Chuyển đổi đất có nguồn gốc trước năm 1980 được quy định như thế nào? Làm thế nào để xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trước năm 1980?

Quy định chuyển đổi đất có nguồn gốc trước năm 1980 như thế nào? Gia đình em có 700m2 trong đó có đất ở là 400m2 và 300m2 đất vườn. Vậy quy trình chuyển đổi 300m2 sang đất ở là như thế nào? và Phí chuyển đổi là bao nhiêu?

Làm thế nào để xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trước năm 1980?

Căn cứ quy định tại Điều 103 Luật Đất đai 2013 ghi nhận hướng dẫn đối với trường hợp đất ở có vườn, ao như sau: 

“Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao
[...]
2. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.
Trường hợp trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất được xác định bằng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này.
3. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.
4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định như sau:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;
b) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương;
c) Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.
[...]”. 

Theo đó, đối với trường hợp đất có nguồn gốc từ năm 1980 bao gồm đất ở có vườn, ao thì tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, người sử dụng đất đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận và xác nhận diện tích đất ở phù hợp quy định. Đối với nội dung Chị trao đổi, thì chưa nắm rõ được thửa đất của Chị hiện có loại giấy tờ gì về đất hay không, nên chưa hỗ trợ Chị cụ thể nội dung này được. Chị tham khảo quy định trên để xác định diện tích đất vườn trong thửa đất có được xác định trong diện tích đất ở hay không. 

Nếu trường hợp, hiện tại thửa đất mới thực hiện thủ tục xác định diện tích đất ở theo quy định như trên thì Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở hiện đang là vườn, ao mà người sử dụng đất đề nghị được công nhận là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích đó và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (Theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). 

Trường hợp thửa đất đã được xác định diện tích đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ diện tích đất ở và diện tích đất vườn thì phần diện tích đất vườn được xác định là đất nông nghiệp. Do đó, để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép (theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013). 

Thủ tục chuyển đổi đất có nguồn gốc trước năm 1980 được quy định như thế nào?

chuyendoidat

(Chuyển đổi mục đích sử dụng đất)

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BNMT; Điều 10 và Điều 57 Luật Đất đai 2013; khoản 4 Điều 61 và Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất

Bước 4: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất) hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định ra sao? 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển đích sử dụng đất như sau:

"Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Có phải xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng cây hàng năm chuyển sang nuôi lươn không bùn không?
Pháp luật
Người sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất nông nghiệp trồng lúa mà không xin phép thì bị xử phạt như thế nào?
Pháp luật
Chuyển đổi đất có nguồn gốc trước năm 1980 được quy định như thế nào? Làm thế nào để xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trước năm 1980?
Pháp luật
Muốn chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất dùng cho chăn nuôi thì có phải phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng không?
Pháp luật
Người sử dụng đất có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất của rừng sản xuất sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
48,927 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào