Chủ đầu tư có thể tự xác định định mức xây dựng hay không? Trách nhiệm của các chủ thể trong bảo hành công trình xây dựng như thế nào?

Hiện nay việc áp dụng phương pháp khoan ngầm có định hướng vào việc thi công các công trình ngầm như đường điện, đường nước sạch, đường cáp quang đang được áp dụng nhiều thay thế việc thi công bằng phương pháp mở trước đây. Bộ Xây dựng đang áp dụng các mã định mức khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng đường kính 150-200mm bằng mã AC.36110, AC.36120; khoan đặt 1, 2 đường cáp điện trên cạn bằng mã định mức AC.36211, AC.36212, nhưng giá thành thực tế mà các đơn vị cung cấp dịch vụ khoan cao hơn rất nhiều so với đơn giá mà các địa phương công bố theo mã định mức mà Bộ Xây dựng đưa ra tùy từng đường kính lỗ khoan 50-450mm. Mặt khác hiện nay các công trình đường điện, đường nước khi thi công ngầm qua đường đều dùng ống thép lồng bên ngoài sau đó mới đặt đường điện, đường nước bên trong. Tôi xin hỏi, vậy khi lập dự toán tôi có thể vận dụng mã định mức khoan tạo lỗ AL.52111 và AL.52112 để luồn ống thép có đường kính đến 80mm và đường kính 168mm được không? Theo tôi, việc ứng dụng công nghệ khoan ngầm tại các công trình ngầm hóa sẽ hạn chế ảnh hưởng đến người dân, bảo đảm vệ sinh môi trường cũng như đẩy nhanh được tiến độ thi công so với đào đường mở, để áp dụng công nghệ này được rộng rãi cơ quan chức năng cần tính toán đưa ra dự toán định mức đơn giá cho để các chủ đầu tư đưa vào dự án.

Chủ đầu tư có thể tự xác định định mức xây dựng không?

Tại khoản 49 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 như sau:

"1. Công trình xây dựng tạm là công trình được xây dựng có thời hạn phục vụ các mục đích sau:
a) Thi công xây dựng công trình chính;
b) Sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm.
3. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và thực hiện xây dựng công trình tạm. Trường hợp công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm tra về điều kiện bảo đảm an toàn và gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương để theo dõi và kiểm tra theo quy định.
4. Công trình xây dựng tạm phải được phá dỡ khi đưa công trình chính của dự án đầu tư xây dựng vào khai thác sử dụng hoặc khi hết thời gian tồn tại của công trình. Chủ đầu tư được đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận việc tiếp tục khai thác sử dụng công trình xây dựng tạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nếu công trình phù hợp với quy hoạch; bảo đảm các yêu cầu về an toàn chịu lực, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật có liên quan.”

Do đó, trường hợp định mức ban hành chưa phù hợp như ông Quang nêu trên thì theo quy định có thể tổ chức xây dựng định mức mới hoặc điều chỉnh định mức làm cơ sở lập và quản lý chi phí công trình. Định mức dự toán công tác khoan đặt ống nhựa HDPE, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, xem xét để hao phí định mức phù hợp với giá thị trường.

Xác định định mức xây dựng

Xác định định mức xây dựng 

Trách nhiệm của các chủ thể trong bảo hành công trình xây dựng

Căn cứ Điều 28 Nghị định 06/2021/NĐ-CP như sau:

"1. Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện.
2. Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; biện pháp, hình thức bảo hành; giá trị bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh bảo hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác có giá trị tương đương. Các nhà thầu nêu trên chỉ được hoàn trả tiền bảo hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh bảo hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì hình thức bảo hành được quy định bằng tiền hoặc thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng; thời hạn và giá trị bảo hành được quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều này.
3. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, chủ đầu tư có thể thỏa thuận với nhà thầu về thời hạn bảo hành riêng cho một hoặc một số hạng mục công trình hoặc gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị ngoài thời gian bảo hành chung cho công trình theo quy định tại khoản 5 Điều này.
4. Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công có khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì thời hạn bảo hành của các hạng mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi công xây dựng trước khi được nghiệm thu.
5. Thời hạn bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi được chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định và được quy định như sau:
a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công;
b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình cấp còn lại sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công;
c) Thời hạn bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo quy định tại điểm a, điểm b khoản này để áp dụng.
6. Thời hạn bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thiết bị.
7. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, mức tiền bảo hành tối thiểu được quy định như sau:
a) 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I;
b) 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại;
c) Mức tiền bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo các mức tối thiểu quy định tại điểm a, điểm b khoản này để áp dụng."

Trách nhiệm của các chủ thể trong bảo hành công trình xây dựng

Căn cứ Điều 29 Nghị định 06/2021/NĐ-CP như sau:

"1. Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng, khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết của công trình thì chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thông báo cho chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành.
2. Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành phần công việc do mình thực hiện sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành.
3. Nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng được quy định trong hợp đồng xây dựng. Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu mà nhà thầu không thực hiện bảo hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện bảo hành. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về vận hành, bảo trì công trình xây dựng trong quá trình khai thác, sử dụng công trình.
4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị.
5. Xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng:
a) Khi kết thúc thời gian bảo hành, nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản và hoàn trả tiền bảo hành (hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương) cho các nhà thầu trong trường hợp kết quả kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị tại khoản 4 Điều này đạt yêu cầu;
b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tham gia xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
6. Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình và các nhà thầu khác có liên quan chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành.
7. Đối với công trình nhà ở, nội dung, yêu cầu, trách nhiệm, hình thức, giá trị và thời hạn bảo hành thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở."
Bảo hành công trình xây dựng
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Khi bảo hành công trình xây dựng, các nhà thầu có được hoàn tiền bảo hành cho chủ đầu tư công trình xây dựng trong thời hạn bảo hành không?
Pháp luật
Ai có trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng? Những nội dung liên quan đến việc bảo hành công trình xây dựng cần thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng?
Pháp luật
Thời hạn bảo hành công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp được tính từ thời điểm nào? Xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình thế nào?
Pháp luật
Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng phát hiện khiếm khuyết của công trình thì xử lý như thế nào?
Pháp luật
Nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng thì bị phạt đến 60 triệu đồng đúng không?
Pháp luật
Không lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành công trình gửi chủ đầu tư thì nhà thầu có bị phạt không?
Pháp luật
Thời gian để tính bảo hành công trình xây dựng mới được tính bắt đầu từ khi được nghiệm thu đúng không?
Pháp luật
Bảo hành công trình xây dựng trong bộ quốc phòng thực hiện theo các nội dung gì? Mức tiền bảo hành công trình sử dụng vốn đầu tư công tối thiểu là bao nhiêu?
Pháp luật
Điều kiện để lập dự phòng bảo hành công trình xây dựng là gì? Doanh nghiệp thực hiện trích lập dự phòng bảo hành công trình vào thời gian nào?
Pháp luật
Chủ đầu tư có thể tự xác định định mức xây dựng hay không? Trách nhiệm của các chủ thể trong bảo hành công trình xây dựng như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Bảo hành công trình xây dựng
2,560 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Bảo hành công trình xây dựng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào