Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?

Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024? - Câu hỏi của anh D.H (Hải Phòng).

Các công việc và tiêu chí đánh giá Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) là gì?

Căn cứ tại tiểu mục 2 Bản mô tả vị trí việc làm Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) Mục II Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn các công việc và tiêu chí đánh giá vị trí việc làm Giảng viên cao đẳng sư phạm chính như sau:

(1) Giảng dạy:

- Công việc cụ thể:

+ Giảng dạy; hướng dẫn người học làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có).

+ Giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc cho người học thông qua quá trình giảng dạy. Đánh giá kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp của người học.

+ Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, thẩm định chương trình; chủ động cập nhật thường xuyên những thành tựu khoa học vào việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học.

+ Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên cao đẳng sư phạm theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; chủ trì hoặc tham gia tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong bộ môn, khoa, cơ sở giáo dục.

+ Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm và thực tập.

- Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

+ Hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học;

+ Kết quả xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; tham mưu/đề xuất;

+ Kết quả hoạt động bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên.

(2) Nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn

- Công việc cụ thể:

+ Tổ chức hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học; hướng dẫn người học phương pháp học tập, nghiên cứu có hiệu quả; phát hiện năng lực sở trường của người học để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tài năng.

+ Tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo.

- Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm.

(3) Nhiệm vụ khác

- Công việc cụ thể:

+ Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

+ Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động.

Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?

Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?

Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) có phạm vi quyền hạn ra sao?

Căn cứ tại tiểu mục 4 Bản mô tả vị trí việc làm Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) Mục II Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT nêu rõ Giảng viên cao đẳng sư phạm chính có thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao;

- Được đánh giá người học;

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao;

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao;

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) phải đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực thế nào?

Căn cứ tại tiểu mục 5 Bản mô tả vị trí việc làm Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) Mục II Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT nêu rõ các yêu cầu về trình độ, năng lực đối với Giảng viên cao đẳng sư phạm chính như sau:

(1) Yêu cầu về trình độ

- Trình độ đào tạo

+ Có bằng Thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy phù hợp với vị trí việc làm.

+ Trình độ lý luận chính trị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn giảng viên cao đẳng sư phạm chính theo quy định của Đảng, pháp luật và cấp có thẩm quyền.

- Bồi dưỡng, chứng chỉ

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.

+ Kiến thức khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL của từng đơn vị).

- Kinh nghiệm (thành tích công tác): Là giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy cao đẳng sư phạm.

- Phẩm chất cá nhân

+ Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan;

+ Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt;

+ Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe;

+ Điềm tĩnh, cẩn thận;

+ Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập;.

+ Phẩm chất khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL))

- Các yêu cầu khác

+ Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ;

+ Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn.

(2) Các năng lực đáp ứng theo từng cấp độ tương ứng

- Nhóm năng lực chung

+ Đạo đức và bản lĩnh: 5

+ Tổ chức thực hiện công việc: 3-4

+ Soạn thảo và ban hành văn bản chuyên môn: 3-4

+ Giao tiếp ứng xử: 3-4

+ Quan hệ phối hợp: 3-4

+ Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ: Phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

- Nhóm năng lực chuyên môn

+ Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên sâu về các môn học, ngành học được phân công giảng dạy; có kiến thức về môn học, ngành học liên quan; có hiểu biết sâu rộng về thực tiễn nghề nghiệp.

+ Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành; vận dụng thành thạo các kỹ năng, phương pháp sư phạm vào giảng dạy; có khả năng đánh giá, tổng kết các kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy để phổ biến, áp dụng trong cơ sở giáo dục.

+ Năng lực phát triển chương trình: Khả năng thiết kế và phát triển chương trình môn học, chương trình đào tạo theo quy chuẩn.

+ Năng lực phát triển giảng dạy: Hiểu biết và khả năng áp dụng hiệu quả khoa học và công nghệ giáo dục trong thiết kế giảng dạy, thực hiện giảng dạy và đánh giá người học; giúp người học phát huy tối đa tiềm năng và hoàn thành tốt yêu cầu của môn học.

+ Năng lực phát triển nghiên cứu: Khả năng nắm bắt xu hướng phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn; thiết kế các chương trình, đề tài và dự án nghiên cứu và huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả.

- Nhóm năng lực quản lý:

+ Tư duy chiến lược: 2-3

+ Quản lý sự thay đổi: 2-3

+ Ra quyết định: 2-3

+ Quản lý nguồn lực: 2-3

+ Phát triển nhân viên: 2-3

Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Giảng viên
Vị trí việc làm
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Trợ giảng hạng III như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng 1) như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên chính hạng 2 như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Giảng viên cao cấp Hạng I như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm Trưởng khoa trường Đại học như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm của Phó hiệu trưởng trường đại học như thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm hiệu trưởng trường đại học mới nhất năm 2024 theo Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT như thế nào?
Pháp luật
Bản mô tả vị trí việc làm chủ tịch hội đồng học viện thế nào theo quy định từ ngày 15/5/2024?
Pháp luật
Mô tả công việc vị trí việc làm chuyên viên về quản lý viễn thông được sửa đổi năm 2024 mới nhất ra sao?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giảng viên
333 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Giảng viên Vị trí việc làm
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào