Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên chính hạng 2 như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?

Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên chính hạng 2 như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024? - Câu hỏi của anh D.H (Tây Ninh).

Các công việc và tiêu chí đánh giá Giảng viên chính Hạng II là gì?

Căn cứ tại tiểu mục 2 Bản mô tả vị trí việc làm Giảng viên chính (hạng II) Mục I Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn các công việc và tiêu chí đánh giá vị trí việc làm Giảng viên chính Hạng II như sau:

(1) Giảng dạy

- Công việc cụ thể:

+ Giảng dạy; hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hướng dẫn luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ; chủ trì hoặc tham gia các hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định;

+ Hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm và thực tập.

- Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong năm học theo quy định

(2) Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn

- Công việc cụ thể:

+ Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo; chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ Chủ trì hoặc tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học; các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;

+ Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

+ Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên trong năm học theo quy định

+ Hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

(3) Quản lý và phục vụ

- Công việc cụ thể:

+ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của chuyên ngành; đề xuất phương hướng, biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành; chủ động cập nhật thường xuyên những thành tựu khoa học vào việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học.

+ Tổ chức hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học; hướng dẫn người học phương pháp học tập, nghiên cứu có hiệu quả; phát hiện năng lực sở trường của người học để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tài năng.

+ Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

+ Tham gia các hoạt động khác theo quy đinh, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

- Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

+ Chương trình được nghiệm thu đưa vào giảng dạy

+ Hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu công việc

(4) Nhiệm vụ khác

- Công việc cụ thể: Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học công lập và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Hướng tới tiêu chí luôn tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động.

Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên chính Hạng II như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?

Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên chính Hạng II như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?

Giảng viên chính Hạng II có phạm vi quyền hạn ra sao?

Căn cứ tại tiểu mục 4 Bản mô tả vị trí việc làm Giảng viên chính (hạng II) Mục I Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT nêu rõ Giảng viên chính Hạng II có thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao;

- Đánh giá người học;

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao;

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

Giảng viên chính Hạng II phải đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực thế nào?

Căn cứ tại tiểu mục 5 Bản mô tả vị trí việc làm Giảng viên chính (hạng II) Mục I Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT nêu rõ các yêu cầu về trình độ, năng lực đối với Giảng viên chính Hạng II như sau:

(1) Yêu cầu về trình độ:

- Trình độ đào tạo

+ Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy phù hợp với vị trí việc làm.

+ Trình độ lý luận chính trị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chủ tịch hội đồng đại học theo quy định của Đảng, pháp luật và cấp có thẩm quyền.

- Bồi dưỡng, chứng chỉ

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II);

+ Kiến thức khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL của từng đơn vị).

- Kinh nghiệm (thành tích công tác): Là giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy đại học.

- Phẩm chất cá nhân

+ Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan;

+ Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt;

+ Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe;

+ Điềm tĩnh, cẩn thận;

+ Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập;.

+ Phẩm chất khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL))

- Các yêu cầu khác

+ Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan chuyên môn.

+ Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

(2) Các năng lực tương ứng theo từng cấp độ:

- Nhóm năng lực chung:

+ Đạo đức và bản lĩnh: 5

+ Tổ chức thực hiện công việc: 4-5

+ Soạn thảo và ban hành văn bản: 4-5

+ Giao tiếp ứng xử: 4-5

+ Quan hệ phối hợp: 4-5

+ Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ: Phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

- Nhóm năng lực chuyên môn

+ Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu và rộng về lĩnh vực chuyên môn, khả năng diễn giải và áp dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các bài toán thực tế.

+ Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành.

+ Năng lực phát triển chương trình: Khả năng thiết kế và phát triển chương trình môn học, chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế và đáp ứng những yêu cầu thay đổi của thị trường lao động đối với năng lực của người tốt nghiệp.

+ Năng lực phát triển giảng dạy: Hiểu biết và khả năng áp dụng hiệu quả khoa học và công nghệ giáo dục hiện đại trong thiết kế giảng dạy, thực hiện giảng dạy và đánh giá người học; giúp người học phát huy tối đa tiềm năng và hoàn thành tốt yêu cầu của môn học.

+ Năng lực phát triển nghiên cứu: Khả năng nắm bắt xu hướng phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn; thiết kế các chương trình, đề tài và dự án nghiên cứu và huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả.

- Nhóm năng lực quản lý

+ Tư duy chiến lược: 3-4

+ Quản lý sự thay đổi: 3-4

+ Ra quyết định: 3-4

+ Quản lý nguồn lực: 3-4

+ Phát triển nhân viên: 3-4

Vị trí việc làm
Giảng viên
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Trợ giảng hạng III như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng 1) như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên chính hạng 2 như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên cao cấp Hạng I như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm Trưởng khoa trường Đại học như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Phó hiệu trưởng trường đại học như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm hiệu trưởng trường đại học mới nhất năm 2024 theo Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT như thế nào?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm chủ tịch hội đồng học viện thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Mô tả công việc vị trí việc làm chuyên viên về quản lý viễn thông được sửa đổi năm 2024 mới nhất ra sao?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Vị trí việc làm
614 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Vị trí việc làm Giảng viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào