trình, thao tác nghiệp vụ đúng quy định trên Cổng dịch vụ Quốc gia/Cổng dịch vụ công Thành phố; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp để phối hợp tháo gỡ vướng mắc hoặc báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.”

Theo đó, từ ngày 01/7/2022 Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn) trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công Thành phố trên toàn địa bàn.

Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện hoạt động tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch?

Căn cứ theo quy định tại Mục 2 Công văn 1945/UBND-KSTTHC năm 2022 hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện hoạt động tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch như sau:

“2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Đảm bảo các điều kiện vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Thành phố trong quá trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.
- Phối hợp với Công an Thành phố đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình quản lý và vận hành Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công Thành phố kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định.”

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Thành phố trong quá trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.

Tái cấu trúc quy trình đăng ký kết hôn trực tuyển thực hiện trên Công dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ cấp tỉnh?

Dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch: Tái cấu trúc quy trình đăng ký kết hôn trực tuyến thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia? (Hình từ internet)

Trách nhiệm của Văn phòng UBND Thành phố trong thực hiện hoạt động tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch?

Căn cứ theo quy định tại Mục 3 Công văn 1945/UBND-KSTTHC năm 2022 hướng dẫn trách nhiệm của Văn phòng UBND Thành phố trong thực hiện hoạt động tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch như sau:

3. Văn phòng UBND Thành phố:
- Trên cơ sở quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến do Sở Tư pháp tham mưu UBND Thành phố ban hành, thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Thành phố.
- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an Thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền việc thực hiện trên toàn thành phố.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tài liệu hướng dẫn sử dụng đối với Hệ thống thông tin Một cửa điện tử có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hướng dẫn sử dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện nội dung thông tin, tuyên truyền trong việc sử dụng các dịch vụ của Công dịch vụ công quốc gia và Công dịch vụ công Thành phố.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Văn phòng Chính phủ trong việc kết nối, xử lý các vấn đề phát sinh trên Cổng dịch vụ công quốc gia; nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ để phối hợp tháo gỡ vướng mắc hoặc báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.”

Như vậy, Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm điều kiện vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin “một cửa điện tử” của thành phố trong quá trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.

Xem toàn bộ Công văn: Tại đây

Dịch vụ công
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Dịch vụ công được hiểu như thế nào? Danh mục sản phẩm, dịch vụ công sẽ bao gồm những danh mục nào?
Pháp luật
25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 sẽ bắt buộc phải được số hóa kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022?
Pháp luật
Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục online khi đăng ký biến động về sổ đỏ, sổ hồng do thay đổi thông tin người đứng tên?
Pháp luật
Dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch: Tái cấu trúc quy trình đăng ký kết hôn trực tuyến thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia?
Pháp luật
Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào?
Pháp luật
Sản phẩm, dịch vụ công ích là gì? Đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cần đảm bảo những điều kiện gì?
Pháp luật
Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?
Pháp luật
Từ ngày 01/7/2023 sắp tới, dịch vụ công sẽ liên thông nhóm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi?
Pháp luật
Phấn đấu năm 2022 áp dụng 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các thủ tục hành chính và nâng cao công tác quản lý nhà nước như thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn xử lý số liệu nhóm chỉ số cung cấp dịch vụ trực tuyến; số hóa hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dịch vụ công
1,261 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Dịch vụ công
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào