Hộ gia đình tại Hà Giang bị thu hồi đất có 04 nhân khẩu thì được cấp bao nhiêu mét vuông đất trên một suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở?

Cho hỏi bàn giao đất trước thời hạn thu hồi đất đã được thông báo thì có được nhận thêm khoản chi phí nào không? Hộ gia đình tại Hà Giang bị thu hồi đất có 04 nhân khẩu thì được cấp bao nhiêu mét vuông đất trên một suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở? Câu hỏi của anh Luân từ Hà Giang.

Nhà nước thu hồi đất ở tại tỉnh Hà Giang mà hộ gia đình bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở nhưng không còn chỗ ở khác thì sẽ được hỗ trợ thế nào?

Căn cứ Điều 23 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND có quy định về trường hợp phải di chuyển chỗ ở mà không còn chỗ ở nào khác như sau:

Các khoản hỗ trợ khác
1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của từng dự án. Trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2. Hỗ trợ thuê nhà cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở mà không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi được hỗ trợ tiền thuê nhà ở, thời gian 06 tháng, được chi trả một lần tại thời điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ như sau:
a) Các phường thuộc thành phố Hà Giang: 2.000.000 đồng/hộ/tháng;
b) Trung tâm các huyện lỵ và thị trấn: 1.500.000 đồng/hộ/tháng;
c) Các khu vực còn lại: 1.000.000 đồng/hộ/tháng.
3. Hỗ trợ thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh, trụ sở làm việc đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (có đăng ký kinh doanh và đang hoạt động), mức hỗ trợ là 50.000 đồng/m2/tháng tính theo mét vuông (m2) xây dựng nhà làm việc hoặc xưởng sản xuất bị phá dỡ, thời gian hỗ trợ là 06 tháng.

Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở mà không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn tỉnh Hà Giang thì hộ gia đình sẽ được hỗ trợ như sau:

(1) Các phường thuộc thành phố Hà Giang: 2.000.000 đồng/hộ/tháng;

(2) Trung tâm các huyện lỵ và thị trấn: 1.500.000 đồng/hộ/tháng;

(3) Các khu vực còn lại: 1.000.000 đồng/hộ/tháng.

Hộ gia đình bị thu hồi đất có 04 nhân khẩu tại Hà Giang thì được cấp bao nhiêu mét vuông đất để suất tái định cư?

Hộ gia đình bị thu hồi đất có 04 nhân khẩu tại Hà Giang thì được cấp bao nhiêu mét vuông đất để suất tái định cư? (Hình từ Internet)

Bàn giao đất trước thời hạn thu hồi đất đã thông báo thì hộ gia đình có được nhận thêm tiền hỗ trợ không?

Căn cứ khoản 5 Điều 23 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND có quy định như sau:

Các khoản hỗ trợ khác
...
5. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận tại thời điểm thu hồi đất, thì được hỗ trợ bằng tiền một lần tại thời điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, mức hỗ trợ là 200.000 đồng/một nhân khẩu/tháng, thời gian hỗ trợ cụ thể như sau:
a) Trường hợp phải di chuyển chỗ ở thì thời gian hỗ trợ là 48 tháng;
b) Trường hợp không phải di chuyển chỗ ở, diện tích thu hồi dưới 30% thì thời gian hỗ trợ 6 tháng;
c) Trường hợp không phải di chuyển chỗ ở, diện tích thu hồi từ 30% đến dưới 50% thì thời gian hỗ trợ 12 tháng;
d) Trường hợp không phải di chuyển chỗ ở, diện tích thu hồi từ 50% đến 70% thì thời gian hỗ trợ 24 tháng;
đ) Trường hợp không phải di chuyển chỗ ở, diện tích thu hồi từ trên 70% thì thời gian hỗ trợ 36 tháng.
6. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sử dụng đất bàn giao mặt bằng trước hạn 05 ngày theo thời gian bàn giao mặt bằng quy định trong Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hỗ trợ bàn giao mặt bằng trước thời hạn một (01) lần tại thời điểm bàn giao đất như sau:
a) Đất ở, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, mức hỗ trợ là 2.000 đồng/m2 nhân với diện tích thực tế thu hồi;
b) Đất rừng sản xuất, mức hỗ trợ là 1.000 đồng/m2 nhân với diện tích thực tế thu hồi.
...

Như vậy, trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà chủ sử dụng đất bàn giao mặt bằng trước hạn 05 ngày theo thời gian bàn giao mặt bằng quy định trong Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hỗ trợ bàn giao mặt bằng trước thời hạn một (01) lần tại thời điểm bàn giao đất như sau:

(1) Đất ở, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, mức hỗ trợ là 2.000 đồng/m2 nhân với diện tích thực tế thu hồi;

(2) Đất rừng sản xuất, mức hỗ trợ là 1.000 đồng/m2 nhân với diện tích thực tế thu hồi.

Hộ gia đình tại Hà Giang bị thu hồi đất có 04 nhân khẩu thì được cấp bao nhiêu mét vuông đất trên một suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở?

Căn cứ Điều 24 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về suất tái định cư tối thiểu như sau:

Suất tái định cư tối thiểu
1. Suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở:
a) Đất ở tại các phường, thị trấn diện tích tối thiểu là 100 m2;
b) Đất ở tại các xã diện tích tối thiểu là 200 m2.
Trường hợp có điều kiện về quỹ đất thì có thể giao mức cao hơn, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định tại Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.
2. Suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở: Diện tích xây dựng nhà tối thiểu là 36m2 cho một hộ gia đình có 04 nhân khẩu, nếu hộ gia đình có từ 05 nhân khẩu trở lên thì cứ mỗi nhân khẩu được cộng thêm 9 (chín) m2 xây dựng nhà cho mỗi nhân khẩu.
3. Suất tái định cư tối thiểu tính bằng tiền được xác định bằng giá đất tại vị trí giao đất tái định cư nhân (x) với diện tích đất tại khoản 1 Điều này, tại thời điểm tính tiền bồi thường.

Theo đó, suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở đối với hộ gia đình bị thu hồi đất có 04 nhân khẩu phải đảm bảo đảm đạt diện tích xây dựng nhà tối thiểu là 36m2.

Nếu hộ gia đình có từ 05 nhân khẩu trở lên thì cứ mỗi nhân khẩu được cộng thêm 9m2 xây dựng nhà cho mỗi nhân khẩu.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thu hồi đất
Thu hồi đất
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thu hồi đất có thể đặt câu hỏi tại đây.

Lao Động 247
Pháp Luật Doanh Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thu hồi đất
MỚI NHẤT
Pháp luật
Nhà nước thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc bồi thường được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 là cơ quan nào?
Pháp luật
Tổng hợp 08 điểm mới trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)? Việc giao đất, cho thuê đất sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất?
Pháp luật
Khi Nhà nước thu hồi đất thì có chế độ bồi thường về công sức lao động không? Nếu có thì bồi thường như thế nào?
Pháp luật
Thu hồi đất là tài sản thừa kế của nhiều hộ gia đình nhưng để một hộ đứng tên giấy tờ thì có được bố trí tái định cư cho từng hộ gia đình riêng lẻ không?
Pháp luật
Có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công ích đang cho thuê hay không? Nhà nước thu hồi đất công ích mà trên đất đã được đầu tư thì chi phí bồi thường tính như thế nào?
Pháp luật
Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình nhưng giá trị bồi thường bằng đất nông nghiệp có được không?
Pháp luật
Cán bộ công chức bị thu hồi đất nông nghiệp có được nhà nước hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề hay không?
Pháp luật
Việc chậm chi trả tiền hỗ trợ tái định cư cho người có đất thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở thì xử lý như thế nào?
Pháp luật
Sửa đổi quy định thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào